Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov

OP Životné prostredie
 • Názov výzvy:
  Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov
 • Program:
  Operačný program Životné prostredie
 • Rozpočet
  14 523 761 EUR.
 • Cieľ výzvy:
  Operačný cieľ 4.5 Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov
  Operačný cieľ je zameraný na uzatváranie a rekultiváciu skládok odpadov
 • Financované aktivity:
  Operačný cieľ 4.5 Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov
  I. skupina: Uzatváranie a rekultiváciu skládok odpadov:
  A. uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov prevádzkovaných podľa osobitných podmienok v zmysle zákona č. 238/1991 Zb., ktoré ukončili prevádzku najneskôr k 31.7.2000,
  B. uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov povolených a prevádzkovaných podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, ktorých vlastníkom a prevádzkovateľom je mesto, obec alebo spoločnosť v ich 100% vlastníctve,
  C. uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov, ktoré nemali povolenie na prevádzkovanie skládky odpadov od príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ale boli povolené v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) a celkové množstvo uloženého odpadu je minimálne 100 000 m3.

  Podporované budú len skládky odpadov, ktoré nevytvorili v dostatočnej miere účelovú finančnú rezervu (§ 22 zákona o odpadoch) na uzavretie a rekultiváciu skládky odpadov.
 • Oprávnení žiadatelia:

  V rámci výzvy OPŽP-PO4-08-5 sú oprávnenými žiadateľmi subjekty verejného sektora a subjekty súkromného sektora, na ktoré sa schémy štátnej pomoci nevzťahujú.

  Pri rozhodovaní, či sa na subjekt vzťahuje alebo nevzťahuje schéma štátnej pomoci je potrebné postupovať podľa prílohy č.1 príručky pre žiadateľa o NFP pre ERDF/KF.
 • Publikácia výzvy:
  30.6.2008
 • Uzávierka:
  30. 9. 2008
 • Viac informácií:
  http://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzvy-k-prioritnej-osi-4-5/  

Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.07.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky