Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

OP konkurencieschopnosť a hospodársky rast
 • Názov výzvy
  Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov
 • Program
  Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
 • Rozpočet
  Pomoc je poskytovaná formou NFP. NFP sa neposkytuje zálohovo, ale formou refundácie, na
  základe predložených uhradených účtovných dokladov preukazujúcich skutočnú výšku
  oprávnených výdavkov.
  • Minimálna výška pomoci na projekt je 60 000 EUR.
  • Maximálna výška pomoci na projekt predložený v rámci tejto schémy nepresiahne
  6 mil. EUR, pričom celkové oprávnené výdavky na projekt nepresiahnu 25 mil. EUR.
  Celkové výdavky na projekt nie sú obmedzené
 • Cieľ výzvy
  Cieľom poskytnutia pomoci je zvýšenie konkurencieschopnosti existujúcich podnikov
  zavedením inovatívnych a vyspelých technológií, vytvorenie prostredia na zvyšovanie
  inovačného potenciálu podnikov v priemysle a v službách, rozvoj ekologických výrob ako
  nevyhnutnosti na prípravu trvalo udržateľného rozvoja v priemysle.
 • Financované aktivity
  1. hmotné a nehmotné investície na nákup inovatívnych a vyspelých technológií, strojov,
  prístrojov a zariadení,
  2. hmotné a nehmotné investície na nákup technológií na efektívne zhodnotenie
  prírodných zdrojov s cieľom zníženia negatívneho dopadu na životné prostredie,
 • Oprávnení žiadatelia
  Prijímateľmi sú fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. (2)
  Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy
  oprávnených projektov. Do podpisu zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej len „zmluva o NFP“) sa
  prijímateľ považuje za žiadateľa o poskytnutie pomoci.
  Prijímateľ uvedie v žiadosti o NFP údaje o počte zamestnancov a o výške obratu, resp.
  celkovej ročnej hodnote aktív týkajúce sa posledného ukončeného účtovného obdobia
  a vypočítané na ročnom základe. Údaje sa zohľadňujú odo dňa účtovnej závierky. Výška
  zvoleného obratu sa vypočíta bez dane z pridanej hodnoty (v prípade platcov DPH) a iných
  nepriamych daní. Údaj o počte zamestnancov sa uvedie aj k termínu podania žiadosti o NFP.
 • Publikácia výzvy
  31.8.2008
 • Uzávierka
  4.7.2008
 • Viac informácií
  http://www.sea.gov.sk/  

Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.06.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky