Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania

OP Zamestnanosť a Sociálna inklúzia
 • Názov výzvy
  Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania
 • Program
  Operačný program Zamestnanosť a Sociálna inklúzia
 • Rozpočet
  621 000 000,- Sk.
 • Cieľ výzvy
  Cieľom opatrenia 1.2 je v zmysle OP ZaSI tvorba a udržanie pracovných miest prostredníctvom komplexnej podpory rozvoja podnikov a aktivít, ktoré sú zamerané na predvídanie zmien, adaptabilitu na zmenené podmienky, kontinuálnu podporu tvorby pracovných miest, zvyšovanie zručností pre adaptabilitu pracovníkov a na vznik a prispôsobenie sa podnikateľov a podnikov.
 • Špecifické ciele výzvy

  • zlepšenie prispôsobivosti pracovníkov a podnikov a flexibility trhu práce;
  • zvýšenie investícií do ľudského kapitálu zlepšením vzdelávania a kvalifikácií.
 • Oprávnené aktivity pre žiadateľov, ktorí nepodliehajú pravidlám pomoci de minimis

  Príklady aktivít obsiahnutých v rámcovej aktivite sú najmä:

  • vypracovanie stratégie rozvoja ľudských zdrojov a plánov vzdelávania;
  • aktivity zamerané na skvalitnenie výkonnosti ľudských zdrojov (vzdelávacie aktivity - školenia, tréningy; stáže a pod.).

  Oprávnené aktivity pre žiadateľov, ktorí podliehajú pravidlám pomoci de minimis

  Príklady aktivít obsiahnutých v rámcovej aktivite sú najmä:
  • vypracovanie stratégie rozvoja ľudských zdrojov a plánov vzdelávania;
  • aktivity zamerané na zvýšenie zručností a udržanie zamestnania a adaptability
  zamestnancov vrátane manažérov (vzdelávacie aktivity - školenia, tréningy; stáže
  a pod.).
  • zavádzanie systému riadenia kvality podľa noriem ISO.
 • Oprávnení žiadatelia

  Žiadateľom pomoci sú subjekty verejného a súkromného sektora registrované na území SR v súlade s platnou legislatívou SR, ktoré plánujú realizovať jednotlivé
  druhy oprávnených aktivít.
  Žiadatelia, ktorí nepodliehajú pravidlám pomoci de minimis:
  • obce a mestá a nimi zriadené organizácie, zákon SNR c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení;
  • VÚC a nimi zriadené organizácie, zákon NRSR c. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkoch;
  • združenia miest a obcí, založené v súlade so zákonom c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení;
  • Slovenská obchodná a priemyselná komora1;
  • Slovenská živnostenská komora2;
  • občianske združenia v súlade so zákonom SNR c. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov.
 • Publikácia výzvy
  30. 06. 2008
 • Uzávierka
  04. 09. 2008
 • Viac informácií:
  http://www.sia.gov.sk/index.php?siteid=22&subsiteid=62  

Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.07.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky