Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity

OP zamestnanosť a sociálna inklúzia
 • Názov výzvy
  Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity
 • Program
  Operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia
 • Rozpočet
  120 000 000 Sk
 • Cieľ výzvy
  Cieľ opatrenia je:
  • Podpora podmienok na zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život, podporovať ich integráciu do spoločnosti, predchádzať negatívnym sprievodným faktorom (strate bývania, odkázanosti na služby sociálnej starostlivosti pobytového charakteru), ktoré bránia prístupu, resp. zotrvaniu ohrozeným a marginalizovaným skupinám na trhu práce.
  • Podpora podmienok na predchádzanie sociálneho vylúčenia fyzických osôb, rodín a komunít, najmä prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti, zvyšovania ich dostupnosti, kvality a efektivity, ako aj rozvoja ľudských zdrojov vylúčených osôb a poskytovateľov služieb starostlivosti a opatrení.
  • Podpora komunitnej práce, vyvolanie a podporovanie zmien v rámci miestnych spoločenstiev a podpora senzibilizačných aktivít
 • Financované aktivity
  • Poskytovanie poradenstva a sprevádzanie klienta v súvislosti s riešením jeho nepriaznivej sociálnej situácie.
  • Získanie alebo obnovenie pracovných návykov potrebných pre začlenenie sa do pracovného procesu.
  • Individuálna sociálna práca s konkrétnym klientom, jeho rodinou a komunitou, vykonávaná v prirodzenom rodinnom a otvorenom prostredí, vrátane vyhľadávacích činností.
  • Posilňovanie výkonu a kvality práce s jednotlivcom, rodinou, komunitou a vyhľadávacích činností vykonávaných v prirodzenom rodinnom a otvorenom prostredí prostredníctvom supervízie.
  • Činnosti na podporu a zabezpečenie sociálnej integrácie ohrozených a marginalizovaných skupín, na zlepšenie dostupnosti a kvality služieb starostlivosti.
  • Poskytovanie poradenstva v oblasti:
  o Zlepšenia osobnej hygieny a zdravotného stavu detí i dospelých.
  o Zlepšenia dochádzky detí do školy.
  o Zmysluplného využívanie voľného času, najmä u detí a mládeže.
  o Získania návykov a zručností potrebných na riadne užívanie obydlí.
  o Nadobudnutia zručností vedenia domácnosti a zlepšenie zdravej výživy členov domácnosti.
  o Využívania dávky a príspevkov na zákonom stanovený účel.
  • Zvýšenie sociálnej mobility klienta a jeho schopnosti riadiť svoj život samostatne (zvýšenie nezávislosti od iných).
  • Iniciovanie štrukturálnych zmien a ozdravných procesov v obci.
  • Eliminácia negatívnych stereotypov majority a jej senzibilizácia vo vzťahu k cieľovej skupine a naopak.
  • Minimalizovanie individuálnych rizík spojených so životom v sociálne znevýhodňujúcom prostredí.
  • Participácia samospráv a relevantných inštitúcií na sociálnej inklúzii.
  • Vytvorenie spolupráce s inštitúciami realizujúcimi v lokalite rozvojové programy.
  • Mobilizácia okolia klienta k aktívnej pomoci.
  • Prevencia sociálno-patologických javov v rodine a komunite.
  • Obnova a úprava rodinných pomerov dieťaťa, ktoré bolo z rodiny vyňaté na základe rozhodnutia súdu v spolupráci s príslušnými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny.
 • Oprávnení žiadatelia
  V rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prijímateľov, č. výzvy OP ZaSI – FSR – 2007/2.1/02, patria:
  • Obec/mesto/ mestská časť v zmysle Zákon č. 267 / 2006 ktorým sa mení a dopĺňa zákon; Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  • iný subjekt*:
  o občianske združenie v súlade so zákonom SNR č. 83/ 1990 o združovaní občanov;
  o nadácie založené v súlade so zákonom NR SR č. 34/ 2002 Z.z. o nadáciách;
  o neziskové organizácie, založené v súlade so zákonom NR SR č. 213/ 1997 o neziskových organizáciách;
  o iné organizácie a to: 
  - Červený kríž;
  - Neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby a vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a a sociálnej kurately a neštátne subjekty – zákon NR SR č. 195/ 1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  * V prípade ak žiadateľom je iný subjekt v zmysle uvedených zákonov musí spĺňať nasledujúce kritéria:
  • žiadateľ na výkon tejto činnosti musí mať povolenie MPSVaR SR na vykonávanie sociálneho poradenstva, sociálnej prevencie a akreditáciu MPSVaR SR na vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (www.employment.gov.sk)
  • žiadateľ musí mať písomný súhlas obce, na území ktorej plánuje realizovať projekt, s vykonávaním činnosti sociálnej práce v rámci predkladaného projektu.
 • Publikácia výzvy
  21.12.2007
 • Uzávierka
  30.6.2008
 • Viac informácií
  http://www.fsr.gov.sk/sk/programove-obdobie-2007-2013/vyzvy-4/?o=311  

Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.06.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky