Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce

OP Výskum a Vývoj
 • Názov výzvy:
  Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
 • Program:
  Operačný program Výskum a Vývoj
 • Rozpočet:
  1 000 000 000,- Sk
 • Cieľ výzvy:
  Cieľom Opatrenia 2.1 Operačného programu Výskum a vývoj je zvyšovať kvalitu výskumných pracovísk a podporiť excelentný výskum s dôrazom na oblasti so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti.
  Špecifické zámery výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok:
  - podporovať koncentráciu najlepších (excelentných) výskumno-vzdelávacích kolektívov do monotematických centier s definovanými zámermi na realizáciu výskumných aktivít v danom vednom odbore;
  - stimulovať budovanie infraštruktúry výskumu a vývoja najlepších a najperspektívnejších pracovísk s dôrazom na IKT a IKT siete (IKT - informačno-komunikačné technológie);
  podporovať integráciu najlepších pracovísk výskumu a vývoja do medzinárodnej spolupráce vo výskume a vývoji, najmä v európskom výskumnom priestore
 • Financované aktivity:
  Rámcovými aktivitami opatrenia, na ktoré sa výzva viaže, sú:
  Rámcová aktivita 2.1.1: Podpora výmenných a spoločných výskumných programov slovenských výskumno-vývojových a vzdelávacích inštitúcií, ktoré budú mať medzinárodnú spoluprácu so zahraničnými inštitúciami výskumu a vývoja
  Rámcová aktivita 2.1.2: Podpora významných výskumných a vývojových projektov v oblastiach so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti (12 vecných priorít výskumu a vývoja v SR, potreby kľúčových priemyselných odvetí SR, zvyšovanie kvality života a potreby udržateľného rozvoja hospodárstva)
  Oprávnení žiadatelia:
  Finančná pomoc v rámci tejto výzvy je určená pre nasledovné inštitúcie:
  - verejné vysoké školy; 
  - štátne vysoké školy; 
  - Slovenská akadémia vied a jej ústavy; 
  - organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy, na ktoré sa nevzťahujú pravidlá štátnej pomoci 
  - mimovládne organizácie výskumu a vývoja, na ktoré sa nevzťahujú pravidlá štátnej pomoci
 • Publikácia výzvy:
  20.5.2008
 • Uzávierka:
  25.8.2008
 • Viac informácií:
  http://www.asfeu.sk/aktuality/aktualne-vyzvy/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/vyzva--opvav-2008-2-1-01-soro/  

Spodná navigácia

Aktualizácia: 23.06.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky