Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Podpora budovania hnedých priemyselných parkov

OP konkurencieschopnosť a hospodársky rast
 • Názov výzvy
  Podpora budovania hnedých priemyselných parkov
 • Program
  Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
 • Rozpočet
  Minimálna výška pomoci pre projekt je 200 000 EUR.
  Maximálna výška pomoci pre projekt je 10 000 000 EUR, pričom výška celkových výdavkov na projekt nemôže prekročiť 50 000 000 EUR.
 • Cieľ výzvy
  Cieľom poskytnutia pomoci je podpora verejného sektora pri budovaní infraštruktúry pre rozvoj podnikania v oblasti priemyslu a služieb prostredníctvom revitalizácie bývalých priemyselných a podnikateľských lokalít s pozitívnym dopadom na tvorbu nových pracovných príležitostí a podnikateľských aktivít v regiónoch
 • Financované aktivity
  V rámci tejto výzvy sú oprávnené aktivity zamerané na výstavbu a revitalizáciu infraštruktúry hnedých priemyselných parkov (rekonštrukcia a modernizácia, prípadne rozšírenie bývalých priemyselných a podnikateľských lokalít pre ďalšie trvalo udržateľné investície na sanáciu a obnovu verejnej infraštruktúry podporujúce podnikanie).
 • Oprávnení žiadatelia
  - vyšší územný celok (ďalej len „VUC“) založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov;
  - obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

  Do podpisu zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej len „zmluva o NFP“) sa prijímateľ považuje za žiadateľa o poskytnutie pomoci.
 • Publikácia výzvy 
  12.5.2008
 • Uzávierka
  17.10.2008
 • Viac informácií
  http://www.sario.sk/?nova-vyzva-opatrenie-12  

Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.06.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky