Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov

OP Životné prostredie
 • Názov výzvy:
  Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov
 • Program:
  Operačný program Životné prostredie
 • Rozpočet
  61 628 613 EUR
 • Cieľ výzvy:
  Operačný cieľ 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov.
  Operačný cieľ je zameraný na zvýšenie množstva zhodnocovaných odpadov. Zákon o odpadoch definuje zhodnocovanie odpadov ako činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností odpadov. Z hľadiska spôsobu využitia pôvodných vlastností odpadov budú mať prioritu projekty zamerané na materiálové zhodnocovanie odpadov.
 • Financované aktivity:

  Operačný cieľ 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov
  I. skupina: Úprava vyseparovaných zložiek odpadov pred ich zhodnotením alebo environmentálne vhodným zneškodnením
  II. skupina: Zhodnocovanie odpadov vrátane ich mechanicko-biologickej alebo termickej úpravy:
  A. projekty zamerané na zhodnocovanie stavebných odpadov – prioritne budú podporované projekty zamerané na zhodnocovanie drobných stavebných odpadov (§ 6 ods. 1 zákona o odpadoch),
  B. projekty regionálneho charakteru zamerané na komplexné riešenie zhodnocovania odpadov zo šatstva (20 01 10),
  C. projekty regionálneho charakteru zamerané na komplexné riešenie zhodnocovania jedlých olejov a tukov,
  D. projekty zamerané na zhodnocovanie plastov (zmesné plasty, PE, PP, LDPE, HDPE, PVC, PS a iné),
  E. projekty zamerané na zhodnocovanie obalových materiálov, pre ktoré nie sú vytvorené dostatočné spracovateľské kapacity (hliníkové obaly, viacvrstvové kombinované materiály a iné),
  F. projekty zamerané na recykláciu problematických druhov odpadov, papiera, elektroodpadov a skla (autosklá, sklá z elektrozariadení a iné),
  G. projekty zamerané na výstavbu zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – prioritne budú podporované projekty zamerané na zhodnocovanie odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov a kuchynského a reštauračného odpadu,
  H. projekty zamerané na výstavbu regionálnych zariadení na mechanicko-biologickú a termickú úpravu odpadov,
  I. realizačný plán nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi,
  J. aktivity zamerané na zvyšovanie osvety a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO) ako súčasť investičných aktivít v projekte,
  K. projekty zamerané na zvýšenie miery zhodnotenia odpadov zo spracovania starých vozidiel kategórie M1, N1 a L2e,
  L. projekty zamerané na spracovanie starých vozidiel: vozidlá hromadnej dopravy (napr. autobusy, trolejbusy a iné), nákladné automobily, návesy, prívesy, poľnohospodárske a stavebné stroje, vyradená špeciálna vojenská technika,
  M. projekty zamerané na zhodnocovanie textilných odpadov,
  N. projekty zamerané na zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík.
  III. skupina: Zvýšenie miery recyklácie podporou nových alebo zvýšenie kvality výstupných produktov dobudovaním existujúcich BAT technológií v oblasti zhodnocovania odpadov:
  A. projekty zamerané na spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení, pre ktoré nie sú vytvorené dostatočné spracovateľské kapacity,
  B. projekty zamerané na zhodnocovanie prenosných batérií a akumulátorov za účelom dosiahnutia súladu so smernicou EP a R 2006/66/ES,
  C. projekty zamerané na zvýšenie miery zhodnotenia odpadových olovených akumulátorov v autorizovaných prevádzkach, s cieľom znížiť nebezpečnosť odpadov vzniknutých pri ich spracovaní (napr. odsírenie, inovácia prvkov technológie),
  D. projekty zamerané na zhodnocovanie odpadových olejov – prioritne budú podporované projekty zamerané na regeneráciu odpadových olejov.
  IV. skupina: Podpora aktivít zameraných na energetické zhodnocovanie odpadov:
  A. projekty zamerané na výstavbu zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov,
  B. projekty zamerané na výstavbu zariadení na energetické zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – bioplynové a biofermentačné stanice.
 • Oprávnení žiadatelia:

  V rámci výzvy OPŽP-PO4-08-3 sú oprávnenými žiadateľmi subjekty verejného sektora, subjekty súkromného sektora na ktoré sa vzťahujú schémy štátnej pomoci a subjekty súkromného sektora na ktoré sa schémy štátnej pomoci nevzťahujú.

  Pri rozhodovaní, či sa na subjekt vzťahuje alebo nevzťahuje schéma štátnej pomoci je potrebné postupovať podľa prílohy č.1 príručky pre žiadateľa o NFP pre ERDF/KF.
 • Publikácia výzvy:
  30.6.2008
 • Uzávierka:
  30. 9. 2008
 • Viac informácií:
  http://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzvy-k-prioritnej-osi-4-2/  

Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.07.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky