Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu

OP životné prostredie
 • Názov výzvy
  Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
 • Program
  Operačný program Životné prostredie
 • Rozpočet
  15 407 153 €.
 • Cieľ výzvy
  Operačný cieľ 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
  Operačný cieľ 4.1 je zameraný na zavádzanie nových a zefektívňovanie jestvujúcich systémov separovaného zberu komunálnych odpadov na základe vytvorenia koncepčných východísk separovaného zberu, dotrieďovanie vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu a zmesového komunálneho odpadu.
 • Financované aktivity
  Operačný cieľ 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
  1. Skupina aktivít: Zavádzanie nových a zefektívňovanie jestvujúcich systémov separovaného zberu komunálneho odpadu na základe vytvorenia koncepčných východísk separovaného zberu
  2. Skupina aktivít: Dotrieďovanie vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu a zmesového komunálneho odpadu 
 • Oprávnení žiadatelia
  V rámci výzvy OPŽP-PO4-08-2 sú oprávnenými žiadateľmi subjekty verejného sektora, subjekty súkromného sektora na ktoré sa vzťahujú schémy štátnej pomoci a subjekty súkromného sektora na ktoré sa schémy štátnej pomoci nevzťahujú.
  Pri rozhodovaní, či sa na subjekt vzťahuje alebo nevzťahuje schéma štátnej pomoci je potrebné postupovať podľa prílohy č.1 príručky pre žiadateľa o NFP pre ERDF/KF
 • Publikácia výzvy
  22.5.2008
 • Uzávierka
  22.8.2008
 • Viac informácií
  http://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzvy-k-prioritnej-osi-4-1/  

Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.06.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky