Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Podopatrenie 1.1.1 - Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
 • Názov výzvy
  Podopatrenie 1.1.1 - Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov
 • Program
  Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
 • Rozpočet
  Pomoc je poskytovaná formou NFP. NFP sa neposkytuje zálohovo, ale formou refundácie, na základe predložených uhradených účtovných dokladov preukazujúcich skutočnú výšku oprávnených výdavkov.
  § Minimálna výška pomoci je 20 000 EUR.
  § Maximálna výška pomoci prijímateľovi nesmie presiahnuť súhrnne 200 000 EUR v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov.
 • Cieľ výzvy
  Cieľom poskytnutia pomoci je podpora projektov zameraných na zvýšenie konkurencieschopnosti existujúcich podnikov zavedením inovatívnych a vyspelých technológií, vytvorenie prostredia na zvyšovanie inovačného potenciálu podnikov v priemysle a v službách, rozvoj ekologických výrob ako nevyhnutnosti na prípravu trvalo udržateľného rozvoja v priemysle.
 • Financované aktivity
  Pomoc je určená na projekty v oblasti zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách, ktoré sú zamerané na niektorú z uvedených aktivít:
  - hmotné a nehmotné investície na nákup inovatívnych a vyspelých technológií, strojov, prístrojov a zariadení,
  - hmotné a nehmotné investície na nákup technológií na efektívne zhodnotenie prírodných zdrojov s cieľom zníženia negatívneho dopadu na životné prostredie.
 • Oprávnení žiadatelia
  Oprávnenými prijímateľmi sú fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. (2) Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov. Do podpisu zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej len „zmluva o NFP“) sa prijímateľ považuje za žiadateľa o poskytnutie pomoci.
 • Publikácia výzvy
  14.5.2008
 • Uzávierka
  17.10.2008
 • Viac informácií
  http://www.economy.gov.sk/index/index.php?ida=1316

Spodná navigácia

Aktualizácia: 29.07.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky