Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Operačný cieľ č. 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov

OP Životné prostredie
 • Názov výzvy:
  Operačný cieľ č. 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov
 • Program:
  Operačný program Životné prostredie
 • Rozpočet
  150 000 000 EUR
 • Cieľ výzvy:
  Operačný cieľ č. 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov
  Hlavným zameraním operačného cieľa 1.1 je zabezpečenie prístupu čo možno najväčšieho počtu obyvateľov k pitnej vode a zabezpečenie obslužnosti územia pitnou vodou z verejného vodovodu v dostatočnej kvalite a kvantite. Zásobovanie pitnou vodou je jedným z determinujúcich faktorov rozvoja regiónu a jeho dosiahnutie je možné predovšetkým podporou budovania kapacít pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejného vodovodu.
 • Financované aktivity:
  Operačný cieľ č. 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov
  V rámci operačného cieľa budú podporené projekty, ktoré vychádzajú z Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky (schválený vedením ministerstva a prerokovaný vo vláde SR dňa 15.2.2007 – UZV SR č. 119/2006) a jednotlivých plánov rozvoja krajov (predpokladaný termín ich schválenia je do 31.12.2008), Plánu manažmentu povodí a Vodného plánu Slovenska (dokumenty budú schválené do 31.12.2009 v súlade s § 13 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov - vodný zákon) v zmysle nižšie uvedených skupín oprávnených aktivít v nasledovnom prioritnom poradí:
  1. Skupina: Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov v aglomeráciách nad 150 000 EO,
  2. Skupina: Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov v aglomeráciách od 15 000 EO do 150 000 EO,
 • Oprávnení žiadatelia:
  V rámci výzvy OPŽP-PO1-08-2 sú oprávnenými žiadateľmi subjekty sektora verejnej správy a subjekty súkromného sektora, na ktoré sa schémy štátnej pomoci nevzťahujú.
 • Publikácia výzvy:
  14.7.2008
 • Uzávierka:
  14.10.2008
 • Viac informácií:
  http://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzvy-k-prioritnej-osi-1-1-1-2/  

Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.07.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky