Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu. (Schéma na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu)

OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
 • Názov výzvy
  Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu. (Schéma na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu)
 • Program
  Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
 • Rozpočet
  500 000 000 Sk.
 • Cieľ výzvy
  Cieľom poskytnutia pomoci je formou podpory jednotlivých oprávnených projektov zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov v oblasti cestovného ruchu
 • Financované aktivity
  1. Rekonštrukcia, modernizácia a rozšírenie existujúcich objektov a zariadení cestovného ruchu a historických objektov slúžiacich na účely cestovného ruchu na území Slovenskej republiky; pričom pod definíciu rozšírenia spadá aj výstavba nových zariadení cestovného ruchu, ktoré dopĺňajú alebo rozvíjajú už existujúce zariadenia cestovného ruchu vo vlastníctve žiadateľa.
  2. Rekonštrukcia, modernizácia a rozšírenie existujúcich zariadení v strediskách cestovného ruchu, ktoré sú určené na poskytovanie služieb cestovného ruchu s cieľom skvalitniť a zatraktívniť poskytované služby;
  3. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, ktorý je využívaný na poskytovanie služieb cestovného ruchu;
  4. Výstavba nových alebo modernizácia existujúcich prvkov priestorovej orientácie dokumentujúca strediská a zariadenia cestovného ruchu a kultúry.

  Ďalšie podrobnosti oprávnených aktivít sú zadefinované v čl. F schémy pomoci de minimis.
 • Oprávnení žiadatelia
  Oprávnenými prijímateľmi sú fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. (2), písm. a) a b) Obchodného zákonníka, registrované na území SR najneskôr k 1.1.2007, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov. Do podpisu zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej len „zmluva o NFP“) sa prijímateľ považuje za žiadateľa o poskytnutie pomoci.
 • Publikácia výzvy
  09. 06. 2008
 • Uzávierka
  12.9.2008
 • Viac informácií
  http://www.sacr.sk/sf/Aktualna_vyzva_9_6_2008/  

Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.07.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky