Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Opatrenie 1.1 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia špecializovaných nemocníc

OP Zdravotníctvo
 • Názov výzvy
  Opatrenie 1.1 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia špecializovaných nemocníc
 • Program
  Operačný program Zdravotníctvo
 • Rozpočet
  600 000 000,- Sk
 • Cieľ výzvy:
  Podporiť komplexné projekty rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry špecializovaných nemocníc vrátane vybavenia s prednostným zameraním na ochorenia skupiny 5.: ochorenia obehovej sústavy, onkologické ochorenia, vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí, choroby dýchacej sústavy, choroby tráviacej sústavy. Komplexný projekt bude výstupom investičného plánu, ktorý vychádza z koncepcie investičného rozvoja stanovenej v súlade so stratégiou nemocnice vytýčenej na základe analýzy a zhodnotenia súčasného stavu nemocnice.
 • Financované aktivity
  1. Komplexné projekty rekonštrukcie/modernizácie existujúcich kapacít vrátane komplexného vybavenia (vývojovo kvalitatívne najnovšieho sofistikovaného, technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, diagnostického, operačného, technologického, informačného a iného prístrojového vybavenia).
  2. Komplexné projekty výstavby nových kapacít (iba ako dostavba/nadstavba/prístavba existujúcich zdravotníckych zariadení) vrátane komplexného vybavenia (vývojovo kvalitatívne najnovšieho sofistikovaného, technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, diagnostického, operačného, technologického, informačného a iného prístrojového vybavenia).
 • Oprávnení žiadatelia:
  Oprávnenými žiadateľmi sú zdravotnícke zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti – špecializované nemocnice[1], ktoré majú sídlo na území SR a právnu subjektivitu v súlade s legislatívou SR:
 1. Žiadateľom je vlastník zdravotníckeho zariadenia – špecializovanej nemocnice alebo nájomca zdravotníckeho zariadenia – špecializovanej nemocnice (nájomná zmluva je podpísaná minimálne na dobu 10 rokov od termínu uzávierky výzvy na predloženie žiadosti o NFP) a zároveň poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý je právnickou osobou v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 2. Žiadateľom je vlastník zdravotníckeho zariadenia – špecializovanej nemocnice alebo správca zdravotníckeho zariadenia – špecializovanej nemocnice v zmysle zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (zmluva o správe majetku je podpísaná minimálne na dobu 10 rokov od termínu uzávierky výzvy na predloženie žiadosti o NFP) a zároveň poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý je neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby v zmysle zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov,
 3. Žiadateľom je správca zdravotníckeho zariadenia – špecializovanej nemocnice v zmysle zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (zmluva o správe majetku je podpísaná minimálne na dobu 10 rokov od termínu uzávierky výzvy na predloženie žiadosti o NFP) a zároveň poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR resp. iného ústredného orgánu štátnej správy v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Publikácia výzvy
  22.7.2008
 • Uzávierka
  23.10.2008
 • Viac informácií
  http://opz.health-sf.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 29.07.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky