Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny

OP Životné prostredie
 • Názov výzvy:
  Prioritná os 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny.
 • Program:
  Operačný program Životné prostredie
 • Rozpočet
  3 000 000 EUR
 • Cieľ výzvy:
  Operačný cieľ 5. 1 Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypracovania a realizácie programov starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre kriticky ohrozené druhy rastlín, živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu druhov a biotopov.
  Operačný cieľ je zameraný na dosiahnutie alebo zachovanie priaznivého stavu druhov a biotopov európskeho významu, najmä prostredníctvom sústavy NATURA 2000. Pre jeho splnenie je potrebné poznanie súčasného stavu druhov a biotopov, správne určenie opatrení vedúcich k priaznivému stavu, ich realizácia a systematický monitoring. Doplnkom ochrany druhov na mieste (in situ) je ochrana ex situ (v špecializovaných zariadeniach).
 • Financované aktivity:
  Operačný cieľ 5. 1 Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypracovania a realizácie programov starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre kriticky ohrozené druhy rastlín, živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu druhov a biotopov.
  I. skupina aktivít: vypracovanie dokumentov starostlivosti, a to:
  - programov starostlivosti o chránený areál, (národnú) prírodnú rezerváciu, (národnú) prírodnú pamiatku, chránenú krajinnú oblasť, národný park, územie patriace do súvislej európskej sústavy NATURA 2000 a územie medzinárodného významu;
  - programov záchrany chráneného areálu, (národnej) prírodnej rezervácie, (národnej) prírodnej pamiatky, chráneného vtáčieho územia, súkromného chráneného územia, zóny a časti zóny chránenej krajinnej oblasti alebo národného parku;
  - programov záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín a živočíchov (európskeho a národného významu);
  ­ programov starostlivosti o vybrané chránené druhy rastlín a živočíchov (európskeho a národného významu), ak je potrebné stanoviť zásady starostlivosti o tieto druhy;

  II. skupina aktivít: realizácia schválených dokumentov starostlivosti, a to:
  - programov starostlivosti o územia; vrátane výkupu pozemkov, likvidácie nepôvodných a inváznych druhov rastlín a živočíchov (aj mimo chránených území) a ďalších opatrení;
  - programov záchrany území; vrátane výkupu pozemkov, likvidácie nepôvodných a inváznych druhov rastlín a živočíchov (aj mimo chránených území) a ďalších opatrení;
  - programov záchrany druhov, vrátane výkupu pozemkov, likvidácie nepôvodných inváznych druhov rastlín a živočíchov (aj mimo chránených území), odstraňovania migračných bariér, záchranných chovov ex situ a ďalších opatrení;
  - programov starostlivosti o druhy, vrátane výkupu pozemkov, opatrení na zabránenie konfliktov záujmov ochrany prírody a využívania prírodných zdrojov

  III. skupina aktivít: vytvorenie informačného systému monitoringu biotopov a druhov (európskeho a národného významu), vrátane technického zabezpečenia na evidenciu, spracovanie a sprístupňovanie údajov;
  IV. skupina aktivít: realizácia monitoringu aktuálneho stavu a trendov biotopov a druhov (európskeho a národného významu), vrátane spracovania údajov a ich ďalšieho využitia;
  V. skupina aktivít: vypracovanie metodických materiálov, napríklad štúdií uskutočniteľnosti (pre oblasť monitoringu, programov starostlivosti a programov záchrany a pre ďalšie oblasti), zásad starostlivosti, hospodárenia a využívania území zaradených do sústavy NATURA 2000 z hľadiska vybraných druhov a biotopov európskeho významu; dopracovania metodiky pre dokumenty starostlivosti, zonáciu chránených území.
 • Oprávnení žiadatelia:
  V rámci výzvy OPŽP-PO5-08-2 sú oprávnenými žiadateľmi subjekty sektora verejnej správy:
   Štátna ochrana prírody SR
   Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
   Zoologická záhrada Bojnice
   Slovenská agentúra životného prostredia
 • Publikácia výzvy:
  15.7.2008
 • Uzávierka:
  15.10.2008
 • Viac informácií:
  http://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzvy-k-prioritnej-osi-5-1/  

Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.07.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky