Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (Prioritná os 3, operačný cieľ 3.1 I. a III.)

OP životné prostredie
 • Názov výzvy
  Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (Prioritná os 3, operačný cieľ 3.1 I. a III.)
 • Program
  Životné prostredie 
 • Rozpočet
  15 890 199 EUR
 • Cieľ výzvy
  Hlavným zameraním operačného cieľa 3.1 je predovšetkým transpozícia a implementácia predpisov EÚ, dosiahnutie ustanovených technických požiadaviek na prevádzku zdrojov, ktorými sa obmedzujú množstvá vypúšťaných znečisťujúcich látok.
  Financované aktivity
 • Operačný ciel 3.1 Ochrana ovzdušia
  I. skupina: Znižovanie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok v ovzduší najmä tuhých znečisťujúcich látok (PM10, PM2,5), SO2, NOX, benzén, VOC, NH3, ťažkých kovov a PAH

  III. skupina: Riešenie kvality ovzdušia a skvalitňovanie a odborná podpora monitorovania emisií a kvality ovzdušia podľa požiadaviek EÚ ako aj skvalitnenie Národného emisného informačného systému (NEIS)
 • Oprávnení žiadatelia
  V rámci výzvy OPŽP-PO3-08-2 sú oprávnenými žiadateľmi subjekty sektora verejnej správy, súkromného sektora, na ktoré sa vzťahujú schémy štátnej pomoci a subjekty súkromného sektora, na ktoré sa schémy štátnej pomoci nevzťahujú.
 • Publikácia výzvy
  22.5.2008
 • Uzávierka
  22.8.2008
 • Viac informácií
  http://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzvy-k-prioritnej-osi-3-1-I-III/  

Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.06.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky