Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (Prioritná os 3, operačný cieľ 3.1 II.)

OP životné prostredie
 • Názov výzvy
  Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (Prioritná os 3, operačný cieľ 3.1 II.)
 • Program
  Životné prostredie
 • Rozpočet
  15 890 199 EUR
 • Cieľ výzvy
  Hlavným zameraním operačného cieľa 3.1 je predovšetkým transpozícia a implementácia predpisov EÚ, dosiahnutie ustanovených technických požiadaviek na prevádzku zdrojov, ktorými sa obmedzujú množstvá vypúšťaných znečisťujúcich látok.
 • Financované aktivity
  Operačný cieľ 3.1. Ochrana ovzdušia

  II. skupina: Zníženie emisií znečisťujúcich látok z verejnej dopravy prioritne v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia 
 • Oprávnení žiadatelia
  V rámci výzvy OPŽP-PO3-08-3 sú oprávnenými žiadateľmi subjekty sektora verejnej správy a súkromného sektora, na ktoré sa nevzťahujú schémy štátnej pomoci.

  Oprávnení žiadatelia pre Operačný cieľ 3.1 Ochrana ovzdušia pre skupinu oprávnených aktivít II. A,B,C:
  V sektore verejnej správy sú oprávnené subjekty územnej samosprávy:
  • obce, alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie
  • vyššie územné celky, alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie

  V súkromnom sektore sú oprávnenými žiadateľmi právnické osoby oprávnené na podnikanie vo verejnej mestskej a medzimestskej osobnej doprave, na ktoré sa nevzťahujú schémy štátnej pomoci. Pri rozhodovaní, či sa na subjekt vzťahuje alebo nevzťahuje schéma štátnej pomoci je potrebné postupovať podľa prílohy č.1 príručky pre žiadateľa o NFP pre ERDF/KF.
 • Publikácia výzvy
  22.5.2008
 • Uzávierka
  22.8.2008
 • Viac informácií
  http://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzvy-k-prioritnej-osi-3-1-II/  

Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.06.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky