Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie

OP Životné prostredie
 • Názov výzvy:
  Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie
 • Program:
  Operačný program Životné prostredie
 • Rozpočet:
  12 325 722 EUR
 • Cieľ výzvy:
  Operačný cieľ 4.3 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie
  Operačný cieľ 4.3 je zameraný na znižovanie nebezpečných vlastností odpadov na základe zodpovedajúcich koncepčných východísk a nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane výstavby a modernizácia zariadení na nakladanie s nebezpečnými odpadmi s cieľom ich zneškodnenia environmentálne vhodným spôsobom
 • Financované aktivity:
  Operačný cieľ 4.3 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie
  1. skupina aktivít: Znižovanie nebezpečných vlastností odpadov na základe zodpovedajúcich koncepčných východísk
  2. skupina aktivít: Nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane výstavby a rekonštrukcie zariadení s cieľom zhodnotenia a zneškodnenia nebezpečných odpadov environmentálne vhodným spôsobom
  3. skupina aktivít: Environmentálne vhodné zneškodnenie prestárlych pesticídov vrátane POPs a PCB
 • Oprávnení žiadatelia:
  V rámci výzvy OPŽP-PO4-08-4 sú oprávnenými žiadateľmi subjekty sektoru verejnej správy, subjekty súkromného sektora, na ktoré sa vzťahujú schémy štátnej pomoci a subjekty súkromného sektora na ktoré sa schémy štátnej pomoci nevzťahujú.
  Pri rozhodovaní, či sa na subjekt vzťahuje alebo nevzťahuje schéma štátnej pomoci je potrebné postupovať podľa prílohy č.1 príručky pre žiadateľa o NFP pre ERDF/KF.
 • Publikácia výzvy:
  22.5.2008
 • Uzávierka:
  22.8.2008

Spodná navigácia

Aktualizácia: 23.06.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky