Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Aktuálne výzvy...

 

Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 23. 9. 2014 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok určený na zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.

Bližšie informácie sú verejnosti dostupné na: http://www.mhsr.sk/10979-menu/143781s.


Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 12. 9. 2014 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.

Bližšie informácie sú verejnosti dostupné na: http://www.mhsr.sk/kod-vyzvy-kahr-31dm-1401/143734s 


Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydalo dňa 12. 9. 2014 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP na efektívne využívanie energie, kód výzvy KaHR-21DM-1401. Cieľom tohto usmernenia je zmena typu výzvy z priebežnej/viackolovej výzvy na časovo ohraničenú výzvu a určenie dátumu uzavretia výzvy na 22. september 2014, úprava vybraných formulárov tvoriacich prílohy žiadosti o nenávratný finančný príspevok, spresnenie definícií, resp. postupov popísaných v prílohách výzvy a určenie jednotného termínu, ku ktorému sa centrálne overuje splnenie príslušných podmienok poskytnutia pomoci, ktorým je 30. september 2014. 

Bližšie informácie sú verejnosti dostupné na: http://www.mhsr.sk/kod-vyzvy-kahr-21dm-1401/143278s


Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 24. júna 2014 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom KaHR-21DM-1401 v rámci Prioritnej osi 2 – Energetika, Opatrenia 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.
Uzávierka I. kola prijímania žiadostí o NFP je 16. septembra 2014.

Bližšie informácie sú zverejnené na: http://www.mhsr.sk/kod-vyzvy-kahr-21dm-1401/143278s

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 24.09.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky