Aktualita č. 5

Vo výzve z operačného programu Vzdelávanie OPV-2011/3.1/02-SORO je uložená povinnosť žiadateľovi deklarovať vplyv projektu k HP MRK prostredníctvom výberu merateľného ukazovateľa výsledku s relevanciou k HP MRK a slovného opisu súladu s HP MRK v tabuľke č. 15 (Súlad s horizontálnymi prioritami) žiadosti o NFP v nadväznosti na príspevok k plneniu špecifických a čiastkových cieľov HP MRK zadefinovaných v Systéme koordinácie implementácie HP MRK, verzia 3.2.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.05.2011

Sekcie


Jazykové verzie webstránky