Úrad ŽSK

Abecedný zoznam zamestnancov Úradu ŽSK

A  B  C  Č  D  Ď  F  G  H  C  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  T  U  V  W  Z  Ž 

Zoznam zamestnancov podľa útvarov Úradu ŽSK

 • kancelária predsedníčky ŽSK
 • sekretariát predsedníčky ŽSK
  sekretariát podpredsedov ŽSK
  oddelenie činnosti orgánov kraja
  oddelenie hodnoty za peniaze
  oddelenie hodnoty za peniaze, pracovisko analýz
  oddelenie hodnoty za peniaze, pracovisko implementácie hodnoty za peniaze
  oddelenie hodnoty za peniaze, pracovisko interného auditu
  oddelenie komunikácie
  oddelenie zahraničných vzťahov
 • odbor dopravy
 • oddelenie dopravnej infraštruktúry
  oddelenie dopravnej obslužnosti, kontroly a analýz
 • odbor ekonomický
 • oddelenie financií, rozpočtu a cien
  oddelenie účtovníctva
 • odbor kultúry
 • pracovisko analýz a kontroly
  pracovisko kultúry
 • odbor regionálneho rozvoja
 • oddelenie projektov EÚ
  oddelenie projektov EÚ, pracovisko Fond mikroprojektov INTERREG PL-SK
  oddelenie projektov EÚ, pracovisko Fond mikroprojektov INTERREG SK-CZ
  oddelenie projektov EÚ, pracovisko Informačno - poradenské centrum pre EŠIF
  oddelenie projektov EÚ, pracovisko riadenia projektov
  oddelenie stratégie regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia
  pracovisko cestovného ruchu
 • odbor SO pre IROP
 • oddelenie implementácie projektov
  oddelenie programovania, monitorovania a hodnotenia
 • odbor sociálnych vecí
 • oddelenie výkonu správy sociálnych vecí
  oddelenie poskytovania sociálnych služieb
  oddelenie analýz a kontroly
  pracovisko centier podpory rodiny
 • odbor správy majetku a investícií
 • oddelenie investícií
  oddelenie investícií, pracovisko prípravy stavieb
  oddelenie investícií, pracovisko realizácie stavieb
  oddelenie nakladania s majetkom
  oddelenie nakladania s majetkom, pracovisko energetiky a technickej správy budov
  oddelenie nakladania s majetkom, pracovisko pre zefektívnenie využitia nehnuteľného majetku
  oddelenie nakladania s majetkom, pracovisko usporiadania vlastníckych práv
 • odbor školstva a športu
 • oddelenie analýz a kontroly
  oddelenie výkonu správy školstva
  pracovisko škôl, školských zariadení, mládeže a športu
 • odbor verejného obstarávania
 • odbor zdravotníctva
 • oddelenie poskytovania zdravotníckych služieb
  pracovisko analýz a kontroly
  pracovisko výkonu správy zdravotníctva
  oddelenie centier zdravotnej starostlivosti
 • riaditeľ Úradu ŽSK
 • sekretariát riaditeľa úradu
  oddelenie informatiky
  oddelenie ľudských zdrojov
  oddelenie právne
  oddelenie vnútornej správy, krízového riadenia, CO a bezpečnosti
 • útvar hlavného kontrolóra ŽSK

Informácie na tejto stránke sú načítané z databázy GIS ŽSK.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 11.07.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky