Zefektívnenie a optimalizácia

  

 • Zdroj financovania: Nórsky finančný mechanizmus
 • Prioritná os: 2. Podpora trvalo udržateľného rozvoja
 • Dátum schválenia správy o ukončení projektu: 9.3.2012 v celkovej výške 444 401,- EUR

Cieľ projektu:

Zefektívnenie procesov v oblasti výkonu správy a údržby cestných komunikácií a zvýšenia bezpečnosti premávky na komunikáciách v správe Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja včasným identifikovaním rizikových faktorov v teréne za pomoci odberných informačných technológií.

 • Implementáciou projektu boli dosiahnuté nasledovné výstupy a výsledky:
  vývoj softvéru na optimalizáciu riadenia,
  inštalácia 150 ks zariadení na hlásenie závad v zjazdnosti vo vozidlách údržby ,
  zakúpené a nainštalované vybavenie pre technických pracovníkov určených na prácu so systémom v teréne - 5 ks notebookov,
  v rámci passportu dopravného značenia boli zozbierané údaje o 8771 ks dopravných značiek,
  na prácu s novým systémom bolo zaškolených 250 pracovníkov Správy ciest ŽSK,
  Projekt podporuje inovatívny prístup v oblasti zvyšovania bezpečnosti premávky na cestných komunikáciách

 • Prezentácia
 • Informácie o implementácie projektu
 • Prezentácia k ukončeniu realizácie projektu - Záverečná konferencia FM EHP a NFM, Bratislava 27.6.2011