Noc výskumníkov

Noc výskumníkov

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Stavebné úpravy a zateplenie DD,DSS Likavka

   

 

  • Názov projektu : Stavené úpravy a zateplenie DD, DSS Likavka
  • Kód ITMS: 22120120032
  • Zdroj financovania : Regionálny operačný program
  • Opatrenie : 2.1 - Infraštruktúra sociálnej služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
  • Celkové oprávnené výdavky : 2 529 446,94 EUR
  • Výška nenávratného finančného príspevku : 2 402 974,59 EUR
  • Výška spolufinancovania ŽSK : 169 731,22 EUR
  • Dátum začatia výstavby : 06/2011
  • Dátum ukončenia stavebných prác : 07/2013

Cieľ projektu:
Zateplením objektov zariadenia sa znížila ich energetická náročnosť a nadstavbou objektu sa vytvorilo 14 obytných buniek, z toho 10 pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, vrátane kuchynky s jedálenským výťahom, jedálne, sociálneho zariadenia, terapeutickej miestností, rehabilitačnej miestnosti, dennej miestnosti a evakuačným lôžkovým výťahom. Zriadilo sa špecializované oddelenie pre klientov poskytujúce špeciálnu základnú starostlivosť pre psychicky postihnutých ako i rozšírenú starostlivosť. Bezbariérovosť bola riešená prostredníctvom lôžkového výťahu pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Celý objekt bol zateplený vrátane plochých striech a vymenili sa výplňové konštrukcie. Obstarané vybavenie a IKT vybavenie umožnilo zariadeniu skvalitniť systém permanentnej dezinfekcie, permanentné sledovanie ťažkých prípadov, monitorovanie celej prevádzky, obojsmernú komunikáciu, realizovať nové doplnkové služby: odľahčovaciu službu a jedáleň.

 

EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA

        „Investícia do vašej budúcnosti“


Spodná navigácia

Aktualizácia: 11.09.2013

Sekcie


Jazykové verzie webstránky