Noc výskumníkov

Noc výskumníkov

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Prístavba a stavebné úpravy Oravskej knižnice A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne

   

  • Kód ITMS: 22130120005
  • Zdroj financovania : Regionálny operačný program
  • Opatrenie : 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov
  • Celkové oprávnené výdavky: 400 461,61 EUR
  • Výška nenávratného finančného príspevku : 371 315,19 EUR 
  • Výška spolufinancovania ŽSK : 29 146,42 EUR

Cieľ projektu:

Rozšírenie služieb a odstránenie nevyhovujúcich podmienok pre uchovávanie a sprístupnenie knižného fondu v Oravskej knižnici A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne.

Zhodnotí sa celkovo 1214,41m2 úžitkovej plochy. Knižnica bude mať účelovo riešené priestory a bude debarierizovaná, bude spĺňať stavebnotechnické normy a aj požiadavky na vhodné členenie a bezproblémovú prevádzku. V prístavbe bude výťah a od 1.NP po 3.NP sa prepojí s hlavnou budovou. Zriadi sa elektronická a denná študovňa printových dokumentov, šatňa, sezónna viacúčelová miestnosť a rovnako serverovňa, k ochrane fondu bude nainštalovaný elektromagnetický zabezpečovací systém. Skvalitnenie regionálneho oddelenia prispeje k digitalizácii niektorých prameňov (napr. staré noviny, regionálne dokumenty apod.), ktoré

budú tým sprístupnené širokej používateľskej základni. Bude umožnené skvalitniť žiadané rešeršné služby v oblasti regionálnej výchovy. Projekt teda prispieva k vzniku nových služieb: debarierizácia, elektronická študovňa, denná študovňa, viacúčelová miestnosť na vzdelávacie, klubové a iné aktivity, digitalizácia regionálnych novín, informatická a regionálna výchova.

 

EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA

        „Investícia do vašej budúcnosti“

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.03.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky