Jednotný knižnično – informačný systém (KIS)

Jednotný knižnično – informačný systém (KIS)

Na základe ukončeného verejného obstarávania bola v januári 2012 podpísaná Kúpna zmluva medzi objednávateľom: Žilinským samosprávnym krajom a poskytovateľom – firmou: LANius s. r. o. na dodávku a implementáciu nového knižnično-informačného systému (ďalej KIS), udelenie súhlasu s použitím KIS a dodávku hardvéru pre päť regionálnych knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
Spoločnosť LANius s.r.o., ktorá má zastúpenie aj na Slovensku (MS SOFT s.r.o. Žilina) vyvinula systém Clavius, ktorý je jedným z najrozšírenejších knižnično-informačných systémov v Českej republike; na Slovensku je systém dostupný od r. 2001 v plne lokalizovanej slovenskej verzii a stal sa progresívne sa presadzujúcim knižnično-informačným softvérom najmä vo verejných knižniciach. Clavius je integrovaný knižničný systém novej generácie, ktorý oslovuje takmer všetky typy knižníc ako moderný komunikačný a pracovný nástroj knihovníka 3. tisícročia. V roku 2010 spoločnosť uviedla na trh nový webový katalóg s prvkami technológie WEB 2.0. Carmen, ktorý bude aj súčasťou inštalácie v regionálnych knižniciach Žilinského kraja. Systém pokrýva všetky automatizované odborné procesy v knižnici a používateľ si jeho aplikáciu uvedomí najmä vďaka novým ponúkaným možnostiam:
- - predlžovanie výpožičiek a rezervovanie dokumentov cez online rozhranie,
- informácie o rezerváciách generované priamo systémom a posielané automaticky do jeho
mailovej schránky,
- informácie o blížiacom sa termíne prekročenia výpožičnej lehoty,
- verzia online katalógu pre zrakovo znevýhodnených,
- nové používateľské prostredie online katalógu umožňujúce aktívny prístup
používateľa k informáciám,
- katalóg užívateľsky prispôsobený detskému používateľovi a iné.

Skvalitnením existujúceho programu v partnerskej Knihovně města Ostravy bude podporená výmena informácií a spoznávanie kultúrneho dedičstva oboch prihraničných oblastí, dôjde k prehĺbeniu kontaktov, komunikácie a spolupráce medzi kultúrnymi a informačnými inštitúciami a obyvateľmi prihraničia a zefektívni sa spracovávanie informácií.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 19.03.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky