Informácie bez hraníc

Informácie bez hraníc

Z dielne Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) pochádza úspešný projekt Informácie bez hraníc. Budovanie informačnej spoločnosti prostredníctvom prepojenia knižnično-informačných systémov, spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013, prostredníctvom Prioritnej osi 2. Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného prostredia, oblasť podpory 2.3. Zlepšenie informačnej a komunikačnej dostupnosti.

Vedúcim partnerom - prijímateľom projektu bol Žilinský samosprávny kraj, hlavný cezhraničný partner: Knihovna města Ostravy.

Celkové oprávnené náklady projektu na slovenskej strane  predstavovali sumu 152 080,60 €, z toho výška NFP bola 144 476,57 €. ŽSK sa podieľala 5 % spolufinancovaním na projekte, čo bolo v hodnote 7 604,03 €. 

Dátum finančného ukončenia projektu: 3.10.2013

Cieľom projektu bolo prostredníctvom nového knižnično-informačného systému pre päť regionálnych knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (Krajská knižnica v Žiline, Kysucká knižnica v Čadci, Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskomj Mikuláši, Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne, Turčianska knižnica v Martine) a skvalitnením existujúceho programu v partnerskej Knihovně města Ostravy podporiť výmenu informácií a spoznávanie kultúrneho dedičstva oboch prihraničných oblastí, prehlbovať a posilňovať kontakty, komunikáciu a spoluprácu medzi kultúrnymi a informačnými inštitúciami a obyvateľmi prihraničia, zefektívniť spracovávanie informácií, ako aj skvalitniť a zmodernizovať služby používateľom knižníc vrátane znevýhodnených používateľov.

V rámci projektu bola okrem nových technológií v knižniciach na oboch stranách hranice plánovaná tiež recipročná výstava o aktuálnom kultúrnom dianí s cieľom prezentácie kultúry a vzbudenie záujmu o navštívenie susednej krajiny, zakúpenie nových dokumentov pre používateľov partnerských knižníc v jazyku cezhraničného partnera, spoločne sa stretnú českí a slovenskí knihovníci s cieľom výmeny odborných skúseností, plánované je aj vzájomné porovnávanie výkonov verejných knižníc v prihraničných oblastiach.

Verejné knižnice sú kultúrnymi, vzdelávacími a informačnými inštitúciami poskytujúcimi svoje služby všetkým bez obmedzenia. Naplnenie cieľov projektu napomohlo k skvalitneniu ich činnosti. 

         


Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.10.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky