Elektronizácia služieb v Žilinskom samosprávnom kraji

 

• Zdroj financovania: Operačný program Informatizácia spoločnosti

• Prioritná os: Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb

• Schválená výška nenávratného finančného príspevku: 4,499,655.05 EUR

• Dátum podpísania Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: 17. 05.2010

Dňa 21.10.2011 bol k Zmluve o NFP podpísaný Dodatok č.1, v ktorom sa výška nenávratného finančného príspevku  mení na 4 303 917,05 eur
Dňa 21.12.2012 bol k zmluve o NFP podpísaný Dodatok č. 2, v ktorom sa výška nenávratného finančného príspevku mení na 4 293 999,56 eur
Dňa 25.10.2013 bol k zmluve o NFP podpísaný Dodatok č. 3, výška nenávratného finančného príspevku zostáva rovnaká 4 293 999,56 eur
Dňa 29.06.2015 bol 
k zmluve o NFP podpísaný Dodatok č. 4, ktorým došlo k zmene termínu ukončenia projektu na 31.10.2015

 

 

Elektronizácia služieb v Žilinskom samosprávnom kraji
ITMS: 21110220006

Vybudovanie integrovaného informačného systému ŽSK je zámerom projektu, ktorý zrealizoval Žilinský samosprávny kraj pod názvom Elektronizácia služieb v Žilinskom samosprávnom kraji. Bol založený na princípoch a smerovaní definovanom v Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy. Navrhovaná architektúra systému je v súlade s danými princípmi podporovať využívanie centrálnych a spoločných modulov a je stavaná hlavne na princípoch SOA/Service Oriented Architecture, kde každý komponent plní jasne definovanú rolu a tieto komponenty si  navzájom poskytujú služby. Toto riešenie umožní systematické využívanie procesov a dát v rámci celého ŽSK a prispeje tak k rastu efektivity činnosti úradu i vyššej spokojnosti občanov. Nároky súvisiace s poskytovaním služieb, tak na strane poskytovateľov ako aj prijímateľov, zníži rozšírenie rozsahu elektronicky poskytovaných služieb, ktoré sprístupní služby samosprávy širšiemu okruhu obyvateľov kraja bez časového a priestorového obmedzenia.
Prepojenosť informačných systémov a využívanie spoločnej bázy dát bude mať pozitívny dopad na fungovanie verejnej správy, efektivitu jej činnosti, ako aj na časové a finančné nároky užívateľov služieb verejnej správy.
Projekt je realizovaný v prepojení na národné projekty zamerané na budovanie systému eGovernmentu. Začal sa v decembri 2012, vecne ukončený bol v októbri 2015 a finančne v októbri 2016.
Projekt bol rozdelený do piatich na seba nadväzujúcich etáp - hlavných aktivít projektu. Ich realizáciou boli dosiahnuté zadefinované výsledky projektu:
Manažment projektu,
Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien,
Analýza a návrh riešenia,
Implementácia, testovanie a kontrola kvality,
Nasadenie, migrácia údajov a stabilizácia riešenia.

Projekt bol financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti – Elektronizácia

www.opis.gov.sk, www.informatizacia.sk
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Kontakt pre médiá:

 

Záteková Lenka, Mgr.

hovorkyňa ŽSK

Cieľ projektu: 

Realizácia projektu umožní poskytovanie služieb ŽSK v systéme e-Governmentu, čím sa zabezpečí široká dostupnosť služieb pre všetkých klientov úradu v ktoromkoľvek čase z akéhokoľvek miesta pripojeného na internet bez nutnosti priameho kontaktu klienta a pracovníka úradu. Zavedenie 72 elektronických služieb na relevantných úsekoch správy zvýši systematickosť a transparentnosť aktivít Žilinského samosprávneho kraja a zároveň sa výraznou mierou klientom zjednoduší proces riešenia vzniknutých životných situácií. Elektronizácia služieb v Žilinskom samosprávnom kraji bola realizovaná v súčinnosti s implementáciou systému e-Governmentu na národnej úrovni. Dôvodom je vzájomná závislosť služieb poskytovaných na rôznych úrovniach verejnej správy, ktorá sa prejavuje hlavne v nadväznosti procesov, keď výstup jednej služby často figuruje ako vstup nadväzujúcej služby. Vzájomná prepojenosť systémov výrazným spôsobom obmedzí nároky v súvislosti s opakovaným získavaním a spracovaním tých istých informácií, čím sa dosiahnu výrazné úspory času a nákladov nielen na úrovni ŽSK, ale aj vo verejnej správe ako celku. verejnej správy a rozvoj elektronických služieb . Celková hodnota projektu je 4 256 199,56 eur s DPH, z toho 95 % pochádza zo štrukturálnych fondov Európskej únie, resp. štátneho rozpočtu SR, 5 %  spolufinancoval Žilinský samosprávny kraj.

Ukončenie a sumarizácia projektu:

Projekt bol úspešne ukončený dňa 31.10.2015, riadnym naplnením zmluvných podmienok všetkými dodávateľmi. Dňa 24.10.2016 bol ukončený aj finančne, keďže v tento deň boli na účet ŽSK pripísané nárokované finančné prostriedky v rámci záverečnej refundácie.


Prehľad publicity projektu:

Tlačová konferencia 9.1.2013


Tlačová konferencia 14.10.2015