Grantový systém a dotácie

 

 

 • Názov grantu:

  Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z grantového programu Odboru školstva Žilinského samosprávneho kraja na podporu rozvíjania tvorivo-humanistickej výchovy a vzdelávania v praxi s názvom „Učiteľ v procese humanizácie regionálneho školstva“.

  Maximálna výška grantu: 15 000,- Sk/ na 1 projekt, pričom stredné školy a školské zariadenia môžu predložiť v uvedenom školskom roku maximálne tri žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov. Odbor školstva ŽSK na podporu rozvíjania tvorivo-humanistickej výchovy a vzdelávania podporí 20 projektov. 

  Formulár žiadosti o grant (doc.; 604 kB)  - na stiahnutie

  Žiadosti o grant zasielajte na:
  Úrad Žilinského samosprávneho kraja
  Odbor školstva
  Komenského 48
  0110  09  Žilina

  Termín podania žiadosti o grant: do 30. novembra príslušného školského roku

  Termín schvaľovania grantu: do konca decembra prílušného roku
 • Názov grantu:

  Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z grantového programu Odboru školstva Žilinského samosprávneho kraja na podporu prevencie drogových závislostí v stredných školách a školských zariadeniach s názvom Škola bez tabaku, alkoholu a drog“.

  Termín podania žiadosti o grant: do 30. novembra príslušného školského roku

  Termín schvaľovania grantu: do konca decembra prílušného roku

  Maximálna výška grantu: 15 000,- Sk/ na preventívnu projektovú aktivitu. Odbor školstva ŽSK podporí 20 projektov. 

  Formulár žiadosti o grant (doc.; 603 kB) - na stiahnutie

  Žiadosti o grant zasielajte na:
  Úrad Žilinského samosprávneho kraja
  Odbor školstva
  Komenského 48
  0110  09  Žilina

   

 • Názov grantu:                          Aktuálna výzva !!!

  Grantový program „Vráťme šport do škôl“ je určený na podporu žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov (projektov), ktoré predkladajú stredné školy a školské výchovno-vzdelávacie zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Cieľovou skupinou sú deti, mládež a populácia nad 26 rokov. Subjekty pracujúce s deťmi a mládežou v oblasti športu, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, môžu využiť dotáciu v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja. Cieľom grantového programu je zabezpečiť systematickú podporu realizovaných preventívnych aktivít v stredných školách a školských zariadeniach, previazať spoluprácu stredných škôl a školských zariadení s odbornými zariadeniami v kraji a eliminovať počet sociálno-patologických javov mládeže v školskom prostredí.

  Termín podania žiadosti o grant:
  - predkladanie žiadostí pre čerpanie finančných prostriedkov v roku 2007: do 12. októbra 2007
  - predkladanie žiadostí pre čerpanie finančných prostriedkov v roku 2008: do 30. novembra 2007

  Termín schvaľovania grantu:
  - pre žiadosti s termínom realizácie do 31. 12. 2007 - 30. október 2007
  - pre žiadosti s termínom realizácie aktivít do 31. 08. 2008 - 30. december 2007


  Maximálna výška grantu: viď  "Grantové programy". Odbor školstva ŽSK podporí 45 projektov. 

  Formulár žiadosti o grant (doc.; 599 kB) - na stiahnutie

  Žiadosti o grant zasielajte na:
  Úrad Žilinského samosprávneho kraja
  Odbor školstva
  Komenského 48
  0110  09  Žilina

 

 • Názov dotácie:

  V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja 4/2004 a Dodatku 1 k tomuto VZN o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja možno poskytnúť právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území ŽSK a súčasne na jeho území rozvíjajú významné aktivity v oblasti školstva a vzdelávania, záujmovo-umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít, športu a telovýchovy, zdravotníctva, sociálnych služieb, charity, verejnoprospešných aktivít a pod.

  Termín podania žiadosti o dotáciu:
  a) do 15. októbra príslušného roka, ak majú byt poskytnuté v rámci rozpočtu na nasledujúci rok,
  b) vo výnimočných prípadoch do 31. mája nasledujúceho roka.

  Maximálna výška dotácie
  : 40 000,- Sk / na 1 subjekt

  Formulár žiadosti o dotáciu na rok 2008 (doc.; 55,5 kB) - na stiahnutie
  Metodický pokyn k 4/2004 a k návrhu zmlúv vypracovaných podľa VZN č. 4/2004

  E-mail pre podanie žiadosti o dotáciu:

 

 

 

      

 

 


 

 

 • Názov grantu: 
  Grantový systém ŽSK pre oblasť kultúry 2008:
   - podpora trvalej udržateľnosti projektov,
  - prínos pre obyvateľov ŽSK,
  - zlepšenie podmienok pre rozvoj kultúry,
  - sprístupňovanie a tvorba kultúrnych hodnôt,
  - zveľaďovanie kultúrneho dedičstva,
  - prehlbovanie vedomia kultúrnej identity,
  - podnecovanie rozvoja odbornej umeleckej verejnosti,
  - podpora vedeckého výskumu v oblasti kultúry,
  - vytváranie tvorivých a podnetných podmienok pre deti a mládež,
  - podnecovanie tvorivosti a rôznorodosti 

  Termín podania žiadostí o grant:
  od 12. marca do 1. apríla 2008 (vrátane) pre projekty, ktorých realizácia sa plánuje uskutočniť v roku 2008

  Výzva
  Formulár žiadosti o grant - na stiahnutie
  VZN 12/2008

  Žiadosti o grant zasielajte na:
  Úrad Žilinského samosprávneho kraja
  Odbor kultúry Úradu ŽSK
  Grantový systém
  Komenského 48
  0110  09  Žilina

 

 

 

 • Názov grantu:
  Dodatok k VZN č. 8/2005 pojednáva o možnosti poskytnutia finančného príspevku obci a fyzickej osobe podľa § 71 ods. 1 písm. e zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ak je to v súlade s potrebami obyvateľov ŽSK

  Termín podania žiadosti o grant: Termín uzávierky predkladania žiadostí o finančný príspevok je stanovený do konca februára príslušného roku.
  Formulár žiadosti o grant - na stiahnutie

  E-mail pre podanie žiadosti o grant:

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 11.03.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky