Fotosúťaž

„ŽILINSKÝ KRAJ – TURISTICKÝ RAJ“ 

V rámci podpory rozvoja marketingu a propagácie cestovného ruchu Žilinský samosprávny kraj organizuje 3. ročník fotosúťaže pod názvom „ŽILINSKÝ KRAJ – TURISTICKÝ RAJ“ určený všetkým, ktorí majú záľubu vo fotografovaní a chcú svojimi zábermi prispieť do Virtuálnej galérie Žilinského samosprávneho kraja. 3. ročníku fotosúťaže sa môžete zapojiť až do dvoch súťažných kategorií.
 

1. Súťažná kategória :

,,4 ročné obdobia v regióne Žilinského kraja“

Stačí, ak zašlete 4 fotografie, ktoré budú zachytávať štyri ročné obdobia, vystihujúce jedinečnosť a atraktivitu niektorého z našich piatich historických regiónov (Kysuce, Orava, Liptov, Turiec a Horné Považie).

 

2. Súťažná kategória:

,,Najlepšia čierno - biela fotografia v Žilinskom regióne “

Stačí, ak zašlete 1 fotografiu vystihujúcu jedinečnosť a atraktivitu niektorého z našich piatich historických regiónov (Kysuce, Orava, Liptov, Turiec a Horné Považie).

Súťažné fotografie spolu s ich popisom a kontaktnými údajmi zašlite najneskôr do 30. 9. 2011 na emailovú adresu: .

Súťažné snímky budú priebežne uverejňované – vo Virtuálnej galérii Žilinského samosprávneho kraja na internetovej stránke www.regionzilina.sk.

 

Pravidlá súťaže:

1. Fotografie musia byť zaslané najneskôr do 30. 9. 2011 na emailovú adresu

2. Každý súťažiaci je povinný spolu s fotografiou uviesť jej popis (názov snímky, názov regiónu, miesto, prípadne názov objektu a pod.) spolu s nasledujúcimi kompletnými údajmi fotografa daných fotiek:

a) meno a priezvisko

b) telefonický kontakt

c) email

d) celá adresa

Údaje slúžia pre jednoznačnú identifikáciu účastníka a uľahčenie komunikácie organizátora s účastníkmi súťaže.

3. Počet príspevkov v 1. Súťažnej kategórií : ,, 4 ročné obdobia v regióne Žilinského kraja“ od jedného autora sú 4 fotografie v rámci jedného roka. Fotografie by mali zachytávať 4 ročné obdobia. /jedna fotografia, jedno ročné obdobie/

4. Počet príspevkov v 2. Súťažnej kategórií : ,, Najlepšia čierno – biela fotografia v Žilinskom regióne“ od jedného autora len 1 fotografia v rámci jedného roka. Fotografia by mala zachytávať jedinečnosť a atraktivitu niektorého z našich piatich regiónov.

5. Zaslané príspevky budú hodnotené trojčlennou odbornou porotou, ktorú určí organizátor. Autori víťazných snímok budú po skončení súťaže odmenení vecnými cenami.

6. Zaslaním príspevku do súťaže prenecháva súťažiaci všetky autorské práva organizátorovi. Organizátor vlastní autorské práva k príspevkom zaslaným do tejto súťaže v rozsahu, ktorý mu umožňuje tieto príspevky vystavovať a uverejňovať za účelom propagácie samotného regiónu. Všetky zaslané príspevky môže organizátor vystaviť a použiť pri prezentácii Žilinského samosprávneho kraja.

7. Mená osôb, ktoré získali ocenenie, budú zverejňované na webovej stránke www.regionzilina.sk. Súťažiaci, ktorí získajú cenu, budú o výsledku hodnotenia telefonicky alebo mailom vyrozumení.

8. Príspevky, ktoré nesplnia požiadavky stanovené v týchto pravidlách, nebudú do súťaže zaradené.

9. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo súťaže vyradiť príspevky, ktorých obsah môže budiť pohoršenie, urážať ľudskú rasu, náboženské či politické cítenie alebo príspevky, ktoré nie sú v súlade s platnými zákonmi.

10. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vznikajúce tretím osobám spôsobené porušením týchto pravidiel zo strany účastníkov súťaže (napríklad prihlásenie príspevku, na ktorý súťažiaci nevlastní autorské práva a pod.).

Dôležité upozornenie :

11. Do súťaže môžu byť zaradené iba príspevky, ktoré spĺňajú požadované technické kritéria, ktorými sú najmä veľkosť snímok (max. 5 MB/snímok) a rozmery (optimálne 1024 x 768 bodov).