Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU PRE MALÉ PROJEKTY V RÁMCI PROJEKTU FOND MALÝCH PROJEKTOV S VEDÚCIM PARTNEROM REGION BÍLÉ KARPATY, NA PRIORITNÚ OS č. 3 ROZVOJ MIESTNYCH INICIATÍV

Dňa 22.12.2017 Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Regiónom Bílé Karpaty vyhlasuje 1. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre malé projekty v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014 - 2020

Kód výzvy: 1/FMP/11b/N

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 22.12.2017

Dátum uzavretia: 28.02.2018

Prioritná os: 3. Rozvoj miestnych iniciatív

Investičná priorita: 5.Podpora právne a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (11b)

Konkrétny cieľ: 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

VÝZVA č. 1/FMP/11b/N

Prílohy k výzve:

Pozor! Aktualizácia formuláru žiadosti!

  • a) zosúladenie kódu výzvy, ktorý je uvedený vo výzve s formulárom ŽiadostI o NFP (str.č.1 a bod č. 2 Identifikácia MP)
  • b) podrobný rozpočet projektu – spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu SR – zmena zaokrúhľovania smerom nadol (ROUNDDOWN)
  • Formulár žiadosti 11b

Prehľad povinných príloh k žiadosti o NFP na malý projekt

Príručka pre žiadateľov a konečných užívateľov – platná od 20.2.2018

Príručka pre žiadateľov a konečných užívateľov, časť pre žiadateľov

Intervenčná logika projektu FMP platná pre 1. výzvy pre investičné priority 6c i 11b


Spodná navigácia

Aktualizácia: 18.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky