VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU PRE MALÉ PROJEKTY V RÁMCI PROJEKTU FOND MALÝCH PROJEKTOV S VEDÚCIM PARTNEROM REGION BÍLÉ KARPATY, NA PRIORITNÚ OS č. 3 ROZVOJ MIESTNYCH INICIATÍV

Dňa 6.12.2018 Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Regiónom Bílé Karpaty vyhlasuje 3. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre malé projekty v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014 – 2020

Kód výzvy: 3/FMP/11b
Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 6.12.2018
Dátum uzavretia: 6.02.2019
Prioritná os: 3.Rozvoj miestnych iniciatív
Investičná priorita: 5.Podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (11b)

Konkrétny cieľ: 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

 

 

VÝZVA č. 3/FMP/11b
Prílohy k výzve:
Formulár žiadosti 11b

Intervenčná logika projektu FMP platná pre 3. výzvu pre investičnú prioritu 11b


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.12.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky