VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU PRE MALÉ PROJEKTY V RÁMCI PROJEKTU FOND MALÝCH PROJEKTOV S VEDÚCIM PARTNEROM REGION BÍLÉ KARPATY, NA PRIORITNÚ OS č. 2 KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Dňa 02.09.2019 Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Regiónom Bílé Karpaty vyhlasuje 4. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre malé projekty v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014 – 2020

Kód výzvy: 4/FMP/6c/I,N

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia:02.09.2019

Dátum uzavretia: 04.11.2019

Prioritná os: 2 Kvalitné životné prostredie

Investičná priorita: 3.Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c)

Konkrétny cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

VÝZVA č. 4/FMP/6c/I, N

Prílohy k výzve: 

Formulár žiadosti 6c

Prehľad povinných príloh k žiadosti o NFP na malý projekt

Príručka pre žiadateľov a konečných užívateľov

Intervenčná logika projektu FMP platná pre 4. výzvu pre investičnú prioritu 6c

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 02.09.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky