VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU PRE MIKROPROJEKTY V RÁMCI STREŠNÉHO PROJEKTU S VEDÚCIM PARTNEROM ZWIĄZEK EUROREGION „TATRY“

Oznam ŽSK

 
Związek Euroregion „Tatry" v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom a Prešovským samosprávnym krajom vyhlasuje dňa 3.9.2018 výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

Výzva je vyhlásená v rámci:

· prioritnej osi 3 "Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania"

Dostupná alokácia finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je:

Prioritná o 3 – spolu 292 494,68 EUR, z toho:
- pre Zväzok Euroregión „Tatry“: cca. 157 775,99 EUR,
- pre Prešovský samosprávny kraj: cca. 74 661,25 EUR,
- pre Žilinský samosprávny kraj: cca. 60 057,44 EUR.

Termín na predkladanie žiadostí: od 3.9.2018 do 16.11.2018 v čase do 15:00 hodiny

Oblasť podpory pre realizáciu mikroprojektov:

Žilinský samosprávny kraj: 
- okres Dolný Kubín, okres Tvrdošín, okres Ružomberok, okres Liptovský Mikuláš,
Prešovský samosprávny kraj: 
- okres Stará Ľubovňa, okres Bardejov, okres Kežmarok, okres Levoča, okres Poprad, okres Spišská Nová Ves (Košický kraj),
Oblasť podpory na poľskej strane: 
Zväzok Euroregión „Tatry“ (PL):
- nowosądecký subregión: gorlický okres, limanowský okres, nowosądecký okres, nowotarský okres, tatrzańský okres, mesto s postavením okresu Nowy Sącz,
- osvienčimský subregión: chrzanowský okres, olkuský okres,
- krakovský subregión: myślenický okres s vylúčením obce Pcim.
Za riadenie mikroprojektov v tejto časti oblasti podpory je zodpovedný Związek Euroregion „Tatry".

Miesto a spôsob predkladania žiadostí:

Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v Programe Interreg V-A Poľsko-Slovensko sú určené pre:

· individuálne mikroprojekty – predkladané v dvoch jazykoch: v slovenskom a v poľskom jazyku; 

  • výška financovania: min. 2 000 EUR max. 50 000 EUR (z EFRR)
  • Maximálna celková výška rozpočtu: 70 000,00 EUR
  • Maximálna výška poskytnutého finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) nesmie prekročiť 85% oprávnených výdavkov (10% štátny rozpočet a 5 % vlastné zdroje)

· spoločné mikroprojekty – predkladané v dvoch jazykoch: v slovenskom a v poľskom jazyku;

  • výška financovania: min. 2 000 EUR max. 100 000 EUR (z EFRR)
  • Maximálna celková výška rozpočtu: 140 000,00 EUR
  • Maximálna výška poskytnutého finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) nesmie prekročiť 85% oprávnených výdavkov (10% štátny rozpočet a 5 % vlastné zdroje)

Upozornenie:

- V rámci Programu nie je možné financovať aktivity založené iba na výstavbe alebo modernizácii didaktického zázemia ako napríklad výstavba, modernizácia škôl, školiacich miestností, nákup zariadenia apod.
- Obdobie realizácie plánovaného mikroprojektu nemôže prekročiť 12 mesiacov a ukončenie mikroprojektu musí byť najneskôr 31. augusta 2020.
- Suma finančných prostriedkov pridelených pre mikroprojekty v rámci druhej výzvy môže byť navýšená, ak vzniknú úspory pri ukončených mikroprojektoch z prvej výzvy.

 

Žiadosti musia byť zaslané v elektronickej verzii prostredníctvom IT nástroja „Generátor žiadostí a vyúčtovaní“ a v papierovej verzii predložené a doručené doporučenou poštou/kuriérom/osobne do podateľne Úradu Žilinského samosprávneho kraja najneskôr do 16. novembra 2018 v čase do 15:00 hod. 

Rozhoduje dátum a čas podania žiadosti v papierovej verzii v podateľni Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina.

Požiadavky na elektronickú verziu žiadosti:
Žiadosť musí byť podávaná prostredníctvom IT nástroja „Generátor žiadostí a vyúčtovaní“ na adresu www.e-interreg.eu

Požiadavky na papierovú verziu žiadosti:
Dva podpísané originály (rovnopisy) Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt vytlačené z informačného systému „Generátor žiadostí a vyúčtovaní“ spolu so všetkými povinnými prílohami (overenými štatutárom), je potrebné doručiť do podateľne Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina. 

Dokumentácia musí byť predierkovaná a predkladaná v papierových alebo umelohmotných rýchloviazačoch. Je nevhodné používať pevné spájanie jednotlivých dokumentov, ktoré by neumožňovalo dokladanie ďalších dokumentov. Je potrebné uľahčiť archivovanie dokumentácie a vkladanie každej korešpondencie a materiálov súvisiacich s hodnotením a výberom mikroprojektu.

Prílohy k Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt musia byť:

- očíslované, 

- podpísané štatutárnym zástupcom.

Kto môže predkladať žiadosti:

1. subjekty s právnou subjektivitou v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi,
2. subjekty bez právnej subjektivity, ktorým nadradená jednotka (ktorá má právnu subjektivitu) udelí splnomocnenie a ktorá prevezme finančnú zodpovednosť za realizovaný mikroprojekt, (VP mikroprojektu/mikroprijímateľ je subjekt bez právnej subjektivity),
3. subjekty s právnou subjektivitou uchádzajúce sa o finančný príspevok v mene podriadenej jednotky, ktorá bude realizovať mikroprojekt. V Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt sa uvedie jednotka realizujúca (vecne a/alebo finančne) mikroprojekt.

Vedúci partner/mikroprijímateľ a partneri mikroprojektu sú povinní pochádzať z oprávneného územia strešného projektu, ale môžu tiež pochádzať mimo oprávneného územia strešného projektu, ak je to odôvodnené z hľadiska cieľov mikroprojektu a ak je mikroprojekt realizovaný na oprávnenom území Programu a strešného projektu alebo v prospech oprávneného územia Programu a strešného projektu (v tomto prípade alokácia vyčlenená na financovanie mikroprojektov nesmie presiahnuť 20% alokácie vyčlenenej na realizáciu mikroprojektov v danom strešnom projekte).

Vedúcim partnerom/mikroprijímateľom/partnerom mikroprojektu spolufinancovaného z prostriedkov Programu môžu byť výhradne subjekty neziskového charakteru, ktorých základná činnosť nemá komerčný charakter napr.
:

· orgány štátnej správy a samosprávne orgány, ich zväzky a združenia, 
· orgány zriadené štátom alebo územnou samosprávou za účelom poskytovania verejných služieb, 
· inštitúcie vzdelávacieho systému a vysoké školy, 
· vedecké inštitúcie, 
· mimovládne neziskové organizácie, 
· Európske zoskupenia územnej spolupráce, 
· cirkvi a náboženské spoločnosti, 
· inštitúcie odborného vzdelávania.

Každý z týchto subjektov musí:

· mať neziskový charakter, ktorých základná činnosť nemá komerčný charakter,
· mať stabilný a dostatočný zdroj financovania, tak aby bol schopný realizovať ciele a aktivity uvedené v danom mikroprojekte,
· byť priamo zodpovedný za prípravu a riadenie mikroprojektu.

Kritéria hodnotenia mikroprojektov:

Žiadosti predložené v rámci výzvy budú predmetom nasledovného hodnotenia:
· formálne hodnotenie 
· kvalitatívne hodnotenie

Nevyhnutné dokumenty:

Príručka pre mikroprijímateľa
Príloha 1 Príručky pre mikroprijímateľa Zoznam oprávnených žiadateľov
Príloha 2 Príručky pre mikroprijímateľa Rokovací poriadok Výboru pre mikroprojekty
Príloha 3 Príručky pre mikroprijímateľa Hodnotiaci hárok formálneho hodnotenia
Príloha 4 Príručky pre mikroprijímateľa Hárok kvalitatívneho hodnotenia mikroprojektu
Generátor žiadostí a vyúčtovaní – užívateľská príručka
Vzor Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku (papierová verzia pre prípad zlyhania IT nástroja „Generátor žiadostí a vyúčtovaní“ !!!)

Zoznam príloh k žiadosti:

1. a.) Partnerská dohoda k realizácii mikroprojektu (individuálny mikroprojekt)
b.) Partnerská dohoda k realizácii mikroprojektu (spoločný mikroprojekt)
2. Súvaha za predchádzajúci rok 
3. Výkaz ziskov a strát za predchádzajúci rok 
4. Výpis z Štátneho súdneho registra/Obchodného registra v súlade so štatútom/stanovami
5. Štatút/Stanovy
6. Vyhlásenie týkajúce sa DPH a nedoplatkov na verejnoprávnych záväzkoch
7. Vyhlásenie týkajúce sa výskytu štátnej pomoci v mikroprojekte 
8. Vyhlásenie o poverení inej organizačnej jednotky realizáciou mikroprojektu
9. Vyhlásenie o realizácii ukazovateľa výstupu - aktuálna verzia
10. Opis vplyvu mikroprojektu na životné prostredie
11. Stručný opis mikroprojektu v jazyku partnera

Povinné prílohy:

· Pre mikroprojekty obsahujúce investičný prvok
· Pre mikroprojekty z oblasti IT
· Doklad preukazujúci majetkovo právne vzťahy

Ostatné záväzné dokumenty v rámci výzvy:

Program Interreg V-A PL-SK Poľsko- Slovensko 2014 – 2020
Príručka pre prijímateľa
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013

V prípade otázok kontaktujte Odbor európskych projektov a regionálneho rozvoja:

Bc. Andrea Cúthová - 041/5032 155, 
email:

Ing. Zuzana Barošová - 041/5032 303, 
email:

Ing. Libor Gašpierik - 041/5032 147/0915 595 327,
email:

Ing. Silvia Habovštiaková - 041/5032 307/0905 595 497, 
email:

Ing. Ján Stehlík - 041/5032 340 /0907 842 864, 
email:

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 05.09.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky