Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Vyhlásená výzva

 

Žilinský samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na uchádzačov

EXPERTOV

pre kvalitatívne hodnotenie mikroprojektov Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 v rámci strešných projektov realizovaných v partnerstve s vedúcimi partnermi Združenia Región Beskidy a Zväzku Euroregión Tatry

Účelom výberového konania je zaistenie nestranného a transparentného kvalitatívneho hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančného príspevku z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.

Výberové konanie sa týka hodnotenia mikroprojektov podaných v rámci nasledujúcich prioritných osí Programu:

  1. Prioritná os 1. – Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
  2. Prioritná os 3 – Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania

Podrobný opis prioritných osí uvedených v programe sa nachádza v Príručkách pre mikroprijímateľa, ktoré sú dostupné na internetovej stránke: www.zilinskazupa.sk

Uchádzačom na experta môže byť osoba, ktorá spĺňa nasledujúce všeobecné podmienky: 

a) v súlade s trestnoprávnou zodpovednosťou za krivú výpoveď vyhlasuje, že:

  • nemá obmedzené občianske práva,
  • je spôsobilá na právne úkony,
  • nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo za úmyselný daňový podvod;

b) nie je zamestnaná Euroregiónom/VUC pri realizácii daného Strešného projektu,

c) má skúsenosti s realizáciou alebo hodnotením projektov financovaných z európskych prostriedkov alebo iných zdrojov,

d) pozná platné právne predpisy v oblasti európskych fondov,

e) má poznatky, schopnosti, skúsenosti v oblastiach zahrnutých v Programe Interreg  V-A PL-SK 2014-2020

f) má poznatky v oblasti problematiky a legislatívy súvisiacej s čerpaním finančných prostriedkov pomoci Európskej únie, predovšetkým týkajúcich sa Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020 (vyžaduje sa znalosť Podrobného opisu prioritných osí Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020, Príručky pre prijímateľa, Pokynov týkajúcich sa  oprávnenosti výdavkov v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu pre roky 2014-2020, Príručky pre mikroprijímateľa);

g) súhlasí s uvedením osobných údajov v zozname uchádzačov na expertov a so spracovaním osobných údajov uvedených uchádzačom na experta v procese zostavovania a vedenia zoznamu uchádzačov na expertov a na potreby účasti vo výbere mikroprojektov. 

 

Vyžadované doklady potvrdzujúce splnenie podmienok:

  • kópie dokladov o vzdelaní
  • kópie dokladov potvrdzujúcich skúsenosti s realizáciou príp. hodnotením projektov a mikroprojektov.

V rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 sa experti zúčastňujú nasledujúcich hodnotiacich fáz kvalitatívneho hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančného príspevku:

a) technické hodnotenie (zahŕňa kontrolu žiadostí z hľadiska pripravenosti investície na realizáciu, opodstatnenosti jej realizácie a spočíva v posúdení, či mikroprojekt spĺňa/nespĺňa kritériá).

b) vecné hodnotenie (zahŕňa kontrolu žiadostí z hľadiska primeranosti žiadosti a prijatých predpokladov, rozsahu a potenciálu partnerstva a jeho cezhraničnosti).

Opis procesu hodnotenia mikroprojektov obsahujú Príručky pre mikroprijímateľa a Podrobné kritériá hodnotenia mikroprojektov.

 

Vyplnenú žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov na expertov (podľa vzoru) spolu s kópiami dokladov potvrdzujúcich vzdelanie, odborné skúsenosti, poznatky, schopnosti a pod. je potrebné zaslať v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedené: „NEOTVÁRAŤ“ a „Výberové konanie na uchádzačov expertov pre kvalitatívne hodnotenie mikroprojektov Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020“

Dokumenty je potrebné doručiť v lehote najneskôr do 16. septembra 2016 do 15:00 hod. osobne/poštou/kuriérom do podateľne Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Odbor európskych projektov a regionálneho rozvoja, Komenského 48, 011 09 Žilina. Rozhoduje dátum a čas predloženia dokumentov do podateľne.

Podpísanú žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov na expertov spolu s kópiami dokladov je potrebné zaslať aj elektronicky na adresu do 16.9.2016.

Podrobné podmienky súvisiace s vykonávaním funkcie a činnosti experta, vrátane odmeny budú predmetom zmluvného vzťahu medzi expertom a Žilinským samosprávnym krajom.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 07.09.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky