Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko-slovenskom pohraničí

Strešný projekt Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko – slovenskom pohraničí.

Názov projektu: Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko – slovenskom pohraničí.
Číslo projektu: PLSK.03.01.00-12-0006/16
Prioritná os:
3 Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia

Špecifický cieľ: Zvýšenie kvality cezhraničného profesijného a odborného vzdelávania

Vedúci partner: Związek Euroregion "Tatry"
Partner 1: Prešovský samosprávny kraj
Partner 2: Žilinský samosprávny kraj

Opis projektu:

Tento strešný projekt sa zakladá na vecnej a finančnej podpore realizácie mikroprojektov z oblasti odborného a celoživotného/profesijného vzdelávania. V súlade s ustanoveniami Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020 a Príručky pre prijímateľa je projekt realizovaný Zväzkom Euroregión „Tatry“ ako VP za spolupráce s 2 slovenskými partnermi: Prešovským samosprávnym krajom a Žilinským samosprávnym krajom. Oprávneným územím na poľskej strane sú okresy Nowy Targ, Tatry, Gorlice, Limanowa, Nowy Sącz, Chrzanów, Olkusz, Myślenice okrem obce Pcim, Mestský okres Nowy Sącz a na slovenskej strane okresy Stará Ľubovňa, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Spišská Nová Ves, Dolný Kubín, Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš.

Výška finančných prostriedkov projektu:

Celkové oprávnené výdavky projektu: 778 567,58 €

Požadovaná výška NFP: 661 782,37 €

Celkový rozpočet ŽSK: 130 124,45 €

- z toho EFRR: 110 605,76 €
- ŠR: 13 012,45 €
- vlastné zdroje: 6 506,24 €

Obdobie realizácie projektu: 17.02.2016 – 31.12.2020

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 06.06.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky