Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Rok 2019

15. október 2019
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Žilinskom samosprávnom kraji v spolupráci s IA MPSVaR  si Vás dovoľuje pozvať na Informačný seminár „Predstavenie národného projektu – Inštitút sociálnej ekonomiky“

 • Termín konania: 29. október 2019 (utorok), Žilina o 9:30 hod.
 • Miesto konania: Kongresová sála Úradu ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina
 • Informačný seminár je len pre prihlásených účastníkov.
 • Prihlasovanie na informačný seminár je možné v termíne do 24. októbra 2019.
 • POZVÁNKA
 • Prihlasovací formulár

11. október 2019 
Metodická pomôcka k aplikácii princípov sociálneho verejného obstarávania v rámci zákaziek spolufinancovaných zo zdrojov operačného programu Výskum a inovácie v gescii MH SR_verzia 2.0
Operačný program: VaI

11. október 2019

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Žilinskom samosprávnom kraji v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka si Vás dovoľuje pozvať na Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014-2020 .

 • Termín konania: 23. október 2019 (streda), Žilina o 10:00 hod.
 • Miesto konania: Klubovňa Úradu ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina
 • Informačný seminár je len pre prihlásených účastníkov.
 • Prihlasovanie na informačný seminár je možné v termíne do 20. októbra 2019.
 • POZVÁNKA
 • Prihlasovací formulár

11. október 2019
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Žilinskom samosprávnom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľuje pozvať na Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov o NFP k výzve OPII-2018/7/1-DOP so zameraním na podporu "WIFI pre Teba".

 • Termín konania: 21. október 2019 (pondelok), Žilina o 10:30 hod.
 • Miesto konania: Kongresová sála Úradu ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina
 • Informačný seminár je len pre prihlásených účastníkov.
 • Prihlasovanie na informačný seminár je možné v termíne do 15. októbra 2019.
 • POZVÁNKA
 • Prihlasovací formulár

7. október 2019
Informácia pre domácnosti k 55. výzve zameranej na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach za nízkoemisné (s výnimkou OZE).
Operačný program: KŽP

7. október 2019
Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev OP ĽZ v gescii MPSVaR SR pre rok 2019
Operačný program: ĽZ

1. október 2019
Informačný seminár národného projektu „Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov“ v Žiline 

1. október 2019
Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2020, verzia 1.
Operačný program: KŽP 

1. október 2019
Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2019, verzia 4
Operačný program: VaI

27. september 2019
Výzva: Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov (OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01)
USMERNENIE č.1 pre žiadateľov k výzve
Pomôcka - Kritériá pre výber projektov, metodická pomôcka – Rozpočet projektu a často kladené otázky FAQ
Operačný program: ĽZ 

24. september 2019
Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Lepšie využívanie údajov inštitúciami verejnej správy“ OPII-2019/7/10-DOP
Operačný program: II 

24. september 2019
Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Digitálnu inklúziu“ OPII-2019/7/9-DOP
Operačný program: II

17. september 2019
Aktualizácia informácie o termíne uzávierky 11. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15.
Operačný program: IROP

16. september 2019
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.1.3-11.
Operačný program: VaI 

16. september 2019
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu pozvánky na informačné semináre k výzve na podporu sociálnych inovácií v prostredí MSP.
Operačný program: VaI

12. september 2019
PRIESKUM SPOKOJNOSTI KLIENTOV IPC 2019
Úlohou Siete informačno-poradenských centier pre EŠIF je poskytovať informácie a služby s cieľom zlepšovať implementáciu eurofondov na Slovenku. Radi by sme svoju prácu robili čo najlepšie, preto si Vás dovoľujeme poprosiť o vyplnenie krátkeho, anonymného dotazníka, ktorý bude dostupný do 13. októbra 2019 po kliknutí na tento odkaz: DOTAZNÍK spokojnosti klientov Siete informačno-poradenských centier pre EŠIF.

12. september 2019
Oznámenie o uzavretí výziev OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-06, OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07, OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-08, OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-09OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-10.
Operačný program: VaI 

12. september 2019
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni IROP-PO2-SC211-2018-34 podľa územnej príslušnosti k 28.08.2019, ; Oznam č. 1 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni s kódom: IROP-PO2-SC211-2018-34  a Informácia o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy:  IROP-PO2-SC211-2018-34,
Operačný program: IROP 

12. september 2019
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP-PO2-SC221-2018-35 podľa územnej príslušnosti k 28.08.2019, Oznam č. 1 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl s kódom: IROP-PO2-SC221-2018-35, Informácia o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy:  IROP-PO2-SC221-2018-35,Aktualizácia č. 5 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35.
Operačný program: IROP

5. september 2019
Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR a sieť informačno-poradenských centier pre EŠIF organizuje sériu bezplatných informačných seminárov k národnému projektu pod názvom Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby. Zámerom projektu je podporiť vznik a dostupnosť opatrovateľskej služby v obciach do 1 000 obyvateľov. Termín a miesto konania: 12.09. 2019 (štvrtok) Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina V prípade záujmu zúčastniť sa seminára, prosím vyplňte prihlasovací formulár.

5. september 2019

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásilo dňa 30. augusta 2019  Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP.
Informačný leták
Operačný program: OP Výskum a inovácie

3.september 2019
Výzva "Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou" (kód OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01)
Operačný program: ĽZ 

27. august 2019
Informačný seminár pre prijímateľov prioritne zapojených do výzvy z OP ĽZ - "Podpora pracovných miest"
Informačno-poradenské centrum ŽSK a Implementačná agentúra MPSVR SR pozývajú na informačný seminár pre prijímateľov prioritne zapojených do výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest.
Termín a miesto konania: 2.10.2019 o 9:30 hod.
v Žiline (Kongresová sála Úradu ŽSK,, Komenského 48)
V prípade záujmu je potrebné sa na seminár registrovať -TU (odkaz na elektronický prihlasovací formulár) v termíne do 25.8.2019. Informačný seminár je bezplatný.

8. august 2019
„Najčastejšie pochybenia v rámci predkladaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok“.

Operačný program: VaI

8. august 2019
Oznámenie o možnosti predkladania Žiadostí o zapojenie sa do NP TOS.
Tlačová správa

Operačný program: ĽZ

8. august 2019
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47, podľa územnej príslušnosti k 02.08.2019.

Operačný program: IROP

5. august 2019
Výzva na predkladanie ŽoNFP zameraná na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni kód OPKZP-PO4-SC441-2019-53.
Operačný program: KŽP 

5. august 2019
Výzva na predkladanie ŽoNFP zameraná na optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd kód OPKZP-PO1-SC123-2019-52.
Operačný program: KŽP 

5. august 2019
Aktualizácia č. 11 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy:  IROP-PO2-SC211-2017-17
Operačný program: IROP

5. august 2019
Aktualizácia č. 5 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34
Operačný program: IROP 

5. august 2019
Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy:  IROP-PO2-SC211-2018-27  
Operačný program: IROP 

1. august 2019
Informácia o termíne uzávierky 11. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15
Operačný program: IROP 

1. august 2019
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 26.07.2019
Operačný program: IROP

31. júl 2019
Aktualizácia č. 5 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia, kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19
Operačný program: IROP 

31. júl 2019
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC11-2019-44 podľa územnej príslušnosti k 29.07.2019
Operačný program: IROP 

30. júl 2019
Výzva "Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov" - OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01.
Operačný program: ĽZ 

30. júl 2019
Výzva "Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov" - OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01.
Operačný program: ĽZ 

25. júl 2019
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – výstavba bioplynových staníc využívaných na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie OPKZP-PO1-SC111-2019-51.
Operačný program: KŽP

24. júl 2019
Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu zapájania MSP do programov EÚ s kódom OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18
Operačný program: VaI

23. júl 2019
Výzva „Malé zlepšenie eGOV služieb“ OPII-2019/7/5-DOP 
Operačný program: II

23. júl 2019
Výzva „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“  OPII-2019/7/6-DOP
Operačný program: II 

23. júl 2019
Výzva „Migrácia ISVS do IaaS“  OPII-2019/7/7-DOP 
Operačný program: II

18. júl 2019
Schéma na podporu zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikateľských subjektov a klastrov (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 1
Operačný program: VaI

18. júl 2019
Výsledky výzvy IROP-PO2-SC212-2018-33
Operačný program: IROP

18. júl 2019
Informácia o  zmene termínu 6. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“
Operačný program: ĽZ

12. júl 2019
Príručka pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty v gescii MH SR, verzia 5.2
Operačný program: VaI 

12. júl 2019
Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44
Operačný program: IROP 

12. júl 2019
Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48
Operačný program: IROP

9. júl 2019
Aktualizácia č. 8 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15
Operačný program: IROP 

9. jún 2019
Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na  zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2018-36
Operačný program: IROP

9. jún 2019
Aktualizácia č. 9 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16.
Operačný program: IROP 

9. jún 2019
Aktualizácia č. 10 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17.
Operačný program: IROP 

9. jún 2019
Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34
Operačný program: IROP 

9. jún 2019
Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35
Operačný program: IROP 

9. jún 2019
Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47
Operačný program: IROP

8. júl 2019
Výzva na zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging  talents), kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2019-49.
Operačný program: IROP 

8. júl 2019
Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 6.1
Operačný program: ĽZ 

8. júl 2019
Zjednodušené vykazovanie výdavkov – aktualizácia č. 3.3, dokument aj so sledovaním zmien a „Zjednodušené vykazovanie výdavkov – Zhrnutie.“
Operačný program: ĽZ 

8. júl 2019
Aktualizovaná verzia Indikatívneho harmonogramu výziev OP ĽZ na rok 2019.
Operačný program: ĽZ 

26. jún 2019
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 4.0 na rok 2019.
Operačný program: IROP

26. jún 2019
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP, zameraná na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry s kódom: OPLZ-PO6-SC611-2019-1.
Operačný program: ĽZ

26. jún 2019
Príručka pre žiadateľa IROP verzia č. 3.1 platná od 21. júna 2019.
Operačný program: IROP

26. jún 2019
Zmena č. 4 výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02
Operačný program: ĽZ

26. jún 2019
Zmena č. 3 výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01
Operačný program: ĽZ 


7. jún 2019
Usmernenie č. 3, ktorým je vyhlásené posledné  -  5. hodnotiace kolo výzvy OPLZ PO1/2018/DOP/1.1.1-03  „Čitateľská, matematická,  finančná  a  prírodovedná  gramotnosť   na gymnáziu“.
Operačný program: ĽZ 

7. jún 2019
Oznámenie o zmene termínu 2. hodnotiaceho kola výzvy na 12. júla 2019 zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK) s prvkami prestupného bývania s kódom OPLZ-PO6-SC611-2018-2
Operačný program: ĽZ

3. jún 2019
Pozvánka na workshop – Tvorba nových modelov v odvetví dizajn 
Tlačová správa

3. jún 2019
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2018-36 k 30.05.2019
Operačný program: IROP 

3. jún 2019
Informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2018-36
Operačný program: IROP

31. máj 209
Výzva na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne  Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-13
Operačný program: VaI

31. máj 2019
Výzva na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-12
Operačný program: VaI 

31. máj 2019
Výzva na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Zdravé potraviny a životné prostredie, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-11
Operačný program: VaI 

31. máj 2019
Výzva na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Priemysel pre 21. storočie, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-10
Operačný program: VaI 

31. máj 2019
Výzva na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Dopravné prostriedky pre 21. storočie, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-09
Operačný program: VaI

27. máj 2019
Informačný deň na tému „Možnosti získania prostriedkov z priamo riadených programov EÚ, ich synergie s EŠIF a úspešné projekty“. - ZMENA PROGRAMU (začiatok 10:00 hod)

23. máj 2019
Výzva na predkladanieŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48
Operačný program: IROP

22. máj 2019
OPLZ PO1/2018/DOP/1.1.1-03 s názvom „ Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu.“ Plánovaný dátum uzávierky posledného hodnotiaceho kola je dňa 4. júla 2019
Operačný program: ĽZ 

22. máj 2019
Podnikatelia z regiónov môžu od 23. mája 2019 požiadať o kreatívne vouchere
Tlačová správa
Operačný program: VaI 

20. máj 2019
Školenie - Práca v systéme ITMS2014 + nové funkcionality 

20. máj 2019
Oznámenie o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020 s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.2-01.
Operačný program: VaI

17. máj 2019
Podmienky poskytovania príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo - orientovaných projektov OP Val v gescii MH SR
Operačný program: VaI 

17. máj 2019
Informácia pre prijímateľov k preukazovaniu splnenia podmienky bezúhonnosti prijímateľa v rámci dopytovo-orientovaných projektov OP Val

Operačný program: VaI 

17. máj 2019
Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu zapájania MSP v Bratislavskom kraji do programov EÚ (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19)
Operačný program: VaI 

17. máj 2019
Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu zapájania MSP do programov EÚ (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18)
Operačný program: VaI 

17. máj 2019
Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja vo všetkých doménach RIS3 SK v Bratislavskom kraji (kód OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20)
Operačný program: VaI

10. máj 2019
Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34.
Operačný program: IROP

3. máj 2019
Aktualizované usmernenie pre prijímateľov k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, verzia 1.7

Operačný program: VaI

2. máj 2019
Výzva na predkladanie ŽoNFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/11.
Operačný program: PCS

29. apríl 2019
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF v Žilinskom samosprávnom kraji si Vás dovoľuje pozvať na Informačný seminár k národnému projektu pod názvom: Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby NP TOS, ktorý je určený pre zástupcov obcí a miest Termín a miesto konania:16. mája 2019 (štvrtok), Žilina o 9:30 hod.Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja Komenského 48, 011 09 Žilina. V prípade záujmu  zúčastniť sa tohto seminára, prosím vyplňte prihlasovací formulár.

18. apríl 2019
Usmernenie č. 1 k výzve s názvom "Vysoká škola pre prax" - OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02

Operačný program: ĽZ

18. apríla 2019

Oznámenie o uzavretí výziev s kódmi OPLZ-PO6-SC613-2016-2 a OPLZ-PO6-SC613-2017-2 zameraných na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

Operačný program: ĽZ


17. apríl 2019
III. výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Výzva je vyhlásená v rámci prioritnej osi 3 „Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania“.
Operačný program PCS 

16. apríla 2019
USMERNENIE č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02
Operačný program: ĽZ 

16. apríla 2019
Oznámenie o plánovaní uzavretia výziev OPVAI-VA/DP/2018/1.1.2-01 , OPVAI-VA/DP/2018/2.1.1-05OPVAI-VA/DP/2018/1.1.3-05
Operačný program: VaI

12. apríl 2019
POZVÁNKA na REGIONÁLNY WORKSHOP SMART FACTORY HUB, ktorý organizuje Ministerstvo hospodárstva ako sprostredkovateľský orgán pre OP VaI v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou. Viac informácii o podujatí a možnosť prihlásenia nájdete na:
https://www.opvai.sk/aktuality/regionalny_workshop_smart_factory_hub/
Operačný program: VaI 

12. apríla 2019
Usmernenie č. 2 k výzve na podporu inteligentných inovácií v priemysle s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21
Operačný program: VaI

10. apríl 2019
Príručka pre prijímateľa, verzia 4.0.
Operačný program: IROP

9. apríl 2019
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 3.0 na rok 2019.
Operačný program: IROP 

9. apríla 2019
Usmernenie č. 2 k výzve na podporu centier excelentnosti nadnárodného významu – II. etapa
Operačný program: VaI 

9. apríla 2019
Usmernenie č. 2 k výzve na podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020 s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.2-01
Operačný program: VaI 

9. apríla 2019
Usmernenie č. 2 k dvom výzvam na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblasti špecializácie RIS3 SK
Operačný program: VaI 

9. apríla 2019
Usmernenie č. 1 k piatim výzvam na podporu výskumno-vývojových kapacít
Operačný program: VaI

2. apríla 2019
Vyhlásenie o veľkosti podniku – verzia 2.0 platný pre výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21, OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20, OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19 a OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18.
Operačný program: VaI

1. apríla 2019
Výzva zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla OPKZP-PO4-SC451-2019-50.
Operačný program: KŽP

1. apríla 2019
Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila tlačovú správu ku kreatívnym vouchere.
Tlačová správa
SIEA

29. marec 2019
Oznam o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP-PO1-SC11-2019-44 na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
Operačný program: IROP

29. marec 2019
Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy IROP-PO2-SC211-2018-27 zameranej na podporu prechodu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni.
Operačný program: IROP 

29. marec 2019
Aktualizácia č. 8 výzvy na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 zameranej na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.
Operačný program: IROP

27. marec 2019
Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21).
Operačný program: VaI

26. marec 2019
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2018-36 k 19.03.2019; Informácia o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy.
Operačný program: IROP 

26. marec 2019
Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47
Operačný program: IROP 

26. marec 2019
Informácia pre žiadateľov k výzvam na predkladanie projektových zámerov a žiadostí o NFP na zvýšenie na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kódy výziev: IROP-PO2-SC223-PZ-2018-12 a IROP-PO2-SC223-2019-47, o navrhovaných zmenách zákona o EŠIF
Operačný program: IROP

25. marec 2019
FAQ – často kladené otázky č. 5 pre výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu.
Operačný program: VaI

20. marec 2019
Oznámenie o plánovanom vyhlásení výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov SOŠ na praktickom vyučovaní IROP-PO2-SC223-2019-47
Operačný program: IROP

19. marec 2019
Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k 18.03.2019 a Informácia o uzávierke 8. hodnotiaceho kola výzvy.
Operačný program: IROP 

15. marec 2019
Aktualizácia č.3 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35.
Operačný program: IROP

14. marec 2019
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP INTERREG V-A SK-CZ/2019/10 investičná priorita 6c.
Projekty cezhraničnej spolupráce

1. marec 2019
Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2019, verzia 2 a Prehľad výziev OP VaI implementovaných v gescii MH SR.
Operačný program: VaI

28. február 2019
Úrad vlády vydal publikáciu s názvom „Eurofondy pomáhajú našej histórii“. Pri príležitosti Európskeho roka kultúrneho dedičstva informuje o tom, že aj na Slovensku sme využili možnosť čerpať finančnú pomoc z fondov Európskej únie na záchranu alebo renováciu hradov, zámkov, kaštieľov, synagóg, múzeí, technických pamiatok a ďalších historických skvostov v našej krajine.
Úrad vlády Slovenskej republiky

28. február 2019
Manuálu pre informovanie a komunikáciu IROP verzia 1.3.
Operačný program: IROP

22. február 2019
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16.
Operačný program: IROP 

22. február 2019
Informácia o termíne uzávierky 8. hodnotiaceho kola výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16.
Operačný program: IROP

19. február 2019
Aktualizácia č. 2 výzvy IROP-PO2-SC211-2018-27
Operačný program: IROP

19. február 2019
Aktualizácia č. 2 výzvy IROP-PO2-SC211-2018-34
Operačný program: IROP

15. február 2019
V rámci Usmernenia č. 1 k zmene a doplneniu výzvy č. OPII-2018/7/1-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – „WIFI pre Teba“ bola zverejnená Príručka pre žiadateľa Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7 Informačná spoločnosť – dopytovo-orientované projekty WIFI pre Teba, verzia 2.0, účinná od 13.09.2018.
Operačný program: II

14. február 2019
Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2018-12.
Operačný program: IROP

14. február 2019
Aktualizácia č. 9 k výzve na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17.
Operačný program: IROP

14. február 2019
Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy IROP-PO1-SC11-2018-36
Operačný program: IROP

14. február 2019
Aktualizácia č. 7 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15
Operačný program: IROP

14. február 2019
Aktualizácia č. 7 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16
Operačný program: IROP 

13. február 2019
Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania s názvom V základnej škole úspešnejší II.
Operačný program: ĽZ 

11. február 2019
Usmernenie č. 3 k výzvam OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04, OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-05, OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06, OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-07OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08.
Operačný program: VaI

8. február 2019
Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35.
Operačný program: IROP 

8. február 2019
MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje organizuje informačné semináre pre úspešných prijímateľov výzvy s názvom "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole" OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01
Operačný program: ĽZ

7. február 2019
Stav finančnej alokácie výzvy OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18.
Operačný program: Val

7. februára 2019
INFORMAČNÝ SEMINÁR pre prijímateľov, prioritne zapojených do výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby
Termín a miesto konania seminára: streda 20. februára 2019 o 9:30 hod., Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09, Žilina
V prípade záujmu sa zaregistrujte prostredníctvom registračného formulára  v termíne do 17. 2. 2019

5. február 2019

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 2.0 na rok 2019.

Operačný program: IROP

 

5. február 2019

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 28.01.2019

Operačný program: IROP

 

5. február 2019

Informácia o termíne uzávierky 9. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

Operačný program: IROP

 

5. február 2019

Oznam č. 3 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb IROP-PO1-SC122-2016-15 pre územie RIÚS Žilinského kraja

Operačný program: IROP 

31. január 2019

Informácia o zmene termínu 3. hodnotiaceho kola výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Operačný program: ĽZ

 

31. január 2019

·         ZMENA Č. 1 VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01

·         Zmena č.2 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

·         ZMENA Č. 3 VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

·         Zmena č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01

·         ZMENA Č. 2 VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Operačný program: ĽZ

 


31. január 2019
Usmernenie č. 1 k výzve „V základnej škole úspešnejší II“ OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02

Operačný program: ĽZ

 

31. január 2019

Usmernenie č. 5 k výzve „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“  OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01

Operačný program: ĽZ

 

31. január 2019

Usmernenie č. 1 k výzve „ Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu“ OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03

Operačný program: ĽZ

 

31. január 2019

Odpovede na často kladené otázky týkajúce sa obstarávania zákaziek nespadajúcich pod zákon o VO – aktualizovaná verzia

Operačný program: VaI

 

31. január 2019

Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR pre postupy zadávania zákaziek po 17. 04. 2016_verzia 2.0

Operačný program: VaI

 

31. január 2019

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP_verzia 3

Operačný program: VaI


15. január 2019
Informácia pre prijímateľov k preukazovaniu splnenia podmienky bezúhonnosti prijímateľa v rámci dopytovo-orientovaných projektov OP VaI
Operačný program: VaI 

10. január 2019
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v spolupráci s IA MPSVR SR si Vás dovoľuje pozvať na informačný seminár k národnému projektu „Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – podpora transformačných tímov“
Termín konania: 17. január 2019 (štvrtok) o 9:00 hod.
Miesto konania: Kongresová sála Úradu ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina
Školenie je len pre prihlásených účastníkov
Prihlasovanie je možné v termíne do 15.1.2019 prostredníctvom prihlasovacieho formulára
Pozvánka

9. január 2019
Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k 07.01.2019 a informácia o termíne uzávierky 7. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17
Operačný program: IROP

9. januára 2019
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje organizuje informačný seminár pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok k výzve na podporu prepojenia vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe pod názvom Vysoká škola pre prax. Informačný seminár sa bude konať: 21. januára 2019 v Bratislave od 9:30 h. vo Vedeckom parku UK, Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava 
Pozvánka
Operačný program: Ľudské zdroje

9. január 2019
Na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola dnes zverejnená Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k 07.01.2019 a informácia o termíne uzávierky 7. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17

8. január 2019 Výzva zameraná na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov OPKZP-PO4-SC431-2018-48
Operačný program: KŽP

8. januára 2019 Výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch OPKZP-PO4-SC421-2018-46
Operačný program: KŽP

2. január 2019
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok "Vysoká škola pre prax“: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02
Operačný program: Ľudské zdroje

 

 

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 15.10.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky