Rok 2019

20. december 2019
Výzva zameranú na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít OPLZ-PO6-SC612-2019-2.
Operačný program: ĽZ

19. december 2019
Výzva OPKZP-PO4-SC411-2019-61 zameraná na Výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE.
Operačný program: KŽP

19. december 2019
Výzva OPKZP-PO4-SC451-2019-60 zameraná na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW.
Operačný program: KŽP 

19. december 2019
Výzva OPKZP-PO4-SC421-2019-59 zameraná na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch.
Operačný program: KŽP 

19. december 2019
Informáciu o voľnej časti indikatívnej alokácie na jednotlivé výzvy v rámci výziev OP RH 2014-2020.
Operačný program: RH

18. december 2019
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP-PO2-SC221-2018-35 podľa územnej príslušnosti k 12.12.2019.
Operačný program: IROP 

18. december 2019
Informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35
Operačný program: IROP 

18. december 2019
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34 podľa územnej príslušnosti k 12.12.2019
Operačný program: IROP 

18. december 2019
Informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34
Operačný program: IROP 

18. december 2019
Metodické usmernenie RO pre IROP č.4 k vypracovaniu analýzy nákladov a výnosov projektov cestnej infraštruktúry IROP - verzia 2.0.
Operačný program: IROP 

18. december 2019
Oznámenie o vyhlásení 3. hodnotiaceho kola výzvy OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 „Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov“.
Operačný program: ĽZ 

18. december 2019
Oznámenie o vyhlásení 3. hodnotiaceho kola výzvy OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01 „Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov“.
Operačný program: ĽZ 

18. december 2019
Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo-orientovaných projektov OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Operačný program: VaI 

18. december 2019
Informácia o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22
Operačný program: VaI 

12. december 2019
58. výzva zameraná na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov, OPKZP-PO1-SC111-2019-58.
Operačný program: KŽP

3. december 2019
Usmernenie č. 4 k výzve na predkladanie ŽoNFP zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21
Operačný program: VaI 

21. november 2019
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených vo výzve na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47, podľa územnej príslušnosti k 04.11.2019.
Operačný program: IROP 

21. november 2019
Informácia o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP- IROP-PO2-SC223-2019-47

Operačný program: IROP

21. november 2019
Výzva zameraná na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla č. OPKZP-PO4-SC451-2019-57
Operačný program: KŽP

15. november 2019
Ministerstvo kultúry SR, ako SO pre IROP pre prioritnú os 3 zverejnilo na svojej stránke: Aktualizáciu č. 1 výzvy IROP-PO3-SC31-2019-49, Indikatívny harmonogram výziev na rok 2020, Vzor zmluvy o NFP s prílohami, Záverečnú správu k decentralizovanej výzve IROP-PO3-SC31-2016-5 a Zoznam schválených/neschválených projektov k decentralizovanej výzve IROP-PO3-SC31-2016-5.
Operačný program: IROP

12. november 2019

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Žilinskom samosprávnom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľuje pozvať na školenie „Eurofondové verejné obstarávanie, novinky v systéme kontroly a novela zákona o verejnom obstarávaní v podmienkach EŠIF“.

 • Termín konania: 20. november 2019 (streda) o 8:30 hod.
 • Miesto konania: Kongresová sála Úradu ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina
 • Školenie je len pre prihlásených účastníkov.
 • Prihlasovanie na školenie je možné v termíne do 17. novembra 2019 alebo zaplnenia kapacity. 

11. november 2019
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP - rok 2020.
Operačný program: IROP 

11. november 2019
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku IROP-PO4-SC431-2017-16 podľa územnej príslušnosti k 06.11.2019
Operačný program: IROP

11. november 2019
Informácia o termíne uzávierky 11. hodnotiaceho kola výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.
Operačný program: IROP

11. november 2019
Informácia o uzávierke 4. hodnotiaceho kola vyhlásenej výzvy zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania s kódom výzvy OPLZ-PO6-SC611-2018-2.
Operačný program: ĽZ 

4. november 2019
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Žilinskom samosprávnom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľuje pozvať na školenie „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť“.

 • Termín konania: 13. november 2019 (streda) o 8:15 hod.
 • Miesto konania: Kongresová sála Úradu ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina
 • Školenie je len pre prihlásených účastníkov.
 • Prihlasovanie na školenie je možné v termíne do 10. novembra 2019 alebo zaplnenia kapacity.
 • Pozvánka začiatočníci
 • Pozvánka pokročilý
 • Prihlasovací formulár

4. november 2019
FAQ k výzve OP ĽZ DOP 2018/3.1.1./01
Operačný program: ĽZ

4. november 2019
Informácii pre žiadateľov v rámci výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 „Podpora pracovných miest“ k disponibilnej alokácii určenej na výzvu.
Operačný program: ĽZ

4. november 2019
Informácia o plánovanom uzavretí výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01.
Operačný program: ĽZ

4. november 2019
Informácia o zverejnení indikatívneho harmonogramu výziev pre rok 2020 v gescií IA MPSVaR SR.
Operačný program: ĽZ

4. november 2019
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu harmonogram výziev na rok 2020.
Operačný program: VaI

4. november 2019
Oznam č. 1 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl s kódom: IROP-PO2-SC221-2018-35
Operačný program: IROP

4. november 2019
Oznam č. 1 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni s kódom: IROP-PO2-SC211-2018-34
Operačný program: IROP
28.10.2019
Výzva IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13 na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti CIZS.

28. október 2019
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC122-2016-15 podľa územnej príslušnosti k 9.10.2019.
Operačný program: IROP

28. október 2019
Informácia o termíne uzávierky 11. hodnotiaceho kola výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.
Operačný program: IROP

24. október 2019
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC211-2017-17 podľa územnej príslušnosti k 09.10.2019.
Operačný program: IROP

24. október 2019
Informácia o termíne uzávierky 10. hodnotiaceho kola výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17 na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú.
Operačný program: IROP

15. október 2019
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Žilinskom samosprávnom kraji v spolupráci s IA MPSVaR si Vás dovoľuje pozvať na Informačný seminár „Predstavenie národného projektu – Inštitút sociálnej ekonomiky“

 • Termín konania: 29. október 2019 (utorok), Žilina o 9:30 hod.
 • Miesto konania: Kongresová sála Úradu ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina
 • Informačný seminár je len pre prihlásených účastníkov.
 • Prihlasovanie na informačný seminár je možné v termíne do 24. októbra 2019.
 • POZVÁNKA
 • Prihlasovací formulár

11. október 2019
Metodická pomôcka k aplikácii princípov sociálneho verejného obstarávania v rámci zákaziek spolufinancovaných zo zdrojov operačného programu Výskum a inovácie v gescii MH SR_verzia 2.0
Operačný program: VaI
11. október 2019
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Žilinskom samosprávnom kraji v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka si Vás dovoľuje pozvať na Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014-2020 .

 • Termín konania: 23. október 2019 (streda), Žilina o 10:00 hod.
 • Miesto konania: Klubovňa Úradu ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina
 • Informačný seminár je len pre prihlásených účastníkov.
 • Prihlasovanie na informačný seminár je možné v termíne do 20. októbra 2019.
 • POZVÁNKA
 • Prihlasovací formulár

11. október 2019
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Žilinskom samosprávnom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľuje pozvať na Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov o NFP k výzve OPII-2018/7/1-DOP so zameraním na podporu "WIFI pre Teba".

 • Termín konania: 21. október 2019 (pondelok), Žilina o 10:30 hod.
 • Miesto konania: Kongresová sála Úradu ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina
 • Informačný seminár je len pre prihlásených účastníkov.
 • Prihlasovanie na informačný seminár je možné v termíne do 15. októbra 2019.
 • POZVÁNKA
 • Prihlasovací formulár

7. október 2019
Informácia pre domácnosti k 55. výzve zameranej na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach za nízkoemisné (s výnimkou OZE).
Operačný program: KŽP

7. október 2019
Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev OP ĽZ v gescii MPSVaR SR pre rok 2019
Operačný program: ĽZ
1. október 2019
Informačný seminár národného projektu „Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov“ v Žiline

1. október 2019
Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2020, verzia 1.
Operačný program: KŽP

1. október 2019
Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2019, verzia 4
Operačný program: VaI
27. september 2019
Výzva: Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov (OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01)
USMERNENIE č.1 pre žiadateľov k výzve
Pomôcka - Kritériá pre výber projektov, metodická pomôcka – Rozpočet projektu a často kladené otázky FAQ
Operačný program: ĽZ
24. september 2019
Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Lepšie využívanie údajov inštitúciami verejnej správy“ OPII-2019/7/10-DOP
Operačný program: II

24. september 2019
Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Digitálnu inklúziu“ OPII-2019/7/9-DOP
Operačný program: II
17. september 2019
Aktualizácia informácie o termíne uzávierky 11. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15.
Operačný program: IROP
16. september 2019
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.1.3-11.
Operačný program: VaI

16. september 2019
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu pozvánky na informačné semináre k výzve na podporu sociálnych inovácií v prostredí MSP.
Operačný program: VaI
12. september 2019
PRIESKUM SPOKOJNOSTI KLIENTOV IPC 2019
Úlohou Siete informačno-poradenských centier pre EŠIF je poskytovať informácie a služby s cieľom zlepšovať implementáciu eurofondov na Slovenku. Radi by sme svoju prácu robili čo najlepšie, preto si Vás dovoľujeme poprosiť o vyplnenie krátkeho, anonymného dotazníka, ktorý bude dostupný do 13. októbra 2019 po kliknutí na tento odkaz: DOTAZNÍK spokojnosti klientov Siete informačno-poradenských centier pre EŠIF.
12. september 2019
Oznámenie o uzavretí výziev OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-06, OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07, OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-08, OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-09OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-10.
Operačný program: VaI
12. september 2019
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni IROP-PO2-SC211-2018-34 podľa územnej príslušnosti k 28.08.2019, ; Oznam č. 1 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni s kódom: IROP-PO2-SC211-2018-34Informácia o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34,
Operačný program: IROP
12. september 2019
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP-PO2-SC221-2018-35 podľa územnej príslušnosti k 28.08.2019, Oznam č. 1 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl s kódom: IROP-PO2-SC221-2018-35,Informácia o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35,Aktualizácia č. 5 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35.
Operačný program: IROP
5. september 2019
Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR a sieť informačno-poradenských centier pre EŠIF organizuje sériu bezplatných informačných seminárov k národnému projektu pod názvom Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby. Zámerom projektu je podporiť vznik a dostupnosť opatrovateľskej služby v obciach do 1 000 obyvateľov. Termín a miesto konania: 12.09. 2019 (štvrtok) Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina V prípade záujmu zúčastniť sa seminára, prosím vyplňte prihlasovací formulár.

5. september 2019
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásilo dňa 30. augusta 2019 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP.
Informačný leták
Operačný program: OP Výskum a inovácie
3.september 2019
Výzva "Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou"(kód OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01)
Operačný program: ĽZ
27. august 2019
Informačný seminár pre prijímateľov prioritne zapojených do výzvy z OP ĽZ - "Podpora pracovných miest"
Informačno-poradenské centrum ŽSK a Implementačná agentúra MPSVR SR pozývajú na informačný seminár pre prijímateľov prioritne zapojených do výzvyOP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest.
Termín a miesto konania: 2.10.2019 o 9:30 hod.
v Žiline (Kongresová sála Úradu ŽSK,, Komenského 48)
V prípade záujmu je potrebné sa na seminár registrovať -TU (odkaz na elektronický prihlasovací formulár) v termíne do 25.8.2019. Informačný seminár je bezplatný.

8. august 2019„Najčastejšie pochybenia v rámci predkladaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok“.

Operačný program: VaI

8. august 2019 Oznámenie o možnosti predkladania Žiadostí o zapojenie sa do NP TOS. Tlačová správa

Operačný program: ĽZ

8. august 2019Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47, podľa územnej príslušnosti k 02.08.2019.

Operačný program: IROP
5. august 2019
Výzva na predkladanie ŽoNFP zameraná na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni kód OPKZP-PO4-SC441-2019-53.
Operačný program: KŽP

5. august 2019
Výzva na predkladanie ŽoNFP zameraná na optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd kód OPKZP-PO1-SC123-2019-52.
Operačný program: KŽP

5. august 2019
Aktualizácia č. 11 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17
Operačný program: IROP
5. august 2019
Aktualizácia č. 5 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34
Operačný program: IROP

5. august 2019
Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27
Operačný program: IROP
1. august 2019
Informácia o termíne uzávierky 11. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15
Operačný program: IROP

1. august 2019
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 26.07.2019
Operačný program: IROP
31. júl 2019
Aktualizácia č. 5 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia, kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19
Operačný program: IROP

31. júl 2019
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC11-2019-44 podľa územnej príslušnosti k 29.07.2019
Operačný program: IROP
30. júl 2019
Výzva "Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov" - OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01.
Operačný program: ĽZ

30. júl 2019
Výzva "Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov" - OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01.
Operačný program: ĽZ
25. júl 2019
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – výstavba bioplynových staníc využívaných na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie OPKZP-PO1-SC111-2019-51.
Operačný program: KŽP
24. júl 2019
Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu zapájania MSP do programov EÚ s kódom OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18
Operačný program: VaI

23. júl 2019
Výzva „Malé zlepšenie eGOV služieb“ OPII-2019/7/5-DOP
Operačný program: II
23. júl 2019
Výzva „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“ OPII-2019/7/6-DOP
Operačný program: II

23. júl 2019
Výzva „Migrácia ISVS do IaaS“ OPII-2019/7/7-DOP
Operačný program: II
18. júl 2019
Schéma na podporu zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikateľských subjektov a klastrov (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 1
Operačný program: VaI

18. júl 2019
Výsledky výzvy IROP-PO2-SC212-2018-33
Operačný program: IROP

18. júl 2019
Informácia o  zmene termínu 6. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“
Operačný program: ĽZ

12. júl 2019
Príručka pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty v gescii MH SR, verzia 5.2
Operačný program: VaI

12. júl 2019
Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44
Operačný program: IROP

12. júl 2019
Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48
Operačný program: IROP
9. júl 2019
Aktualizácia č. 8 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15
Operačný program: IROP

9. jún 2019
Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na  zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2018-36
Operačný program: IROP

9. jún 2019
Aktualizácia č. 9 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16.
Operačný program: IROP

9. jún 2019
Aktualizácia č. 10 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17.
Operačný program: IROP

9. jún 2019
Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34
Operačný program: IROP

9. jún 2019
Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35
Operačný program: IROP

9. jún 2019
Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47
Operačný program: IROP
8. júl 2019
Výzva na zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents), kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2019-49.
Operačný program: IROP

8. júl 2019
Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 6.1
Operačný program: ĽZ

8. júl 2019
Zjednodušené vykazovanie výdavkov – aktualizácia č. 3.3, dokument aj so sledovaním zmien a „Zjednodušené vykazovanie výdavkov – Zhrnutie.“
Operačný program: ĽZ

8. júl 2019
Aktualizovaná verzia Indikatívneho harmonogramu výziev OP ĽZ na rok 2019.
Operačný program: ĽZ

26. jún 2019Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 4.0 na rok 2019.Operačný program: IROP
26. jún 2019
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP, zameraná na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry s kódom: OPLZ-PO6-SC611-2019-1.Operačný program: ĽZ
26. jún 2019
Príručka pre žiadateľa IROP verzia č. 3.1 platná od 21. júna 2019. Operačný program: IROP
26. jún 2019
Zmena č. 4 výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 Operačný program: ĽZ
26. jún 2019
Zmena č. 3 výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 Operačný program: ĽZ


7. jún 2019
Usmernenie č. 3, ktorým je vyhlásené posledné - 5. hodnotiace kolo výzvy OPLZ PO1/2018/DOP/1.1.1-03 „Čitateľská, matematická, finančná a  prírodovedná gramotnosť na gymnáziu“.
Operačný program: ĽZ
7. jún 2019
Oznámenie o zmene termínu 2. hodnotiaceho kola výzvy na 12. júla 2019 zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK) s prvkami prestupného bývania s kódom OPLZ-PO6-SC611-2018-2.
Operačný program: ĽZ
3. jún 2019
Pozvánka na workshop – Tvorba nových modelov v odvetví dizajn
Tlačová správa
3. jún 2019
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2018-36 k 30.05.2019
Operačný program: IROP
3. jún 2019
Informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2018-36
Operačný program: IROP
31. máj 209
Výzva na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-13
Operačný program: VaI
31. máj 2019
Výzva na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-12
Operačný program: VaI
31. máj 2019
Výzva na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Zdravé potraviny a životné prostredie, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-11
Operačný program: VaI
31. máj 2019
Výzva na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Priemysel pre 21. storočie, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-10
Operačný program: VaI
31. máj 2019
Výzva na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Dopravné prostriedky pre 21. storočie, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-09
Operačný program: VaI
27. máj 2019
Informačný deň na tému „Možnosti získania prostriedkov z priamo riadených programov EÚ, ich synergie s EŠIF a úspešné projekty“. - ZMENA PROGRAMU (začiatok 10:00 hod)

23. máj 2019
Výzva na predkladanieŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48
Operačný program: IROP
22. máj 2019
OPLZ PO1/2018/DOP/1.1.1-03 s názvom „ Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu.“ Plánovaný dátum uzávierky posledného hodnotiaceho kola je dňa 4. júla 2019.
Operačný program: ĽZ
22. máj 2019
Podnikatelia z regiónov môžu od 23. mája 2019 požiadať o kreatívne vouchere
Tlačová správa
Operačný program: VaI
20. máj 2019
Školenie - Práca v systéme ITMS2014 + nové funkcionality
20. máj 2019
Oznámenie o uzavretí výzvyna predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020 s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.2-01.
Operačný program: VaI
17. máj 2019
Podmienky poskytovania príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo - orientovaných projektov OP Val v gescii MH SR
Operačný program: VaI
17. máj 2019
Informácia pre prijímateľov k preukazovaniu splnenia podmienky bezúhonnosti prijímateľa v rámci dopytovo-orientovaných projektov OP Val

Operačný program: VaI
17. máj 2019
Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu zapájania MSP v Bratislavskom kraji do programov EÚ (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19)
Operačný program: VaI
17. máj 2019
Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu zapájania MSP do programov EÚ (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18)
Operačný program: VaI
17. máj 2019
Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja vo všetkých doménach RIS3 SK v Bratislavskom kraji (kód OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20)
Operačný program: VaI

10. máj 2019Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34.Operačný program: IROP

3. máj 2019
Aktualizované usmernenie pre prijímateľov k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, verzia 1.7
Operačný program: VaI
2. máj 2019
Výzva na predkladanie ŽoNFP č.INTERREG V-A SK-CZ/2019/11.
Operačný program: PCS
29. apríl 2019
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF v Žilinskom samosprávnom kraji si Vás dovoľuje pozvať na Informačný seminár k národnému projektu pod názvom: Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby NP TOS, ktorý je určený pre zástupcov obcí a miest Termín a miesto konania:16. mája 2019 (štvrtok), Žilina o 9:30 hod.Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja Komenského 48, 011 09 Žilina. V prípade záujmu zúčastniť sa tohto seminára, prosím vyplňte prihlasovací formulár.

18. apríl 2019
Usmernenie č. 1 k výzve s názvom "Vysoká škola pre prax" - OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02
Operačný program: ĽZ
18. apríla 2019
Oznámenie o uzavretí výzievkódmi OPLZ-PO6-SC613-2016-2OPLZ-PO6-SC613-2017-2 zameraných na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.
Operačný program: ĽZ

17. apríl 2019
III. výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Výzva je vyhlásená v rámci prioritnej osi 3 „Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania“.
Operačný program PCS
16. apríla 2019
USMERNENIE č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02
Operačný program: ĽZ
16. apríla 2019
Oznámenie o plánovaní uzavretia výziev OPVAI-VA/DP/2018/1.1.2-01 , OPVAI-VA/DP/2018/2.1.1-05OPVAI-VA/DP/2018/1.1.3-05
Operačný program: VaI
12. apríl 2019
POZVÁNKA na REGIONÁLNY WORKSHOP SMART FACTORY HUB, ktorý organizuje Ministerstvo hospodárstva ako sprostredkovateľský orgán pre OP VaI v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou. Viac informácii o podujatí a možnosť prihlásenia nájdete na:
https://www.opvai.sk/aktuality/regionalny_workshop_smart_factory_hub/
Operačný program: VaI
12. apríla 2019
Usmernenie č. 2 k výzve na podporu inteligentných inovácií v priemysle s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21
Operačný program: VaI
10. apríl 2019
Príručka pre prijímateľa, verzia 4.0.
Operačný program: IROP
9. apríl 2019
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 3.0 na rok 2019.
Operačný program: IROP
9. apríla 2019
Usmernenie č. 2k výzve na podporu centier excelentnosti nadnárodného významu – II. etapa
Operačný program: VaI
9. apríla 2019
Usmernenie č. 2k výzve na podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020 s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.2-01
Operačný program: VaI
9. apríla 2019
Usmernenie č. 2k dvom výzvam na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblasti špecializácie RIS3 SK
Operačný program: VaI
9. apríla 2019
Usmernenie č. 1k piatim výzvam na podporu výskumno-vývojových kapacít
Operačný program: VaI
2. apríla 2019
Vyhlásenie o veľkosti podniku – verzia 2.0 platný pre výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21, OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20, OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19 a OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18.
Operačný program: VaI

1. apríla 2019 Výzva zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla OPKZP-PO4-SC451-2019-50. Operačný program: KŽP

1. apríla 2019 Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila tlačovú správu ku kreatívnym vouchere. Tlačová správa SIEA

29. marec 2019
Oznam o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP-PO1-SC11-2019-44 na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
Operačný program: IROP
29. marec 2019
Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy IROP-PO2-SC211-2018-27 zameranej na podporu prechodu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni.
Operačný program: IROP
29. marec 2019
Aktualizácia č. 8 výzvy na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 zameranej na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.
Operačný program: IROP
27. marec 2019
Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21).
Operačný program: VaI
26. marec 2019
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2018-36 k 19.03.2019; Informácia o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy.
Operačný program: IROP
26. marec 2019
Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47
Operačný program: IROP
26. marec 2019
Informácia pre žiadateľov k výzvam na predkladanie projektových zámerov a žiadostí o NFP na zvýšenie na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kódy výziev: IROP-PO2-SC223-PZ-2018-12 a IROP-PO2-SC223-2019-47, o navrhovaných zmenách zákona o EŠIF
Operačný program: IROP
25. marec 2019
FAQ – často kladené otázky č. 5 pre výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu.
Operačný program: VaI
20. marec 2019
Oznámenie o plánovanom vyhlásení výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov SOŠ na praktickom vyučovaní IROP-PO2-SC223-2019-47
Operačný program: IROP
19. marec 2019
Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k 18.03.2019 a Informácia o uzávierke 8. hodnotiaceho kola výzvy.
Operačný program: IROP
15. marec 2019
Aktualizácia č.3 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35.
Operačný program: IROP
14. marec 2019
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP INTERREG V-A SK-CZ/2019/10 investičná priorita 6c.
Projekty cezhraničnej spolupráce
1. marec 2019
Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2019, verzia 2 a Prehľad výziev OP VaI implementovaných v gescii MH SR.
Operačný program: VaI
28. február 2019
Úrad vlády vydal publikáciu s názvom „Eurofondy pomáhajú našej histórii“. Pri príležitosti Európskeho roka kultúrneho dedičstva informuje o tom, že aj na Slovensku sme využili možnosť čerpať finančnú pomoc z fondov Európskej únie na záchranu alebo renováciu hradov, zámkov, kaštieľov, synagóg, múzeí, technických pamiatok a ďalších historických skvostov v našej krajine.
Úrad vlády Slovenskej republiky
28. február 2019
Manuálu pre informovanie a komunikáciu IROP verzia 1.3.
Operačný program: IROP
22. február 2019
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16.
Operačný program: IROP
22. február 2019
Informácia o termíne uzávierky 8. hodnotiaceho kola výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16.
Operačný program: IROP
19. február 2019
Aktualizácia č. 2 výzvy IROP-PO2-SC211-2018-27
Operačný program: IROP
19. február 2019
Aktualizácia č. 2 výzvy IROP-PO2-SC211-2018-34
Operačný program: IROP
15. február 2019
V rámci Usmernenia č. 1 k zmene a doplneniu výzvy č. OPII-2018/7/1-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – „WIFI pre Teba“ bola zverejnená Príručka pre žiadateľa Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7 Informačná spoločnosť – dopytovo-orientované projekty WIFI pre Teba, verzia 2.0, účinná od 13.09.2018.
Operačný program: II
14. február 2019
Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2018-12.
Operačný program: IROP
14. február 2019
Aktualizácia č. 9 k výzve na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17.
Operačný program: IROP
14. február 2019
Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy IROP-PO1-SC11-2018-36
Operačný program: IROP
14. február 2019
Aktualizácia č. 7 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15
Operačný program: IROP
14. február 2019
Aktualizácia č. 7 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16
Operačný program: IROP
13. február 2019
Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania s názvom V základnej škole úspešnejšíII.
Operačný program: ĽZ

11. február 2019 Usmernenie č. 3 k výzvam OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04, OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-05, OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06, OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-07OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08.
Operačný program: VaI

8. február 2019
Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35.
Operačný program: IROP
8. február 2019
MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje organizuje informačné semináre pre úspešných prijímateľov výzvy s názvom "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole"OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01
Operačný program: ĽZ

7. február 2019
Stav finančnej alokácie výzvy OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18.
Operačný program: Val

7. februára 2019INFORMAČNÝ SEMINÁR pre prijímateľov, prioritne zapojených do výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby Termín a miesto konania seminára: streda 20. februára 2019 o 9:30 hod., Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09, Žilina V prípade záujmu sa zaregistrujte prostredníctvomregistračného formulára v termíne do 17. 2. 2019.

5. február 2019
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 2.0 na rok 2019.
Operačný program: IROP

5. február 2019
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 28.01.2019
Operačný program: IROP

5. február 2019
Informácia o termíne uzávierky 9. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15
Operačný program: IROP

5. február 2019
Oznam č. 3 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb IROP-PO1-SC122-2016-15 pre územie RIÚS Žilinského kraja
Operačný program: IROP
31. január 2019
Informácia o zmene termínu 3. hodnotiaceho kola výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01
Operačný program: ĽZ

31. január 2019
· ZMENA Č. 1 VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01
· Zmena č.2 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01
· ZMENA Č. 3 VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02
· Zmena č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01
· ZMENA Č. 2 VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01
Operačný program: ĽZ


 

31. január 2019
Usmernenie č. 1 k výzve „V základnej škole úspešnejší II“ OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02

Operačný program: ĽZ

31. január 2019
Usmernenie č. 5 k výzve „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“ OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01
Operačný program: ĽZ

31. január 2019
Usmernenie č. 1 k výzve „ Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu“ OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03
Operačný program: ĽZ

31. január 2019
Odpovede na často kladené otázky týkajúce sa obstarávania zákaziek nespadajúcich pod zákon o VO – aktualizovaná verzia
Operačný program: VaI

31. január 2019
Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR pre postupy zadávania zákaziek po 17. 04. 2016_verzia 2.0
Operačný program: VaI

31. január 2019
Vzor zmluvy o poskytnutí NFP_verzia 3
Operačný program: VaI

15. január 2019
Informácia pre prijímateľov k preukazovaniu splnenia podmienky bezúhonnosti prijímateľa v rámci dopytovo-orientovaných projektov OP VaI
Operačný program: VaI

10. január 2019
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v spolupráci s IA MPSVR SR si Vás dovoľuje pozvať na informačný seminár k národnému projektu „Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – podpora transformačných tímov“
Termín konania: 17. január 2019 (štvrtok) o 9:00 hod.
Miesto konania: Kongresová sála Úradu ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina
Školenie je len pre prihlásených účastníkov
Prihlasovanie je možné v termíne do 15.1.2019 prostredníctvom prihlasovacieho formulára
Pozvánka
9. január 2019
Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k 07.01.2019 a informácia o termíne uzávierky 7. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17
Operačný program: IROP
9. januára 2019
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje organizuje informačný seminár pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok k výzve na podporu prepojenia vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe pod názvom Vysoká škola pre prax. Informačný seminár sa bude konať: 21. januára 2019 v Bratislave od 9:30 h. vo Vedeckom parku UK, Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava
Pozvánka
Operačný program: Ľudské zdroje

9. január 2019
Na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola dnes zverejnená Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k 07.01.2019 a informácia o termíne uzávierky 7. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17
8. január 2019 Výzva zameraná na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov OPKZP-PO4-SC431-2018-48
Operačný program: KŽP
8. januára 2019 Výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch OPKZP-PO4-SC421-2018-46
Operačný program: KŽP
2. január 2019
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok "Vysoká škola pre prax“: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02
Operačný program: Ľudské zdroje


Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.12.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky