Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Rok 2018

 

21. december 2018
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21
Operačný program: VaI

21.december 2018
Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34
Operačný program: IROP

21. december 2018
Výzva na predkladanie PZ na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2018-12
Operačný program: IROP

17. december 2018
Preukazovanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu v rámci dopytovo-orientovaných projektov OP VaI v gescii MH SR_ verzia 1.0
Operačný program: Výskum a inovácie

12. december 2018
Aktualizácia č. 7 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2018-36

Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35
Operačný program: IROP

11. december 2018
Vzor zmluvy o partnerstve pre dopytovo-orientované projekty_verzia 1.2
Operačný program: Výskum a inovácie 

7. december 2018
Manuál pre informovanie a komunikáciu IROP verzia 1.2
Operačný program: IROP

5. december 2018
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Žilinskom samosprávnom kraji si Vás dovoľuje pozvať na školenie „Staňte sa odborníkmi na verejné obstarávanie“.
Termín konania: 12. december 2018 (streda) o 9:00 hod.
Miesto konania: Kongresová sála Úradu ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina
Školenie je len pre prihlásených účastníkov
Prihlasovanie je možné v termíne do 7.12.2018 prostredníctvom prihlasovacieho formulára
POZVÁNKA

30. novembra 2018
Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2018, verzia 5
Oznam o uzavretí výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraných na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (kódy výziev OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13, OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16 a OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17)Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Priemysel pre 21. storočie (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12)
Operačný program: Výskum a inovácie 

26. november 2018
Informačno – poradenské centrum pre EŠIF ŽSK si Vás dovoľuje informovať, že odbor regionálneho rozvoja ŽSK v spolupráci so Spoločným technickým sekretariátom organizuje školenie pre prijímateľov pre štandardné projekty v rámci I. prioritnej osi „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“ Programu  INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, ktoré sa bude konať dňa 10.12. 2018 (pondelok) o 9:00 hod. v priestoroch kongresovej sály Úradu ŽSK.
Účasť potvrďte zaslaním návratky do 30.11.2018 do 12:00 hod. na e-mailovú adresu:
Viac info:
http://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/skolenie-ziadatelov-programu-interreg-polsko-slovensko-2014-2020-2.html
Operačný program: Projekty cezhraničnej spolupráce

26. november 2018
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameraná na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného bývania OPLZ-PO6-SC611-2018-2.
Operačný program: ĽZ

21. november 2018
Aktualizácia č. 1 k výzve na prekladanie ŽoNFP za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, kód výzvy č. IROP-PO2-SC212-2018-33.
Operačný program: IROP

15. november 2018
INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest

Termín a miesto konania seminára: štvrtok 22. novembra 2018 o 10:00 hod., Klubovňa Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09, Žilina V prípade záujmu sa zaregistrujte prostredníctvom registračného formulára  v termíne do 19. 11. 2018

15. november 2018
Príručka pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty v gescií MH SR verzia 5.1; Usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku verzia 1.5
Operačný program: VaI

15. november 2018
Informácia pre prijímateľov k opatreniam zavedeným za účelom zrýchlenia čerpania.
Operačný program: VaI

12. november 2018
Príručka pre prijímateľa, verzia 3.2.
Operačný program: IROP

12. november 2018
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania "V základnej škole úspešnejší II“:  
OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02
Operačný program: ĽZ 

12. november 2018
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok " Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu“:  
OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03. 
Operačný program: ĽZ 

9. november 2018
Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR pre postupy zadávania zákaziek po 17. 04. 2016_verzia 1.7; Usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku _verzia 1.4; Príručka pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty v gescii MH SR _verzia 5.0; Odpovede na často kladené otázky (FAQ) k Výzve na preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku
Operačný program: VaI

9. november 2018
Usmernenie pre prijímateľov k uplatneniu preddavkových platieb v rámci dopytovo-orientovaných projektov v gescii MH SR
Operačný program: VaI

9. november 2018
Odpovede na často kladené otázky (FAQ) ku konaniu o žiadostiach o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraných na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domén Dopravné prostriedky pre 21. storočie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11), Priemysel pre 21. storočie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12), Zdravé potraviny a životné prostredie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13), Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie (kód OPVaIMH/DP/2018/1.2.2-16) a Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel (kód OPVaIMH/DP/2018/1.2.2-17).
Operačný program: VaI

9. november 2018
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy IROP-PO1-SC121-2016-12 podľa územnej príslušnosti k 29.10.2018 a Informácia o termíne uzávierky 8. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12
Operačný program: IROP

9. november 2018
Oznam č. 3 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy,kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12
Operačný program: IROP 

9. november 2018
Podnikatelia môžu žiadať o kreatívne vouchere na služby marketérov a programátorov
Tlačová správa

7. november 2018
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34.
Operačný program: IROP

7. november 2018
Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie projektových zámerov zameranej na podporu vzniku a činnosti technologicko – inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva.
Operačný program: VaI

6. november 2018
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Žilinskom samosprávnom kraji si Vás dovoľuje pozvať na školenie „Analýzy v podmienkach EŠIF“.

Termín konania: 22. november 2018 (štvrtok) o 9:00 hod.
Miesto konania: Kongresová sála Úradu ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina
Školenie je len pre prihlásených účastníkov
Prihlasovanie na školenie je možné v termíne do 16. novembra 2018

PRIHLASOVANIE NA ŠKOLENIE
POZVÁNKA

5. november 2018
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy:  IROP-PO2-SC221-2018-35.

Operačný program: IROP

2. november 2018
Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2019, verzia 1
Operačný program: Výskum a inovácie

31. október 2018
Výzva OPKZP-PO1-SC141-2018-45 zameraná na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE).
Operačný program: KŽP

26. október 2018
Indikatívny harmonogram výziev IROP na rok 2019 verzia 1.0.
Operačný program: IROP

26. október 2018
Oznámenie o vyhlásení výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/09 zameranej na vzdelávacie aktivity.
Operačný program: INTERREG V-A SK-CZ

18. október 2018
Prezentácia IPC ŽSK
Dňa 17. októbra 2018 sa uskutočnilo podujatie s názvom Project fair v budove Žilinskej univerzity, ktorého sa zúčastnili aj zamestnanci IPC ŽSK. Cieľom podujatia bolo predstaviť úspešné projekty, umožniť stretnutie projektových riešiteľov, ich prezentovanie a vymieňanie si skúseností súvisiacich s prípravou a realizáciou projektov. O  propagačný stánok  IPC ŽSK prejavili návštevníci stretnutia veľký záujem, rozdali sme množstvo propagačných materiálov, poskytli sme množstvo informácií o výzvach a viedli sme rozhovory na témy úspešných projektov. Mnohí z návštevníkov ocenili myšlienku zriadenia Informačno-poradenských centier pre EŠIF v krajských mestách SR ( mimo BA).

  

18. október 2018
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest
Operačný program: Ľudské zdroje 

18. október 2018

Informácia o posune termínu uzávierky hodnotiacich kôl v rámci výziev s kódmi OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11,  OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13, OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16 a OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17

Operačný program: Výskum a inovácie

 

18. október 2018

Usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - verzia 1.3

Operačný program: Výskum a inovácie

 

18. október 2018

Aktualizácia Príručky pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok, prioritná os 1 Vzdelávanie OP ĽZ, programové obdobie 2014-2020.

Operačný program:  Ľudské zdroje

 

16. október 2018
Informácia o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách IROP, verzia 4
S
tanovisko pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR, verzia 4
I
ndikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 7.0  na rok 2018
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

11. október 2018
Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov zameranej na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva
Operačný program: VaI

11. októbra 2018
Informácia o zmene č.1 výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby.
Operačný program: ĽZ

8. októbra 2018
Usmernenie č. 2 k zmene a doplneniu výzvy č. OPII-2018/7/1-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – „WIFI pre Teba“ s účinnosťou od 08.10.2018 (802 kB)
Operačný program : Integrovaná infraštruktúra

8. október 2018
Vzor zmluvy o partnerstve pre dopytovo-orientované projekty_verzia 1.1
Operačný program: VaI

8. október 2018
Aktualizovaná verzia indikatívneho harmonogramu výziev na rok 2018 pre prioritnú os Vzdelávanie OP ĽZ.
Operačný program: ĽZ

5. október 2018
Aktualizácia č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenie jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13.
Operačný program: IROP

3. október 2018
Príručka pre prijímateľa Wifi pre teba
Často kladené otázky k výzve „WiFi pre Teba“ doplnenie
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

1. október 2018
Výzva OPRH-AKVA-2.3.1-A1-2018-03  v rámci opatrenia 2.3.1, aktivity 1: Znižovanie negatívneho vplyvu alebo zvyšovanie pozitívneho vplyvu na životné prostredie a zvyšovanie efektívnosti využívania zdrojov.
Výzva OPRH-AKVA-2.2.1-A6-2018-12  v rámci opatrenia 2.2.1, aktivity 6: Doplnkové činnosti.
Výzva OPRH-AKVA-2.2.1-A4-2018-10  v rámci opatrenia 2.2.1, aktivity 4: Zvyšovanie kvality produktov alebo ich pridanej hodnoty.
VýzvaOPRH-AKVA-2.2.1-A3-2018-09  v rámci opatrenia 2.2.1, aktivity 3: Zlepšenie zdravia a dobrých životných podmienok zvierat.
Výzva OPRH-AKVA-2.2.1-A2-2018-08  v rámci opatrenia 2.2.1, aktivity 2: Modernizácia existujúcich akvakultúrnych prevádzok.
Výzva OPRH-AKVA-2.2.1-A1-2018-07  v rámci opatrenia 2.2.1, aktivity 1: Produktívne investície do akvakultúry - výstavba novej akvakultúrnej prevádzky.
Operačný program: Rybné hospodárstvo

1. október 2018
Usmernenie č. 6 k výzve na predkladanie ŽoNFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11 
Usmernenie č. 6 k výzve na predkladanie ŽoNFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12 
Usmernenie č. 6 k výzve na predkladanie ŽoNFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13
Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie ŽoNFP s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16
Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie ŽoNFP s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17 (https://www.opvai.sk/aktuality/usmernenie_vyzvy_11-12-13-16-17/)
Operačný program: Výskum a inovácie

18. september 2018
Aktualizácia č. 8 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy:IROP-PO1-SC121-2016-12.
Operačný program: IROP

17. september 2018
Aktualizácia č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9.
Operačný program: IROP

6. september 2018
„Príručka pre prijímateľa pre prioritnú os 1 Vzdelávanie OP ĽZ, programové obdobie 2014-2020, verzia číslo 5.0“.
Operačný program: ĽZ

4. september 2018
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Žilinskom samosprávnom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľuje pozvať na Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov o NFP k výzve OPII-2018/7/1-DOP so zameraním na podporu,"WIFI pre Teba".

Termín konania: 18. september 2018 (utorok), Žilina o 10:00 hod.
Miesto konania: Kongresová sála Úradu ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina
Informačný seminár je len pre prihlásených účastníkov.
Prihlasovanie na informačný seminár je možné v termíne do 13. septembra 2018.

PRIHLASOVANIE NA SEMINÁR

POZVÁNKA

31. august 2018
Aktualizácii termínu uzavretia 4. kola výziev a zároveň o stanovení uzavretia nasledujúcich výziev:
OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života
OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života
Aktualizovaný termín uzavretia 4. kola výziev je stanovený na 12. 10. 2018, pričom termín uzavretia 4. kola výziev predstavuje zároveň dátum uzavretia výzvy. Pôvodný termín uzavretia 4. kola výziev bol dňa 31. 08. 2018. Zmena výziev je účinná od 31. 08. 2018 a nemá vplyv na rozpracované žiadosti o NFP v ITMS2014+ pred dátumom 31. 08. 2018.
Operačný program: ĽZ

28. august 2018
Nové FAQ k výzve Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II (OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01).
PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK (verzia 2.3) - (účinná od 15.08.2018).
Operačný program: Ľudské zdroje 

24. august 2018
Aktualizácia č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7.
Operačný program: IROP

24. august 2018
Usmernenie č. 1 k 32. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch.
Operačný program: KŽP

24. augusta 2018
Usmernenie č. 1 k 33. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v ostatných regiónoch.
Operačný program: KŽP

22. august 2018
V národnom projekte "Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku" na kreatívne vouchere na dizajn je v prvej výzve vyčlenených 500 000 EUR. O kreatívne vouchere na služby dizajnérov môžu podnikatelia žiadať od 30. augusta 2018. Európsky príspevok do výšky 5 000 EUR pokryje 50 % nákladov za služby dizajnérov.
Tlačová správa

22. august 2018
Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok verzia 2.3 s účinnosťou od 15.8.2018 v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2,3 a 4), programové obdobie 2014-2020.
Operačný program: ĽZ

21. august 2018
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre OPVaI v minulom týždni vyhlásili 8 výziev na dopytovo-orientované projekt:

21. august 2018
Uzávierka hodnotiaceho kola č. 3 „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“, kód výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01 je stanovená  na 13.9.2018 (spoločne pre projekty z viac rozvinutého regiónu - VRR a pre projekty z menej rozvinutých regiónov - MRR) a stále je možné predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku k predmetnej výzve. Aktualizácia často kladené otázky (FAQ) k tejto výzve.
Operačný program: Ľudské zdroje 

13. august 2018
Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7.
Operačný program: IROP

9. august 2018
Aktualizácia Indikatívneho harmonogramu výziev IROP na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok verzia 6.0 na rok 2018.
Operačný program: IROP

2. august 2018
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF v Žilinskom samosprávnom kraji si Vás dovoľuje opätovne pozvať na Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov o NFP k výzve  OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01 Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole.

Termín konania: 23. august  2018 (štvrtok), Žilina o 10:30 hod.
Miesto konania: Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina
Informačný seminár je len pre prihlásených účastníkov.
Prihlasovanie na informačný seminár je možné v termíne do 20. augusta 2018.

PRIHLASOVANIE NA SEMINÁR

POZVÁNKA

1. august 2018
Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2018, verzia 4.
Operačný program: VaI

1. august 2018
Oznámenie o uzavretí výziev s kódmi OPVaI-MH/DP/2017-3.3.1-09 a OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-10.
Operačný program: VaI

1. august 2018
Oznámenie o uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2018-1.2.2-15.
Operačný program: VaI

30. júl 2018
Výzva č. OPII-2018/7/1-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu „WIFI pre Teba“.
Operačný program: II

27. júl 2018
Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9.
Operačný program: IROP

27. júl 2018
Informácia o termíne uzávierky 7. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15.
Operačný program: IROP

27. júl 2018
FAQ a Informáciu o osvedčení o spôsobilosti vykonávať VaV k výzvam OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16 a OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17:
Operačný program: VaI

24. júl 2018
Podnikatelia budú môcť využiť európsku podporu na kreatívne vouchere. Malé a stredné podniky môžu získať kreatívne vouchere, ktoré pokryjú polovicu nákladov na služby z odvetvia architektúry, dizajnu, programovania alebo reklamy a marketingu.
Operačný program: VaI

23. júl 2018
Aktualizácia č. 5 výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16.
Operačný program: IROP

20. júl 2018
„Prieskum záujmu o účasť - Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby v Prešove„
Operačný program: ĽZ

19. júl 2018
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy a prímestskej autobusovej dopravy, kód výzvy:  IROP-PO1-SC121-2018-32.
Operačný program: IROP

18. júl 2018
Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej aj „OP RH“) ku dňu 15. 6. 2018 zrušil výzvy pre opatrenie 2.2.1 Produktívne investície do akvakultúry a  opatrenie 2.3.1 Produktívne investície do akvakultúry.
Operačný program: Rybné hospodárstvo 

17. júl 2018
Výzva na predkladanie projektových zámerov zameraná na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva
Operačný program : VaI

17. júl 2018
Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo-orientovaných projektov OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky _ verzia 1.0
Operačný program: VaI

17. júl 2018
Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP s názvom „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“, kód výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01
Operačný program: ĽZ

17. júl 2018
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy podľa územnej príslušnosti k 13.07.2018; Informácia o termíne uzávierky 7. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy:  IROP-PO1-SC121-2016-12.
Operačný program: IROP

 16. júl 2018
Informácia o predĺžení termínu hodnotiacich kôl v rámci výziev s kódmi OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12 a OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13.
Operačný program: VaI

13. júl 2018
Aktualizácia č. 7 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17.
Operačný program: IROP

13. júl 2018
Metodické usmernenie RO pre IROP  č. 10 pre výpočet hodnôt výstupových ukazovateľov projektu.
Operačný program: IROP

13. júl 2018
Aktualizácia č. 7 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12.
Operačný program: IROP

13. júl 2018
Oznam č. 2 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC223-2016-14.
Operačný program: IROP 

10. júl 2018
Výzva na predkladanie projektových zámerov IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7 na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni.
Operačný program: IROP

4. júl 2018
Usmernenie č. 2 k výzve OPLZ-PO1/2018/DOP/.1.1.-01 „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v ZŠ“
Operačný program: ĽZ

4. júl 2018
Usmernenie č. 1 k výzve OPLZ-PO1/2018/DOP/.1.1.-01 „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v ZŠ“
Operačný program: ĽZ

4. júl 2018 
Často kladené otázky k výzve OPLZ-PO1/2018/DOP/.1.1.-01 „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v ZŠ“
Operačný program: ĽZ

2. júl 2018
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP  OP ĽZ DOP 2018/421/01 Podpora opatrovateľskej služby
Operačný program: ĽZ

2. júl 2018
Implementačná agentúra MPSVaR SR si dovoľuje pozvať potenciálnych žiadateľov o NFP na seminár k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby

Termíny a miesto konania:
Pondelok 16.07.2018 o 10,00 hod. v Trnave
Utorok 17.07.2018 o 10,00 hod. v Košiciach
Utorok 17.07.2018 o 10,00 hod. v Trenčíne
Streda 18.07.2018 o 10,00 hod. v Žiline
Streda 18.07.2018 o 10,00 hod. v Nitre

V prípade záujmu zašlite žiadosť o účasť na e-mailovú adresu . Prosím, uveďte Vaše meno, priezvisko, názov organizácie, názov výzvy, termín a mesto konania informačného seminára. V predmete e-mailu uveďte „IS TRNAVA“, „IS KOŠICE“, „IS TRENČÍN“, „IS ŽILINA“ alebo „IS NITRA“. Pozvánka platí pre dve osoby a na jedno miesto konania. Informačného seminára sa môžu zúčastniť len registrovaní účastníci.
Operačný program: ĽZ

2. júl 2018
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty:

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2018, verzia 3
Usmernenie č. 5 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11
Usmernenie č. 5 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12
Usmernenie č. 5 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13
Usmernenie č. 2 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16
Usmernenie č. 2 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17
Upozornenie pre žiadateľov – predĺženie termínov uzavretia hodnotiacich kôl
Operačný program: VaI
 
29. jún 2018
Oznámenie o uzavretí výziev na predkladanie ŽoNFP č. IROP-PO1-SC11-2016-11, IROP-PO2-SC221-2016-10, IROP-PO2-SC222-2016-13
Operačný program: IROP

27. jún 2018
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27.
Operačný program: IROP

26. jún 2018
Výzva OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19 na podporu zapájania MSP do programu EÚ - Bratislavksý kraj.
Operačný program: VaI

26. jún 2018
Výzva OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18 na podporu zapájania MSP do programov EÚ.
Operačný program: Val

22. jún 2018
Informačný seminár pre žiadateľov k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC411-2018-41. Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF v Žilinskom samosprávnom kraji Vás pozývajú na Informačný seminár k 41. výzve s kódom OPKZP PO4-SC411-2018-41.

Dátum: 10. júla 2018 (utorok) o 10:00 hod.
Miesto: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina

Účasť je potrebné potvrdiť zaslaním e-mailu na adresu: zuzana.murinova@siea.gov.sk v termíne od 4.7.2018 do 12.00 hod.
Pozvánka

22. jún 2018
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC121-2016-12 podľa územnej príslušnosti k 20.06.2018; Informácia o termíne uzávierky 6. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
Operačný program: IROP

20. jún 2018
Informácia o plánovanom uzavretí výziev s kódmi OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08, OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09, OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-10, OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14 a OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15.
Operačný program: VaI 

19. jún 2018
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP INTERREG V-A SK-CZ/2018/08. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 27.9.2018
Operačný program: Interreg V-A SK-CZ

19. jún 2018
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP INTERREG V-A SK-CZ/2018/07. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 14.9.2018
Operačný program: Interreg V-A SK-CZ

15. jún 2018
Schéma na podporu zapájania mikro, malých a stredných podnikov do programu Európskej únie
Operačný program: Val

15. jún 2018
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 13.06.2018; Oznam č. 1 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP č. IROP-PO1-SC122-2016-15 pre územie RIÚS Nitrianskeho kraja, UMR Nitrianskeho kraja a UMR Prešovského kraja
Operačný program: IROP

14. jún 2018
Pozvánky na informačné semináre k výzvam OP Kvalita životného prostredia
k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40 v Bratislave (dátum konania 20.6.2018)
k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2018-38 v Banskej Bystrici (dátum konania 21.6.2018)
Operačný program: Kvalita životného prostredia

14. jún 2018
informácia o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC141-2015-7 dňa 13. júla 2018
Usmernenie č. 5 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC142-2015-5 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na sanáciu environmentálnych záťaží
Operačný program: Kvalita životného prostredia

14. jún 2018
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty:
- Vyhlásenie o veľkosti podniku_verzia 1.1
- Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP – príklad_verzia 2.0
Operačný program: Výskum a inovácie

14. jún 2018
Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre OP Kvalita životného prostredia vyhlasuje 43. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí s veľkokapacitnými zdrojmi podzemných vôd. 
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC121-2018-43
Operačný program: Kvalita životného prostredia

14. jún 2018
Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 42. výzvu predkladanie žiadostí o NFP zameranú na informačné programy
Kód výzvvy: OPKZP-PO2-SC211-2018-42
Operačný program: Kvalita životného prostredia

14. jún 2018
Plán vyhlasovania výziev na prekladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (2018) verzia pre OP-RH 2014-2020 (MPRV-SR)
Operačný program: Rybné hosodárstvo

13. jún 2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  ako RO Národného orgánu pre Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, Program spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko, Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a Program ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko -Ukrajina 2014 – 2020 MPRV SR, si Vám dovoľujem oznámiť, že dňa 06.06.2018 nadobudla účinnosť Príručka k procesu verejného obstarávania, verzia 1.1. 
- Príručka VO verzia 1.1
- Prílohy k príručke verzia 1.1 

13. jún 2018
Vyhodnotenie III. kola výzvy na Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.
Operačný program: IROP

13. jún 2018
Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR pre postupy zadávania zákaziek po 17. 04. 2016_verzia 1.5
Operačný program: VaI

12. jún 2018
Aktualizácia č. 2 k výzve IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6 na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni.
Operačný program: IROP

12. jún 2018
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku podľa územnej príslušnosti k 10.06.2018; Informácia o termíne uzávierky 5. hodnotiaceho kola výzvy  IROP-PO4-SC431-2017-16
Operačný program: IROP

8. jún 2018
Výzva na predkladanie žiadostí "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole" OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01.
Operačný program: ĽZ 

7. jún 2018
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní IROP-PO2-SC223-2016-14 podľa územnej príslušnosti k 06.06.2018; Informácia o termíne uzávierky 5. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy:  IROP-PO2-SC223-2016-14; Oznam č. 2 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní s kódom IROP-PO2-SC223-2016-14
Operačný program: IROP  

5. jún 2018
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Výstavbu zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla; využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom; výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd. Kód výzvy OPKZP-PO4-SC411-2018-41
Operačný program: KŽP

1. jún 2018
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF v Žilinskom samosprávnom kraji si Vás dovoľuje pozvať na Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov o NFP k výzve  OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01 Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole.

Termín konania: 11. júna 2018 (pondelok), Žilina o 10:30 hod.
Miesto konania: Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina
Informačný seminár je len pre prihlásených účastníkov.
Prihlasovanie na informačný seminár je možné v termíne do 7. júna 2018.

31. máj 2018
Aktualizovaná verzia indikatívneho harmonogramu výziev na rok 2018
Operačný program: ĽZ

30. máj 2018
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách IROP-PO2-SC222-2016-13 podľa územnej príslušnosti k 28.05.2018; Informácia o termíne uzávierky 5. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách s kódom IROP-PO2-SC222-2016-13; Oznam č. 2 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na výzvu na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách s kódom IROP-PO2-SC222-2016-13
Operačný program: IROP

30. máj 2018
Indikatívny harmonogram výziev verzia 5.0 na rok 2018 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Operačný program: IROP

30. máj 2018
Informácia o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách IROP, verzia 3
Operačný program: IROP

30. máj 2018
Stanovisko pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR

Operačný program: IROP

29. máj 2018
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP IROP-PO1-SC11-2016-11 podľa územnej príslušnosti k 28.05.2018; Oznam č. 3 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC11-2016-11
Operačný program: IROP

29. máj 2018
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP-PO2-SC221-2016-10 podľa územnej príslušnosti k 28.05.2018; Informácia o termíne uzávierky 6. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10; Oznam č. 2 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC221-2016-10
Operačný program: IROP

29. máj 2018
ZRUŠENÝ! INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40 zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí)

Termín konania: 12. júna 2018 (utorok), Žilina o 9:30 hod. 
Miesto konania: Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina
Z dôvodu obmedzenej kapacity svoju účasť prosím potvrďte prostredníctvom online prihlasovacieho formulárado 6. júna 2018

29. máj 2018
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty:

28. máj 2018
Protimonopolný úrad SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF v Žilinskom samosprávnom kraji si Vás dovoľujú pozvať na „Seminár k štátnej a minimálnej pomoci“, ktorý sa uskutoční dňa 13. júna 2018 (streda) o 10:00 hod. v budove Úradu ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina. Účasť je potrebné potvrdiť zaslaním návratky najneskôr do 8. júna 2018, 12:00 hod. na e-mail: ipc@zilinskazupa.sk.

28. máj 2018
Operačný program Ľudské zdroje prioritná os Vzdelávanie: Zjednodušené vykazovanie výdavkov – aktualizácia č. 3
Operačný program: ĽZ

24. máj 2018
V rámci príloh k zverejnenej Príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok, prioritná os 1 Vzdelávanie OP ĽZ, programové obdobie 2014-2020 bola dodatočne doplnená príloha č. 1
Operačný program: ĽZ

23. máj 2018
Najčastejšie kladené otázky k výzve na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6
Operačný program: IROP

22. máj 2018
Implementačná agentúra MPSVR SR organizuje dňa 01. 06. 2018 "INFORMAČNÝ DEŇ S IMPLEMENTAČNOU AGENTÚROU", kde budú zástupcami Implementačnej agentúry MPSVR SR a Informačno-poradenského centra pre EŠIF Žilinského samosprávneho kraja účastníkom predstavené aktuálne možnosti predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok na dopytovo orientované projekty v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Zároveň budú zo strany Informačno-poradenského centra pre EŠIF Žilinského samosprávneho kraja prezentované aj ďalšie možnosti získania finančných prostriedkov z iných operačných programov. 

22. máj 2018
Aktualizácia č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6
Operačný program: IROP

21. máj 2018
Aktualizácia č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10
IROP

21 máj 2018
Aktualizácia č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy IROP-PO2-SC221-2016-14
IROP

21. máj 2018
Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci 3. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1.-01 - V ZŠ úspešnejší
Operačný program: ĽZ

21. máj 2018
Usmernenie č. 7 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 s názvom NedisKVALIFIKUJ sa!
Operačný program: ĽZ

21. máj 2018
Aktualizovaná Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok, prioritná os 1 Vzdelávanie OP ĽZ, Programové obdobie 2014-2020
Operačný program: ĽZ 

18. máj 2018
Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci 1. hodnotiaceho kola výzvy s kódom  OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 - NedisKVALIFIKUJ sa!
Operačný program: ĽZ

14. máj 2018
Informácie pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov z OP RH 2014 – 2020
Operačný program: Rybné hospodárstvo

11. máj 2018
Školenie „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť pri projektoch INTERREG V-A SK-CZ “ 
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Žilinskom samosprávnom kraji v spolupráci s  Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu organizuje pre žiadateľov / prijímateľov NFP v rámci programu Interreg V-A SK-CZ bezplatné školenie „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť pri projektoch INTERREG V-A SK-CZ “  Odborná stránka bude zabezpečená lektormi z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Dátum: 24. máj 2018 (štvrtok) o 9:00 hod.
Miesto: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
Na školenie je potrebné priniesť si notebook. Účasť je potrebné potvrdiť zaslaním návratky najneskôr do 18. 5. 2018, 12:00 hod. na e-mail 

 Pozvánka
• Návratka 

10. máj 2018
Odpovede na často kladené otázky (FAQ) k výzvam s kódmi OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13.
Operačný program: Výskum a inovácie
4. máj 2018
Pozvánka na informačný seminár pre žiadateľov k výzvam z OP Výskum a inovácie
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF Žilinského samosprávneho kraja a Ministerstvo hospodárstva SR  Vás pozývajú na informačný seminár k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zamerané na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v doménach:
•Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16);
•Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17).
Dátum a miesto konania:
22. mája 2018 (utorok) o 10:00 hod.
Kongresová sála Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina
Vašu účasť, prosím, potvrďte najneskôr do 16. mája 2018 zaslaním e-mailu na adresu . Účasť na seminári je bezplatná.
Do predmetu e-mailu, prosím, uveďte text: INFOSEMINÁR ŽILINA.

4. máj 2018
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu Schému na podporu inteligentného priemyslu.
Operačný program: VaI

2. máj 2018
Na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Príručka pre prijímateľa verzia 3.1.
Operačný program: IROP

2. máj 2018
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty:
Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2018, verzia 2
Príručka pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty v gescii MH SR, verzia 4.0
Operačný program: VaI

30. apríl 2018
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu Usmernenie č. 3 k výzvam s kódmi OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13.

Operačný program: VaI 

30. apríl 2018
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu metodické pomôcky (Test úplnosti ŽoNFP, Ako pracovať s výzvou a dokumentmi k výzve, Odpovede na často kladené otázky - FAQ k verejnému obstarávaniu) k výzvam s kódmi OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17.
Operačný program: VaI  

30. apríl 2018
Na webovom sídle OP KŽP rámci Aktualít zverejnili dotazník, ktorým by radi prezistili záujem o informačné semináre k výzvam číslo 38 a 40. Vypĺňanie dotazníka je možné v termíne do 11.mája 2018. Predpokladáme, že informačné semináre by sa mohli zorganizovať v priebehu júna 2018.

Operačný program: KŽP

26. apríl 2018
Dňa 26.4. 2018 sa uskutočnil informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014-2020 v kongresovej sále Úradu ŽSK. Informačný seminár pripravilo Informačno-poradenské centrum pre EŠIF ŽSK v spolupráci s MPRV SR ako RO pre OP Rybné hospodárstvo. Prezentujúci lektori riadiaceho orgánu  Rybného hospodárstva, Pôdohospodárskej platobnej agentúry a Slovenského rybárskeho zväzu oboznámili 55 účastníkov seminára o možnostiach podpory poskytovanej z OP RH, prezentovali najčastejšie nedostatky identifikované v procese schvaľovania žiadostí o NFP , poskytli priestor na kladenie otázok a podnetnú diskusiu.

23. apríl 2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre IROP zverejnilo nasledovné aktualizácie:
A) Aktualizácia č. 6  k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11.
B) Aktualizácia č. 6  k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12.
C) Aktualizácia č.5 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15.
D) Aktualizácia č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia, kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19.
E) Aktualizácia č.4 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16.
F) Aktualizácia č. 5 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14.
G) Aktualizácia č.5 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenie jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13.
H) Aktualizácia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2017-22.
I) Aktualizácia č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17.
J) Aktualizácia č.5 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10.
Operačný program: IROP


20. apríl 2018

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. OPKZP-PO2-SC211-2018-40 zameraná na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí).
Operačný program: Kvalita životného prostredia

20. apríl 2018
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného zverejnilo dňa 19.4.2018 na webovom sídle www.op-kzp.sk dokument Operačný program Kvalita životného prostredia (verzia 6.0) na obdobie 2014 – 2020.

Operačný program: Kvalita životného prostredia

19. apríl 2018
Cieľom školenia , ktoré sa konalo 18.4. 2018 pod hlavičkou Informačno-poradenského centra ŽSK pre EŠIF  s názvom „Kontrola VO v projektoch financovaných z fondov EÚ“, bolo účastníkov školenia podrobne oboznámiť so zákonom o  VO v rámci eurofondových zákaziek podľa Systému riadenie EŠIF.  Bezplatného školenia sa zúčastnilo 88 prihlásených záujemcov. Prednášajúci lektor, Ing. Branislav Hudec , odborník z oblasti VO z Úradu  podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu sprevádzal účastníkov školenia dvoma rozsiahlymi blokmi.


18. apríl 2018
Výzva OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16 Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie
Operačný program: Výskum a inovácie

18. apríl 2018
Výzva OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17 Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel
Operačný program: Výskum a inovácie

13. apríl 2018
Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v zastúpení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program v y h l a s u j e výzvu na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti
Kód výzvy: IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8

Operačný program: IROP

13. apríl 2018
Informačno-poradenské centrum Žilinského samosprávneho kraja Vás pozýva na „Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020“.
Termín konania: 26. apríl 2018 (štvrtok), 10:00 hod.

Miesto konania: Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina

Svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním návratky na elektronickú adresu: najneskôr v termíne do 20.4.2018, 12:00 hod.
9. apríl 2018
Operačný program RYBNÉ HOSPODÁRSTVO 2014 – 2020, verzia 2.1, schválený Európskou komisiou dňa 19.03.2018.
Operačný program: Rybné hospodárstvo

9. apríl 2018
Výzva  OPKZP-PO4-SC441-2018-39 „Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území“.

Operačný program: Kvalita životného prostredia

6. apríl 2018

Informačno-poradenské centrum Žilinského samosprávneho kraja Vás pozýva na školenie „Kontrola verejného obstarávania v projektoch financovaných z fondov EÚ“.

Termín konania: 18. apríl 2018 (streda), Žilina o 9:00 hod.

Miesto konania: Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina

Svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním návratky na elektronickú adresu: najneskôr v termíne do 16.4.2018, 12:00 hod.

6. apríl 2018
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok verzia 4.0 na rok 2018.
Operačný program: IROP 


4.apríl 2018

Zverejnenie odpovedí na často kladené otázky (FAQ) k výzvam zameraným na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. Dokumenty nájdete zverejnené v rámci predmetných výziev v časti Pomôcky:
OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11
OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12
OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13
Operačný program: Výskum a inovácie

4. apríl 2018
USMERNENIE  č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravé potraviny a životné prostredie
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13
Operačný program: Výskum a inovácie

4. apríl 2018
USMERNENIE  č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Priemysel pre 21. storočie
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12
Operačný program: Výskum a inovácie

4.apríl 2018
USMERNENIE  č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Dopravné prostriedky pre 21. storočie
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11
Operačný program :Výskum a inovácie

4. apríl 2018
Výzva na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni
Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6
Operačný program: IROP

4. apríl 2018
Príručka pre žiadateľa IROP, verzia 2.0

Operačný program: IROP

3. apríl 2018
Výzva na predkladanie námetov na zlepšenie systému implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov - Výzva EŠIF IDEA HACK
Kritériá na hodnotenie a výber

Štatút

Prihlasovanie je otvorené do 30. apríla 2018.
Námety možno prihlásiť prostredníctvom interaktívneho formulára TU.

Prípadné otázky adresujte na:

3. apríl 2018
Najnovšie informácie týkajúce sa OP RH 2014 - 2020 :
- Kritériá pre výber dopytovo orientovaných projektov Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014-2020, verzia 3.0 - 
- Zámery národných projektov
- Hodnotenie OP RH  -   Správa z interného hodnotenia OP RH  
- Zoznam členov Monitorovacieho výboru OPERAČNÉHO PROGRAMU RYBNÉ HOSPODÁRSTVO 2014 – 2020 aktualizácia č. 6 – 

Operačný program: Rybné hospodárstvo

28. marec 2018
Výzva na Krátkodobé individuálne poradenstvo pre MSP
Operačný program: Výskum a inovácie

28. marec 2018
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy:  IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 26.03.2018 a informácia o termíne uzávierky 6. hodnotiaceho kola výzvy.

IROP

27. marec 2018
Tlačová správa k výzve IROP-PO4-SC431-2017-16 - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.
IROP

22. marec 2018
Prehľad aktuálne vyhlásených a plánovaných výziev, vrátane prehľadne zobrazených termínov uzávierok jednotlivých výziev.
Operačný program: Výskum a Inovácie 

20. marec 2018
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP IROP-PO1-SC11-2016-11 podľa územnej príslušnosti k 19.03.2018.
IROP

15. marec 2018
Oznam č. 1 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy s kódom IROP-PO1-SC121-2016-12 pre územie pre RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja, UMR Nitrianskeho kraja, UMR Trenčianskeho kraja a UMR Prešovského kraja.
IROP

14. marec 2018
Integrovaný Regionálny Operačný Program

9. marec 2018
Pozvánka na informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 – Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II organizované Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR:
  • v utorok 20. marca 2018 o 12,30 hod. zasadacia miestnosť  č. 403 na 3. poschodí v budove Implementačnej agentúry MPSVR SR, Nevädzová 5, Bratislava
  • v stredu 04. apríla 2018 o 10,00 hod. v budove Verejnej knižnice Jána Bocatia, Hviezdoslavova 5, Košice
  • vo štvrtok 05. apríla 2018 o 10,00 hod.  v budove Mestského úradu Banská Bystrica, Československej armády 26, Banská Bystrica
V prípade záujmu zašlite žiadosť o účasť na e-mailovú adresu . Prosím, uveďte Vaše meno, priezvisko, názov organizácie, názov výzvy, termín a mesto konania informačného seminára. V predmete e-mailu uveďte „IS BRATISLAVA“, „IS KOŠICE“ alebo „IS BANSKÁ BYSTRICA“. Pozvánka platí pre dve osoby a na jedno miesto konania. Informačného seminára sa môžu zúčastniť len registrovaní účastníci. 
Prípadné podnety/ otázky k tematickým okruhom zašlite na e-mailovú adresu . Radi Vám na ne odpovieme počas seminára v rámci prezentácie či diskusie. 
Operačný program: Ľudské zdroje

9. marec 2018
Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09 a Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-10.
Operačný program Výskum a inovácie

7. marec 2018
• Výzva na predkladanie žiadostí v rámci 2. prioritnej osi Programu „Trvalo udržateľná cezhraničná doprava“, investičnej priority: „Zlepšenie cezhraničnej dostupnosti v rámci cezhraničného územia rozvojom multimodálnej dopravy“.
• Výzva na predkladanie žiadostí v rámci 3. prioritnej osi Programu „Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia”.
Operačný program: Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko

7. marec 2018
Dňa 06. marca 2018 sa uskutočnilo na Úrade Žilinského samosprávneho kraja školenie „Práca v ITMS2014+ verejná časť pri projektoch INTERREG V-A SK-CZ “, ktoré organizovalo Informačno – poradenské centrum pre EŠIF ŽSK v spolupráci s Centrálnym koordinačným orgánom, Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
Školenie prebiehalo formou interakcie účastníkov , t. j. simultánne pracovali v ITMS2014+ podľa navigácie lektora. Cieľom školenie  Účastníkom školenia bola sprístupnená cvičná verzia ITMS2014+ v rámci ktorej si mohli skúšať, cvičiť funkcionalitu ITMS2014+ ako napr. vypracovanie, predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, Žiadosti o platbu, Verejného obstarávania, Monitorovanie a pod. Školenia sa zúčastnilo 105  účastníkov.

7. marec 2018
OP ĽZ – aktualizovaná verzia indikatívneho harmonogramu výziev na rok 2018.
Operačný program ľudské zdroje

2. marec 2018
Aktualizácia Indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok verzia 3.0 na rok 2018.
Integrovaný regionálny operačný program

2. marec 2018
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC221-2016-10 podľa územnej príslušnosti k 01.03.2018 a informácia o termíne uzavretia hodnotiaceho kola č. 5 výzvy
Integrovaný regionálny operačný program

1. marec 2018
Usmernenie č. 3 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08
Operačný program: Výskum a inovácie

1. marec 2018
„Príručka pre prijímateľa pre prioritnú os 1 Vzdelávanie OP ĽZ, programové obdobie 2014-2020, verzia číslo 4.0“.
Operačný program: Ľudské zdroje


27. február 2018

Implementačná agentúra MPSVaR  SR vyhlásila výzvu Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II 
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01
Operačný program: Ľudské zdroje

27. február 2018
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC223-2016-14 podľa územnej príslušnosti k 26.02.2018 a informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy
Operačný program: Integrovaný operačný program  

26. február 2018
Aktualizácia č. 5  k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení)
Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17
Operačný program: Integrovaný operačný program

26. február 2018
USMERNENIE  č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravé potraviny a životné prostredie
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13
Operačný program Výskum a inovácie

26. február 2018
USMERNENIE  č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Priemysel pre 21. storočie
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12
Operačný program Výskum a inovácie

26. február 2018
USMERNENIE  č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Dopravné prostriedky pre 21. storočie
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11
Operačný program Výskum a inovácie

23. február2018
Školenie „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť pri projektoch INTERREG V-A SK-CZ “ 

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Žilinskom samosprávnom kraji v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF v Trenčianskom samosprávnom kraji, Informačno-poradenským centrom pre EŠIF v Trnavskom samosprávnom kraji a Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu organizuje pre žiadateľov / prijímateľov NFP v rámci programu Interreg V-A SK-CZ bezplatné školenie „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť pri projektoch INTERREG V-A SK-CZ “  Odborná stránka bude zabezpečená lektormi z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Dátum:  06. marec 2018 (utorok) o 9:00 hod.
Miesto: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 

Na školenie je potrebné priniesť si notebook. Účasť je potrebné potvrdiť zaslaním návratky najneskôr do 1. 3. 2018, 12:00 hod. na e-mail   

22. február 2018
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO4-SC421-2017-19 podľa územnej príslušnosti k 21.02.2018 a informácia o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy.
Integrovaný Regionálny Operačný Program

22. február 2018
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu pozvánky na informačné semináre k výzve na podporu inteligentných inovácií v priemyslek procesom verejného obstarávania.
Operačný program: Výskum a inovácie

21. február 2018
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC222-2016-13 podľa územnej príslušnosti k 20.02.2018 a informácie o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy.
Integrovaný Regionálny Operačný Program

21. február 2018
Príručka pre prijímateľa, verzia 3.0
Integrovaný Regionálny Operačný Program

20. február 2018
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO4-SC431-2017-16 podľa územnej príslušnosti k 16.02.2018 spolu s informáciou o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola.
Integrovaný Regionálny Operačný Program

19. február 2018

Ministerstvo zdravotníctva SR v rámci programu TRETÍ PROGRAM V OBLASTI ZDRAVIA ( základné informácie k tretiemu programu v oblasti zdravia nájdete na webovej stránke Chafea http://ec.europa.eu/chafea/health/index.html) dáva do pozornosti nasledujúcu informáciu O VÝZVE NA PREDKLADANIE PROJEKTOV. Aktuálne výzvy na predkladanie projektov na rok 2018 a bližšie informácie k nim nájdete na: http://ec.europa.eu/chafea/health/projects.html

Operačný program: Rybne hospodárstvo  

14. február 2018
Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12
Operačný program: Integrovaný operačný program

14. február 2018
Operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu metodické pomôcky k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15, Ako pracovať s výzvou a dokumentmi k výzveTest úplnosti ŽoNFP
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15
Operačný program: Výskum a inovácie
12. február 2018
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15. 
Operačný program: Výskum a inovácie
12. február 2018
III. výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci strešných projektov s vedúcim partnerom Združenie „ Región Beskydy „  prioritnej osi 1 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia"  a prioritnej osi 3 "Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania". 
Termín uzávierky prijímania žiadostí je 13. 4. 2018.
Operačný program:  Program Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020  

9. február 2018

Integrovaný Regionálny Operačný Program
6. február 2018
Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu upozornenie pre žiadateľov ohľadom množiacich sa prípadov podvodného konania.
Operačný program: Výskum a inovácie

5. február 2018
Školenie pre žiadateľov Programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020
Pozvánka na školenie k predkladaniu Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre štandardné projekty v rámci II. prioritnej osi „Udržateľná cezhraničná doprava (multimodálna doprava)“ a III. prioritnej osi „Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania“ Programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.

Termín a miesto konania: 15.- 16. februára 2018 o 9:00 hod. v priestoroch kongresovej sály Úradu ŽSK
Svoju účasť potvrďte zaslaním priloženej návratky najneskôr do 12.02.2018 do 12:00 hod. na e-mailovú adresu: andrea.cuthova@zilinskazupa.sk 
Pozvánka na školenie 
Návratka 

2. február 2018
Prezentácie na informačné semináre k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14
Operačný program: Výskum a inovácie


29. január 2018
Stav finančnej alokácie k uzávierke 4. hodnotiaceho kola výzvy v ZŠ úspešnejší
Operačný program: Ľudské zdroje

25. január 2018
V dňoch 23. a 24. januára 2018 Informačno-poradenské centrum  pre EŠIF ŽSK predstavilo svoju činnosť a aktuálne výzvy na dvoch podujatiach. A to na workshope START-UP REGIONÁLNY WORKSHOP – AKO SA ZAPOJIŤ DO MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE ?, ktorý sa konal v Banke Žilina a na školení k I. výzve v rámci Fondu malých projektov Programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.

24. január 2018 
Seminár pre žiadateľov v nadväznosti na vyhlásené výzvy v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Termín konania: 
8. februára 2018 o 10:00 hod. k výzve č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/06
8. februára 2018 o 14:00 hod. k výzve č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/05
Miesto konania: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina

Prihlásenie sa na seminár: TU
Operačný program: Interreg V-A SK – CZ

22. január 2018
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy:  IROP-PO1-SC121-2016-12, podľa územnej príslušnosti k 10.01.2018 a informácia o termíne uzávierky 5. hodnotiaceho kola výzvy.
Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12
Operačný program: IROP

22. január 2018
Informačné semináre pre žiadateľov k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraným na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domén: Dopravné prostriedky pre 21. storočie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11), Priemysel pre 21. storočie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12),Zdravé potraviny a životné prostredie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13).

Termín a miesto konania:
8. február 2018 / Trnava
13. február 2018  /Banská Bystrica
14.február 2018/ Košice
Operačný program: Výskum a inovácie

19. január 2018
K výzvam zameraným na triedený zber KO, mechanicko-biologickú úpravu zmesového KO a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného KO sa konal dňa 18.1.2018 v kongresovej sále v budove ŽSK informačný seminár. Dve predmetné výzvy ( č. 32 a č. 33) odprezentovali a otázky účastníkov seminára zodpovedali zamestnanci Ministerstva životného prostredia SR.  O aktuálnych výzvach a činnosti IPC informoval koordinátor IPC ŽSK, ďalej so svojimi prezentáciami vystúpili zástupcovia ŽSK programu INTERREG V-A Poľsko-Slovensko a INTERREG V-A SR-CZK.

16. január 2018
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/06
Operačný program:  Interreg V-A SK – CZ 


15. január 2018
Dňa 11. 01. 2018 sa uskutočnilo v kongresovej sále Úradu ŽSK školenie pre prijímateľov Programu Interreg  V-A Poľsko-Slovensko, na ktorom odznela aj prezentácia činnosti Informačno-poradenského centra pre EŠIF  ŽSK. Koordinátor IPC  predstavil  doterajšiu činnosti IPC a v krátkosti informoval o aktuálnych  výzvach z rôznych operačných programov.

12. január 2018
Školenie k I. výzve v rámci Fondu malých projektov Programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 - 2020
Informačno – poradenské centrum Žilinského samosprávneho kraja si Vás dovoľuje informovať o školení  k „ I. výzve na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre malé projekty v rámci „Fondu malých projektov“ Programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.
Dátum: 24. január 2018 (streda) o 10:00 hod.
Miesto: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
Účasť potvrďte zaslaním návratky najneskôr do 17.01.2018, 12:00 hod. na e-mailovú adresu: 


11. január 2018
Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásil výzvu č. 38. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov – pre podnikateľské subjekty podľa schémy štátnej pomoci (regionálna investičná pomoc).
Operačný program: Kvalita životného prostredia

10. január 2018
Verejná konzultácia o fondoch EÚ v oblasti súdržnosti
Dňa 10.1.2018 bola spustená dlho očakávaná verejná konzultácia k budúcnosti politiky súdržnosti a jej fondov (ERDF, CF, ESF) po roku 2020. Komisia prijala rozhodnutie túto verejnú konzultáciu spojiť aj s ďalšími oblasťami a fondmi, ktoré prispievajú ku kohézii EÚ – EGF, FEAD, EaSI, EURES a SRSP. Tento prístup Komisie môže signalizovať očakávané posilnenie koherencie a synergie medzi jednotlivými fondami EÚ s podobnými cieľmi; určitou indíciou je však aj oddelenie témy „strategická infraštruktúra“ do samostatnej konzultácie. Z hľadiska cieľov EÚ politík konzultácia k súdržnosti teda pokrýva nasledovné 3 ciele: hospodársky udržateľný rozvoj; zamestnanosť, zručnosti a vzdelávanie; sociálna inklúzia. 

Paralelne s touto verejnou konzultáciou Komisia spustila samostatné konzultácie v týchto piatich oblastiach: Investície, výskum a inovácie, SMEs a jednotný trh; migrácia; bezpečnosť; strategická infraštruktúra; hodnoty a mobilita. Pozn.: ku CAP vrátane fondov EAFRD a EMFF bola spustená verejná konzultácia samostatne už na jeseň 2017.
Verejná konzultácia k súdržnosti potrvá do 8/3/2018 a má formu dotazníka so 42 otázkami, ktorý je dostupný na webovej stránke: TU
Príspevok je možné zaslať individuálne alebo za organizáciu. Výsledky verejnej konzultácie Komisia zapracuje do návrhu MFF post-2020 a príslušnej sektorovej legislatívy. Gestorom konzultácie je DG REGIO.


10. január 2018
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2018/05. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 6. 4. 2018.
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/05
Operačný program:  Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

9. január 2018
Informačné semináre k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 – Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím a OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 Rozvoj sektorových zručností
Termíny a miesto konania:
• v stredu 24. januára 2018 o 10,00 hod. vo veľkej zasadačke č. 402 na 3. poschodí v budove Implementačnej agentúry MPSVR SR, Nevädzová 5, Bratislava 
• v utorok 30. januára 2018 o 10,00 hod. v budove Verejnej knižnice Jána Bocatia, Hviezdoslavova 5, Košice 
• v stredu 31. januára 2018 o 10,00 hod.  v budove Mestského úradu Banská Bystrica, Československej armády 26, Banská Bystrica 
Operačný program: Ľudské zdroje

9. január 2018
POZVÁNKA - Start-up regionálny workshop v Žiline – AKO SA ZAPOJIŤ DO MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE ?
Informačno – poradenské centrum Žilinského samosprávneho kraja si Vás dovoľuje informovať o bezplatnom workshope s názvom START-UP REGIONÁLNY WORKSHOP – AKO SA ZAPOJIŤ DO MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE ? Cieľom stretnutia je podpora a možnosti nadviazania medzinárodnej spolupráce Start up-ov, firiem, inštitúcií v krajinách V4, ktoré prinášajú alebo hľadajú inovácie a inovatívne riešenia. Účastníci získajú poznatky o možných príležitostiach medzinárodnej spolupráce, ako sú: Vyšehradský fond, Horizont 2020, Interreg Central Europe, Cezhraničné programy ako: INTERREG V-A PL-SK, INTERREG V-A SK-HU.
Dátum: 23. január 2018 (utorok) o 10:00 hod. 
Miesto: Banka Žilina - podnikateľské a coworkingové centrum, Legionárska 1, Žilina
Účasť je potrebné potvrdiť do 19.1.2018 na e-mail: .

Prihlásenie online: TU

8. január 2018
• Usmernenie č. 2 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08
• Pomôcky k výzve OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08
Operačný program: Výskum a inovácie


4. január 2018
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 6.0 na rok 2017
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 2.0 na rok 2018
Operačný program: IROP 

2. január 2018
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Žilinskom samosprávnom Vás srdečne pozýva na školenie pre prijímateľov Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko. ktoré sa uskutoční dňa 11. januára 2018 (štvrtok) o 9:00 hod. v budove Úradu Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina .
Pozvánka

2. január 2018
• VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU PRE MALÉ PROJEKTY V RÁMCI PROJEKTU FOND MALÝCH PROJEKTOV S VEDÚCIM PARTNEROM REGION BÍLÉ KARPATY, NA PRIORITNÚ OS č. 2 KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  
• VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU PRE MALÉ PROJEKTY V RÁMCI PROJEKTU FOND MALÝCH PROJEKTOV S VEDÚCIM PARTNEROM REGION BÍLÉ KARPATY, NA PRIORITNÚ OS č. 3 ROZVOJ MIESTNYCH INICIATÍV 
• Dokumenty k výzvam 
Operačný program: Projekty cezhraničnej spolupráce - Fond malých projektov INTERREG V-A SK-CZ

2. január 2018
INFORMAČNÝ SEMINÁR, 18. január 2018, Žilina  o 10:30 hod, Úrad ŽSK  k výzvam zameraným na triedený zber komunálneho odpadu, mechanicko-biologickú úpravu zmesového KO a zhodnocovanie BRKO  v ostatných regiónoch ( výzva č.33) a v menej rozvinutých okresoch ( výzva č.32) a doplnkovo k výzvam zameraným na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov ( výzva č.15) a na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov ( výzva č.16). 
• Pozvánka na informačný seminár
• Návratka (prihlásenie)
Operačný program : Kvalita životného prostredia

 

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 21.12.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky