Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

MikroINTERREG edu PL-SK

Strešný projekt MikroINTERREG - edu PL-SK

Názov projektu: MikroINTERREG - edu PL-SK
Číslo projektu: PLSK.03.01.00-24-0003/16
Prioritná os:
3 Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia

Špecifický cieľ: Zvýšenie kvality cezhraničného profesijného a odborného vzdelávania

Vedúci partner: Stowarzyszenie "Region Beskidy" w Bielsku-Białej
Partner 1: Žilinský samosprávny kraj

Opis projektu:

Strešný projekt umožňuje mikroprijímateľom jednoducho a priamo realizovať mikroprojekty, ktoré sú inovatívne a prispievajú k zlepšeniu kvality cezhraničného odborného a profesijného vzdelávania a ktoré zabraňujú vyľudňovaniu pohraničia, najmä odlivu mladých ľudí a pracovných síl a prispievajú k prispôsobeniu systému odborného vzdelávania s požiadavkami cezhraničného trhu práce a očakávaniam zamestnávateľov v oblasti podpory. Oprávneným územím na poľskej strane je subregión Bielsky: (okres Cieszyńsky, okres Bielsky, okres Žywiecky, mesto s právomocou okresu – Bielsko-Biała), subregión Tyský (okres Pszczyńský), subregión Oświęcimský (okres Suský, okres Wadowický, okres Osvienčimský) a subregión Krakovský (obec Pcim). Na Slovenskej strane je to: Žilinský samosprávny kraj (okres Bytča, okres Čadca, okres Kysucké Nové Mesto, okres Žilina, okres Martin, okres Turčianske Teplice, okres Námestovo).

Výška finančných prostriedkov projektu:

Celkové oprávnené výdavky projektu: 712 241,92 €

Požadovaná výška NFP: 605 405,56€

Celkový rozpočet ŽSK: 241 659,68 €

- z toho EFRR: 205 410,70 €
- ŠR: 24 165,97 €
- vlastné zdroje: 12 083,01 €

Obdobie realizácie projektu: 17.02.2016 – 30.06.2021


Spodná navigácia

Aktualizácia: 06.06.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky