Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

IV. a V. výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci strešných projektov s vedúcim partnerom Združenie ,,Región Beskydy“

Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci strešných projektov s vedúcim partnerom Združenie „Región Beskydy“

Dňa 04.06.2019 Žilinský samosprávny kraj v spolupráci so Združením „Región Beskydy“ vyhlasuje:

 • V. výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 preprioritnú os 1 "Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia" (dostupná alokácia finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre výzvu je 703 190,00 ). Obdobie realizácie plánovaného mikroprojektu nemôže prekročiť 12 mesiacov a ukončenie mikroprojektu musí byť najneskôr 31. decembra 2021.
 • IV. výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 pre prioritnú os 3 "Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania" (dostupná alokácia finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je 94 200,00). Obdobie realizácie plánovaného mikroprojektu nemôže prekročiť 12 mesiacov a ukončenie mikroprojektu musí byť najneskôr 31. decembra 2020.

Termín na predkladanie žiadostí: od 04.06.2019 do 31.07.2019 v čase do 15:00 hodiny

Miesto a spôsob predkladania žiadostí:
Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v Programe Interreg V-A Poľsko-Slovensko sú určené pre:

 • individuálne mikroprojekty – predkladané v národnom jazyku so skráteným opisom v jazyku cezhraničného partnera;
 • spoločné mikroprojekty – predkladané v dvoch jazykoch: v poľskom a v slovenskom jazyku

Žiadosti musia byť zaslané v elektronickej verzii prostredníctvom IT nástroja „Generátor žiadostí a vyúčtovaní“ a v papierovej verzii predložené a doručené doporučenou poštou/kuriérom/osobne do podateľne Úradu Žilinského samosprávneho kraja najneskôr do 31. júla 2019 v čase do 15:00 hod. Rozhoduje dátum a čas podania žiadosti v papierovej verzii v podateľni Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina. 

Požiadavky na elektronickú verziu žiadosti: Žiadosť musí byť podávaná prostredníctvom IT nástroja „Generátor žiadostí a vyúčtovaní“ na adresu www.e-interreg.eu

Požiadavky na papierovú verziu žiadosti: Dva podpísané originály (rovnopisy) Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt vytlačené z informačného systému „Generátor žiadostí a vyúčtovaní“ spolu so všetkými povinnými prílohami (overenými štatutárom), je potrebné doručiť do podateľne úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina. Dokumentácia musí byť predierkovaná a predkladaná v papierových alebo umelohmotných rýchloviazačoch. Je nevhodné používať pevné spájanie jednotlivých dokumentov, ktoré by neumožňovalo dokladanie ďalších dokumentov. Je potrebné uľahčiť archivovanie dokumentácie a vkladanie každej korešpondencie a materiálov súvisiacich s hodnotením a výberom mikroprojektu. Vytlačená 2 x Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt musí byť podpísaná, ale aj parafovaná štatutárom na každej strane. Prílohy k Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre fond mikroprojektov musia byť:

 • očíslované,
 • podpísané štatutárnym zástupcom.

V prípade, že je žiadateľ alebo partner z verejného sektora, nemá povinnosť predložiť nasledujúce prílohy:

 • Súvaha za predchádzajúci rok,
 • Výkaz ziskov a strát za predchádzajúci rok,
 • Stanovy.

Na aké mikroprojekty je možné získať finančný príspevok:

Individuálny mikroprojekt:

 • výška financovania: min. 2 000 € max. 50 000 € (z EFRR)
 • Maximálna celková výška rozpočtu: 70 000,00 €
 • Maximálna výška poskytnutého finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) nesmie prekročiť 85% oprávnených výdavkov (10% štátny rozpočet a 5 % vlastné zdroje)

Spoločný mikroprojekt:

 • výška financovania: min. 2 000 € max. 100 000 € (z EFRR)
 • Maximálna celková výška rozpočtu: 140 000,00 €
 • Maximálna výška poskytnutého finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) nesmie prekročiť 85% oprávnených výdavkov (10% štátny rozpočet a 5 % vlastné zdroje)

Oblasť podpory pre realizáciu mikroprojektov: 

Žilinský samosprávny kraj:

 • okres Bytča, okres Čadca, okres Kysucké Nové Mesto, okres Žilina, okres Martin, okres Turčianske Teplice, okres Námestovo.

Región Beskydy:

 • subregión Bielsky: okres Cieszyńsky so sídlom v Cieszynie, okres Bielsky so sídlom v Bielsku Białej, okres Žywiecky so sídlom v Żywcu, mesto s právomocou okresu – Bielsko-Biała,
 • subregión Tyský: okres Pszczyńský so sídlom v Pszczynie,
 • subregión Oświęcimský: okres Suský so sídlom v Suchej Beskidzkiej, okres Wadowický so sídlom vo Wadowicach, okres Osvienčimský so sídlom v Osviencimiu, subregión Krakovský: obec Pcim z okresu Myślenického.

Kto môže predkladať žiadosti:

 1. subjekty s právnou subjektivitou v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi,
 2. subjekty bez právnej subjektivity, ktorým nadradená jednotka (ktorá má právnu subjektivitu) udelí splnomocnenie a ktorá prevezme finančnú zodpovednosť za realizovaný mikroprojekt, (VP mikroprojektu/mikroprijímateľ je subjekt bez právnej subjektivity),
 3. subjekty s právnou subjektivitou uchádzajúce sa o finančný príspevok v mene podriadenej jednotky, ktorá bude realizovať mikroprojekt. V Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt sa uvedie jednotka realizujúca (vecne a/alebo finančne) mikroprojekt.

Vedúci partner/mikroprijímateľ a partneri mikroprojektu, sú povinní pochádzať z oprávneného územia strešného projektu, ale môžu tiež pochádzať mimo oprávneného územia strešného projektu, ak je to odôvodnené z hľadiska cieľov mikroprojeku a ak je mikroprojektu realizovaný na oprávnenom území programu a strešného projektu alebo v prospech oprávneného územia programu a strešného projektu (v tomto prípade alokácia vyčlenená na financovanie mikroprojektov nesmie presiahnuť 20% alokácie vyčlenenej na realizáciu mikroprojektov v danom strešnom projekte).
Vedúcim partnerom/mikroprijímateľom/partnerom mikroprojektu spolufinancovaného z prostriedkov programu môžu byť výhradne subjekty neziskového charakteru, ktorých základná činnosť nemá komerčný charakter napr. :

 • orgány štátnej správy a samosprávne orgány, ich zväzky a združenia,
 • orgány zriadené štátom alebo územnou samosprávou za účelom poskytovania verejných služieb,
 • inštitúcie vzdelávacieho systému a vysoké školy,
 • vedecké inštitúcie,
 • mimovládne neziskové organizácie,
 • Európske zoskupenia územnej spolupráce,
 • cirkvi a náboženské spoločnosti,
 • inštitúcie odborného vzdelávania.

Každý z týchto subjektov musí:

 • mať neziskový charakter, ktorých základná činnosť nemá komerčný charakter,
 • mať stabilný a dostatočný zdroj financovania, tak aby bol schopný realizovať ciele a aktivity uvedené v danom mikroprojekte,
 • byť priamo zodpovedný za prípravu a riadenie mikroprojektu.

Kritéria hodnotenia mikroprojektov:
Žiadosti predložené v rámci výzvy budú predmetom nasledovného hodnotenia: - formálne hodnotenie - kvalitatívne hodnotenie

Nevyhnutné dokumenty:


Zoznam príloh k žiadosti:

 1. Partnerská dohoda k realizácií mikroprojektu pre individuálny mikroprojekt / Partnerská dohoda k realizácií mikroprojektu pre spoločný mikroprojekt.
 2. Súvaha za predchádzajúci rok.
 3. Výkaz ziskov a strát za predchádzajúci rok.
 4. Výpis zo Štátneho súdneho registra/Obchodného registra v súlade so štatútom/stanovami.
 5. Štatút/Stanovy.
 6. Vyhlásenie o DPH a nedoplatkoch verejnoprávnych záväzkov.
 7. Vyhlásenie týkajúce sa výskytu štátnej pomoci v mikroprojekte.
 8. Vyhlásenie o poverení realizáciou mikroprojektu inej jednotky.
 9. Vyhlásenie o realizácii ukazovateľa výsledku.
 10. Opis vplyvu mikroprojektu na životné prostredie.
 11. Skrátený popis mikroprojektu v jazyku partnera.


Povinné prílohy:

Ostatné záväzné dokumenty v rámci výzvy:

Iné dôležité informácie:

 • Žiadatelia vo fáze podávania žiadosti o finančný príspevok musia predložiť žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Právoplatné stavebné povolenie musia predložiť na základe výzvy Žilinského samosprávneho kraja do začiatku kvalitatívneho hodnotenia

V prípade otázok kontaktujte Odbor regionálneho rozvoja:

Ing. Silvia Habovštiaková - 041/5032 307/0905 595 497, email: Ing.Ján Stehlík - 041/5032 340 /0907 842 864, email: jan.stehlik@zilinskazupa.sk
Bc. Andrea Cúthová - 041/5032 155, email: Ing.Zuzana Barošová - 041/5032 303, email: zuzana.barosova@zilinskazupa.sk
Ing.Libor Gašpierik - 041/5032 147/0915 595 327, email:

DOKUMENTÁCIA DOSTUPNÁ V POĽSKOM JAZYKU >>>TU<<<


 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.07.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky