IV. a V. výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci strešných projektov s vedúcim partnerom Združenie ,,Región Beskydy“

Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci strešných projektov s vedúcim partnerom Združenie „Región Beskydy“

Dňa 04.06.2019 Žilinský samosprávny kraj v spolupráci so Združením „Región Beskydy“ vyhlasuje:

 • V. výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 preprioritnú os 1 "Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia" (dostupná alokácia finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre výzvu je 703 190,00 ). Obdobie realizácie plánovaného mikroprojektu nemôže prekročiť 12 mesiacov a ukončenie mikroprojektu musí byť najneskôr 31. decembra 2021.
 • IV. výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 pre prioritnú os 3 "Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania" (dostupná alokácia finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je 94 200,00). Obdobie realizácie plánovaného mikroprojektu nemôže prekročiť 12 mesiacov a ukončenie mikroprojektu musí byť najneskôr 31. decembra 2020.

Termín na predkladanie žiadostí: od 04.06.2019 do 31.07.2019 v čase do 15:00 hodiny

Miesto a spôsob predkladania žiadostí:
Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v Programe Interreg V-A Poľsko-Slovensko sú určené pre:

 • individuálne mikroprojekty – predkladané v národnom jazyku so skráteným opisom v jazyku cezhraničného partnera;
 • spoločné mikroprojekty – predkladané v dvoch jazykoch: v poľskom a v slovenskom jazyku

Žiadosti musia byť zaslané v elektronickej verzii prostredníctvom IT nástroja „Generátor žiadostí a vyúčtovaní“ a v papierovej verzii predložené a doručené doporučenou poštou/kuriérom/osobne do podateľne Úradu Žilinského samosprávneho kraja najneskôr do 31. júla 2019 v čase do 15:00 hod. Rozhoduje dátum a čas podania žiadosti v papierovej verzii v podateľni Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina. 

Požiadavky na elektronickú verziu žiadosti: Žiadosť musí byť podávaná prostredníctvom IT nástroja „Generátor žiadostí a vyúčtovaní“ na adresu www.e-interreg.eu

Požiadavky na papierovú verziu žiadosti: Dva podpísané originály (rovnopisy) Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt vytlačené z informačného systému „Generátor žiadostí a vyúčtovaní“ spolu so všetkými povinnými prílohami (overenými štatutárom), je potrebné doručiť do podateľne úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina. Dokumentácia musí byť predierkovaná a predkladaná v papierových alebo umelohmotných rýchloviazačoch. Je nevhodné používať pevné spájanie jednotlivých dokumentov, ktoré by neumožňovalo dokladanie ďalších dokumentov. Je potrebné uľahčiť archivovanie dokumentácie a vkladanie každej korešpondencie a materiálov súvisiacich s hodnotením a výberom mikroprojektu. Vytlačená 2 x Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt musí byť podpísaná, ale aj parafovaná štatutárom na každej strane. Prílohy k Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre fond mikroprojektov musia byť:

 • očíslované,
 • podpísané štatutárnym zástupcom.

V prípade, že je žiadateľ alebo partner z verejného sektora, nemá povinnosť predložiť nasledujúce prílohy:

 • Súvaha za predchádzajúci rok,
 • Výkaz ziskov a strát za predchádzajúci rok,
 • Stanovy.

Na aké mikroprojekty je možné získať finančný príspevok:

Individuálny mikroprojekt:

 • výška financovania: min. 2 000 € max. 50 000 € (z EFRR)
 • Maximálna celková výška rozpočtu: 70 000,00 €
 • Maximálna výška poskytnutého finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) nesmie prekročiť 85% oprávnených výdavkov (10% štátny rozpočet a 5 % vlastné zdroje)

Spoločný mikroprojekt:

 • výška financovania: min. 2 000 € max. 100 000 € (z EFRR)
 • Maximálna celková výška rozpočtu: 140 000,00 €
 • Maximálna výška poskytnutého finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) nesmie prekročiť 85% oprávnených výdavkov (10% štátny rozpočet a 5 % vlastné zdroje)

Oblasť podpory pre realizáciu mikroprojektov: 

Žilinský samosprávny kraj:

 • okres Bytča, okres Čadca, okres Kysucké Nové Mesto, okres Žilina, okres Martin, okres Turčianske Teplice, okres Námestovo.

Región Beskydy:

 • subregión Bielsky: okres Cieszyńsky so sídlom v Cieszynie, okres Bielsky so sídlom v Bielsku Białej, okres Žywiecky so sídlom v Żywcu, mesto s právomocou okresu – Bielsko-Biała,
 • subregión Tyský: okres Pszczyńský so sídlom v Pszczynie,
 • subregión Oświęcimský: okres Suský so sídlom v Suchej Beskidzkiej, okres Wadowický so sídlom vo Wadowicach, okres Osvienčimský so sídlom v Osviencimiu, subregión Krakovský: obec Pcim z okresu Myślenického.

Kto môže predkladať žiadosti:

 1. subjekty s právnou subjektivitou v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi,
 2. subjekty bez právnej subjektivity, ktorým nadradená jednotka (ktorá má právnu subjektivitu) udelí splnomocnenie a ktorá prevezme finančnú zodpovednosť za realizovaný mikroprojekt, (VP mikroprojektu/mikroprijímateľ je subjekt bez právnej subjektivity),
 3. subjekty s právnou subjektivitou uchádzajúce sa o finančný príspevok v mene podriadenej jednotky, ktorá bude realizovať mikroprojekt. V Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt sa uvedie jednotka realizujúca (vecne a/alebo finančne) mikroprojekt.

Vedúci partner/mikroprijímateľ a partneri mikroprojektu, sú povinní pochádzať z oprávneného územia strešného projektu, ale môžu tiež pochádzať mimo oprávneného územia strešného projektu, ak je to odôvodnené z hľadiska cieľov mikroprojeku a ak je mikroprojektu realizovaný na oprávnenom území programu a strešného projektu alebo v prospech oprávneného územia programu a strešného projektu (v tomto prípade alokácia vyčlenená na financovanie mikroprojektov nesmie presiahnuť 20% alokácie vyčlenenej na realizáciu mikroprojektov v danom strešnom projekte).
Vedúcim partnerom/mikroprijímateľom/partnerom mikroprojektu spolufinancovaného z prostriedkov programu môžu byť výhradne subjekty neziskového charakteru, ktorých základná činnosť nemá komerčný charakter napr. :

 • orgány štátnej správy a samosprávne orgány, ich zväzky a združenia,
 • orgány zriadené štátom alebo územnou samosprávou za účelom poskytovania verejných služieb,
 • inštitúcie vzdelávacieho systému a vysoké školy,
 • vedecké inštitúcie,
 • mimovládne neziskové organizácie,
 • Európske zoskupenia územnej spolupráce,
 • cirkvi a náboženské spoločnosti,
 • inštitúcie odborného vzdelávania.

Každý z týchto subjektov musí:

 • mať neziskový charakter, ktorých základná činnosť nemá komerčný charakter,
 • mať stabilný a dostatočný zdroj financovania, tak aby bol schopný realizovať ciele a aktivity uvedené v danom mikroprojekte,
 • byť priamo zodpovedný za prípravu a riadenie mikroprojektu.

Kritéria hodnotenia mikroprojektov:
Žiadosti predložené v rámci výzvy budú predmetom nasledovného hodnotenia: - formálne hodnotenie - kvalitatívne hodnotenie

Nevyhnutné dokumenty:


Zoznam príloh k žiadosti:

 1. Partnerská dohoda k realizácií mikroprojektu pre individuálny mikroprojekt / Partnerská dohoda k realizácií mikroprojektu pre spoločný mikroprojekt.
 2. Súvaha za predchádzajúci rok.
 3. Výkaz ziskov a strát za predchádzajúci rok.
 4. Výpis zo Štátneho súdneho registra/Obchodného registra v súlade so štatútom/stanovami.
 5. Štatút/Stanovy.
 6. Vyhlásenie o DPH a nedoplatkoch verejnoprávnych záväzkov.
 7. Vyhlásenie týkajúce sa výskytu štátnej pomoci v mikroprojekte.
 8. Vyhlásenie o poverení realizáciou mikroprojektu inej jednotky.
 9. Vyhlásenie o realizácii ukazovateľa výsledku.
 10. Opis vplyvu mikroprojektu na životné prostredie.
 11. Skrátený popis mikroprojektu v jazyku partnera.


Povinné prílohy:

Ostatné záväzné dokumenty v rámci výzvy:

Iné dôležité informácie:

 • Žiadatelia vo fáze podávania žiadosti o finančný príspevok musia predložiť žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Právoplatné stavebné povolenie musia predložiť na základe výzvy Žilinského samosprávneho kraja do začiatku kvalitatívneho hodnotenia

V prípade otázok kontaktujte Odbor regionálneho rozvoja:

Ing. Silvia Habovštiaková - 041/5032 307/0905 595 497, email: Ing.Ján Stehlík - 041/5032 340 /0907 842 864, email: jan.stehlik@zilinskazupa.sk
Bc. Andrea Cúthová - 041/5032 155, email: Ing.Zuzana Barošová - 041/5032 303, email: zuzana.barosova@zilinskazupa.sk
Ing.Libor Gašpierik - 041/5032 147/0915 595 327, email:

DOKUMENTÁCIA DOSTUPNÁ V POĽSKOM JAZYKU >>>TU<<<


 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 02.09.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky