Inteligentný a lepší Žilinský samosprávny kraj

Prijímateľ:
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48
011 09 Žilina

Názov projektu: Inteligentný a lepší Žilinský samosprávny kraj

Miesto realizácie: Žilinský kraj

Výška NFP: 2 318 221,63 €

Trvanie projektu: 5/2020 – 10/2022

Projektové aktivity:

  • Realizácia opatrení ŽSK zameraných na podporu činností v rámci typu aktivity Procesy, systémy a politiky
  • Zavedenie systémov riadenia kvality
  • Vzdelávanie zamestnancov 

Opis projektu: Spoločenský rozvoj je úzko spojený s prechodom od  industriálnej k znalostnej ekonomike, ktorá si žiada zavádzanie inovácií a nových technológií. Práve regióny sú vďaka koncentrácii ekonomických, sociálnych a kultúrnych aktivít primárnym miestom ich uvádzania do praxe. Hoci sa v krajoch najvýraznejšie prejavujú pretrvávajúce spoločenské, hospodárske, či environmentálne problémy, sú miestom, ktoré ponúka stále nové a efektívnejšie riešenia pre kvalitnejší život ľudí.

Žilinský samosprávny kraj musí byť nielen otvorený k prijímaniu inovatívnych riešení vo všetkých oblastiach socio-ekonomickej sféry, ale zároveň je jeho úlohou vytvárať vhodné podmienky pre tvorbu inovatívnych nápadov. Zámerom župy je zakladať podporné mechanizmy, finančné a  nefinančné, ktoré umožnia iniciovať potrebné partnerstvá a testovať pilotné riešenia v praxi v súlade s programovou stratégiou operačného programu Efektívna verejná správa so zreteľom na napĺňanie relevantných potrieb a požiadaviek vyplývajúcich z legislatívy Európskej únie, národnej legislatívy a vývoja reformy verejnej správy v Slovenskej Republike.

Realizácia projektu smeruje k podpore dosiahnutia týchto 4 základných prierezových strategických cieľov:

  • hospodársky a sociálny udržateľný rozvoj ŽSK,
  • hospodárne riadenie a efektívnejšie rozhodovanie úradu ŽSK,
  • rozvoj ľudských zdrojov,kontrola a transparentnosť.

Cieľmi ekonomického aspektu projektu bude posilnenie a zlepšenie prístupu k informáciám, ku komunikačným technológiám, zlepšenie ich využívania a kvality, investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania, posilnenie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy. Projekt výrazne podporí celoživotné vzdelávanie pracovníkov verejnej správy. Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne cieľovej skupiny o možnosti využívania nových technológii prostredníctvom nastavených procesov a transfere know-how korešponduje s ekonomickou a sociálnou udržateľnosťou rastu. Procesy poskytovania informácií spoločne so vzdelávaním prispejú k lepšej efektívnej verejnej správe.

Cieľmi sociálneho piliera horizontálneho princípu udržateľného rozvoja budú podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily a podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe. Význam sociálneho aspektu v projekte spočíva najmä v zvyšovaní úrovne vzdelanosti. Pomocou rozhodovania prístupom zdola nahor bude možné lepšie identifikovať potreby v danom území a docieliť väčšie zapojenie miestnych komunít do spoločenského diania.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk. 

AKTUALITY