Informačno-poradenské centrum pre EŠIF

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený

z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Žilinský samosprávny kraj vytvoril k 1. októbru 2016 Informačno-poradenské centrum v rámci Odboru európskych projektov a  regionálneho rozvoja. IPC poskytuje bezplatné poradenstvo, osobné, resp. telefonické a e-mailové konzultácie potenciálnym žiadateľom, žiadateľom a prijímateľom pomoci. Buduje databázu záujemcov o európske štrukturálne a investičné fondy, informuje podľa oblastí záujmu, pripravuje a organizuje informačné aktivity, semináre a školenia, vykonáva prieskumy v súvislosti s fondmi EÚ na území Žilinského kraja.
IPC poskytuje informácie o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom námornom a rybárskom fonde. Výnimku tvorí Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, o ktorom IPC nebude poskytovať informácie.

Osobné konzultácie je potrebné si vopred dohodnúť prostredníctvom rezervačného systému konzultácií, e-mailom alebo telefonicky.
Rezervačný systém konzultácií

Úradné

hodiny:

Pondelok

7:30-15:30

Utorok

7:30-15:30

Streda

7:30-15:30

Štvrtok

7:30-15:30

Piatok

7:30-15:30

 

Kontakt:
Žilinský samosprávny kraj
Informačno-poradenské centrum
Komenského 48
011 09 Žilina

Pracovníci IPC:

Ing. Michal Ďurčanský - koordinátor IPC
tel. č.: 041/ 5032 159
e-mail: Michal.Durcansky@zilinskazupa.sk

Mgr. Lenka Goljanová
tel. č.: 041/ 5032 418,
e-mail: Lenka.Goljanova@zilinskazupa.sk

Ing. Marianna Danajová
tel. č.: 041/5032 362
e-mail:

Web:
http://www.regionzilina.sk/sk/eurofondy/informacno-poradenske-centrum-uzemie-zilinskeho-kraja.html
Email: