Informačno-poradenské centrum pre EŠIF

        
Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený 

z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

 

Žilinský samosprávny kraj vytvoril k 1. októbru 2016 Informačno-poradenské centrum v rámci Odboru európskych projektov a  regionálneho rozvoja. IPC poskytuje bezplatné poradenstvo, osobné, resp. telefonické a e-mailové konzultácie potenciálnym žiadateľom, žiadateľom a prijímateľom pomoci. Buduje databázu záujemcov o európske štrukturálne a investičné fondy, informuje podľa oblastí záujmu, pripravuje a organizuje informačné aktivity, semináre a školenia, vykonáva prieskumy v súvislosti s fondmi EÚ na území Žilinského kraja.

IPC poskytuje informácie o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom námornom a rybárskom fonde. Výnimku tvorí Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, o ktorom IPC nebude poskytovať informácie. 


Osobné konzultácie je potrebné si vopred dohodnúť prostredníctvom rezervačného systému konzultácií, e-mailom alebo telefonicky.

Rezervačný systém konzultácií

Úradné

hodiny:

Pondelok

7:30-15:30

Utorok

7:30-15:30

Streda

7:30-15:30

Štvrtok

7:30-15:30

Piatok

7:30-15:30


Kontakt:
Žilinský samosprávny kraj
Informačno-poradenské centrum
Komenského 48
011 09 Žilina

Pracovníci IPC:
Ing. Michal Ďurčanský -  koordinátor IPC
tel. č.: 041/ 5032 159 
e-mail: Michal.Durcansky@zilinskazupa.sk

Mgr. Lenka Goljanová
tel. č.: 041/ 5032 418,
e-mail:

Ing. Martina Olešová
tel. č.: 041/ 5032 302
e-mail:  

Web: 
http://www.regionzilina.sk/sk/eurofondy/informacno-poradenske-centrum-uzemie-zilinskeho-kraja.html

Email: 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.02.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky