Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

II. výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci strešných projektov s vedúcim partnerom Združenie ,,Región Beskydy"

 

 

Dňa 07.02.2017 Žilinský samosprávny kraj v spolupráci so Združením „Región Beskydy“ vyhlasuje II. výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty
v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

 

 

Výzva je vyhlásená v rámci:

 • prioritnej osi 1 "Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia" (dostupná alokácia finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre výzvu je 700 968,15 €)
 • prioritnej osi 3 "Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania" (dostupná alokácia finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je 98 059,50 €)

Termín na predkladanie žiadostí: od 07.02.2017 do 31.03.2017  v čase do 15:00 hodiny

Miesto a spôsob predkladania žiadostí:

Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v Programe Interreg V-A Poľsko-Slovensko sú určené pre:

 • individuálne mikroprojekty – predkladané v národnom jazyku so skráteným opisom v jazyku cezhraničného partnera; 
 • spoločné mikroprojekty – predkladané v dvoch jazykoch: v poľskom a v slovenskom jazyku 

Žiadosti musia byť zaslané v elektronickej verzii prostredníctvom IT nástroja „Generátor žiadostí a vyúčtovaní“ a v papierovej verzii predložené a doručené doporučenou poštou/kuriérom/osobne do podateľne Úradu Žilinského samosprávneho kraja najneskôr do 31. marca 2017 v čase do 15:00 hod. Rozhoduje dátum a čas podania žiadosti v papierovej verzii v podateľni Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina.

Požiadavky na elektronickú verziu žiadosti:

Žiadosť musí byť podávaná  prostredníctvom IT nástroja „Generátor žiadostí a vyúčtovaní“ na adresu www.e-interreg.eu 

Požiadavky na papierovú verziu žiadosti:

Dva podpísané originály (rovnopisy)  Žiadosti o poskytnutie finančného  príspevku pre mikroprojekt vytlačené  z informačného systému „Generátor žiadostí a vyúčtovaní“ spolu so všetkými povinnými prílohami (overenými štatutárom), je potrebné doručiť do podateľne úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina.

Dokumentácia musí byť predierkovaná a predkladaná v papierových alebo umelohmotných rýchloviazačoch. Je nevhodné používať pevné spájanie jednotlivých dokumentov, ktoré by neumožňovalo dokladanie ďalších dokumentov. Je potrebné uľahčiť archivovanie dokumentácie a vkladanie každej korešpondencie a materiálov súvisiacich s hodnotením a výberom mikroprojektu. Vytlačená 2 x Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt musí byť podpísaná, ale aj parafovaná štatutárom na každej strane.

Prílohy k Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre fond mikroprojektov musia byť:
- očíslované,

- podpísané štatutárnym zástupcom. 

Na aké mikroprojekty je možné získať finančný príspevok:

Individuálny mikroprojekt: 

 • výška financovania: min. 2 000 € max. 50 000 € (z EFRR)
 • Maximálna celková výška rozpočtu: 70 000,00 € 
 • Maximálna výška poskytnutého finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) nesmie prekročiť 85% oprávnených výdavkov (10% štátny rozpočet a 5 % vlastné zdroje)

Spoločný mikroprojekt:

 • výška financovania: min. 2 000 € max. 100 000 € (z EFRR)
 • Maximálna celková výška rozpočtu: 140 000,00 €
 • Maximálna výška poskytnutého finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) nesmie prekročiť 85% oprávnených výdavkov (10% štátny rozpočet a 5 % vlastné zdroje)

Oblasť podpory pre realizáciu mikroprojektov:

-  Žilinský samosprávny kraj: 

okres Bytča, okres Čadca, okres Kysucké Nové Mesto, okres Žilina, okres Martin, okres Turčianske Teplice, okres Námestovo.

-  Región Beskydy: 
• subregión  Bielsky: okres Cieszyńsky so sídlom v Cieszynie, okres Bielsky so sídlom v Bielsku Białej, okres Žywiecky so sídlom v Żywcu, mesto s právomocou okresu – Bielsko-Biała, 
• subregión Tyský: okres Pszczyńský so sídlom v Pszczynie, 

• subregión Oświęcimský: okres  Suský so sídlom v Suchej Beskidzkiej, okres  Wadowický so sídlom vo Wadowicach, okres Osvienčimský  so sídlom v Osviencimiu, subregión Krakovský: obec Pcim z okresu Myślenického. 

Kto môže predkladať žiadosti:

 1. subjekty s právnou subjektivitou v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi,
 2. subjekty bez právnej subjektivity, ktorým nadradená jednotka (ktorá má právnu subjektivitu) udelí splnomocnenie a ktorá prevezme finančnú zodpovednosť za realizovaný mikroprojekt, (VP mikroprojektu/mikroprijímateľ je subjekt bez právnej subjektivity),
 3. subjekty s právnou subjektivitou uchádzajúce sa o finančný príspevok v mene podriadenej jednotky, ktorá bude realizovať mikroprojekt. V Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt sa uvedie jednotka realizujúca (vecne a/alebo finančne) mikroprojekt.

Vedúci partner/mikroprijímateľ a partneri  mikroprojektu, sú povinní  pochádzať z oprávneného územia  strešného projektu, ale môžu tiež pochádzať mimo oprávneného územia strešného projektu, ak je to odôvodnené z hľadiska cieľov mikroprojeku a ak je mikroprojekt realizovaný na oprávnenom území programu a strešného projektu alebo v prospech oprávneného územia  programu a strešného projektu (v tomto prípade alokácia vyčlenená na financovanie mikroprojektov nesmie presiahnuť 20% alokácie vyčlenenej na realizáciu mikroprojektov v danom strešnom projekte).

Vedúcim partnerom/mikroprijímateľom/partnerom mikroprojektu spolufinancovaného  z prostriedkov programu môžu byť výhradne subjekty neziskového charakteru, ktorých základná činnosť nemá komerčný charakter napr. :

 • orgány štátnej správy a samosprávne orgány, ich zväzky a združenia, 
 • orgány zriadené štátom alebo územnou samosprávou za účelom poskytovania verejných služieb, 
 • inštitúcie vzdelávacieho systému a vysoké školy, 
 • vedecké inštitúcie,  
 • mimovládne neziskové organizácie, 
 • Európske zoskupenia územnej spolupráce, 
 • cirkvi a náboženské spoločnosti, 
 • inštitúcie odborného vzdelávania. 

Každý z týchto subjektov musí:

 • mať neziskový charakter, ktorých základná činnosť nemá komerčný charakter,
 • mať stabilný a dostatočný zdroj financovania, tak aby bol schopný realizovať ciele a aktivity uvedené v danom mikroprojekte,
 • byť priamo zodpovedný za prípravu a riadenie mikroprojektu. 

Kritéria hodnotenia mikroprojektov:

Žiadosti predložené v rámci výzvy budú predmetom nasledovného hodnotenia:
-  formálne hodnotenie 

-  kvalitatívne hodnotenie

Nevyhnutné dokumenty:

Zoznam príloh k žiadosti:

 1. Súvaha za predchádzajúci rok. 
 2. Výkaz ziskov a strát za predchádzajúci rok. 
 3. Výpis z Štátneho súdneho registra/Obchodného registra v súlade so štatútom/stanovami.
 4. Štatút/Stanovy.
 5. Vyhlásenie o DPH a nedoplatkoch voči verejnoprávnym inštitúciám.
 6. Vyhlásenie týkajúce sa štátnej pomoci pre mikroprojekt.
 7. Vyhlásenie o poverení realizáciou mikroprojektu inej jednotky.
 8. Vyhlásenie o realizácii ukazovateľa výsledku.
 9. Opis vplyvu mikroprojektu na životné prostredie.
 10. Stručný opis prípravy v jazyku partnera.

Povinné prílohy:

Ostatné záväzné dokumenty v rámci výzvy:

Program Interreg V-A PL-SK Poľsko- Slovensko 2014 – 2020
Príručka pre prijímateľa
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013

Iné dôležité informácie:

 • Žiadatelia vo fáze podávania žiadosti o finančný príspevok musia predložiť žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Právoplatné stavebné povolenie musia predložiť na základe výzvy Žilinského samosprávneho kraja do začiatku kvalitatívneho hodnotenia
 • Finančné ukončenie mikroprojektu musí byť  totožné s obdobím vecného ukončenia mikroprojektu 

V prípade otázok kontaktujte Odbor európskych projektov a regionálneho rozvoja: 

Ing. Silvia Habovštiaková - 041/5032 307 , 
email:  
Ing. Ján Stehlík - 041/5032 340 /0907 842 864,
email: 
Bc. Andrea Cúthová - 041/5032 155, 
email:  
Ing. Katarína Ďuranová - 041/5032 147/0915 595 327, 
email:
Ing. Libor Gašpierik - 041/5032 303, 
email:

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.03.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky