II. výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci strešných projektov s vedúcim partnerom Združenie ,,Región Beskydy"

 

 

Dňa 07.02.2017 Žilinský samosprávny kraj v spolupráci so Združením „Región Beskydy“ vyhlasuje II. výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty
v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

 

 

Výzva je vyhlásená v rámci:

 • prioritnej osi 1 "Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia" (dostupná alokácia finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre výzvu je 700 968,15 €)
 • prioritnej osi 3 "Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania" (dostupná alokácia finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je 98 059,50 €)

Termín na predkladanie žiadostí: od 07.02.2017 do 31.03.2017  v čase do 15:00 hodiny

Miesto a spôsob predkladania žiadostí:

Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v Programe Interreg V-A Poľsko-Slovensko sú určené pre:

 • individuálne mikroprojekty – predkladané v národnom jazyku so skráteným opisom v jazyku cezhraničného partnera; 
 • spoločné mikroprojekty – predkladané v dvoch jazykoch: v poľskom a v slovenskom jazyku 

Žiadosti musia byť zaslané v elektronickej verzii prostredníctvom IT nástroja „Generátor žiadostí a vyúčtovaní“ a v papierovej verzii predložené a doručené doporučenou poštou/kuriérom/osobne do podateľne Úradu Žilinského samosprávneho kraja najneskôr do 31. marca 2017 v čase do 15:00 hod. Rozhoduje dátum a čas podania žiadosti v papierovej verzii v podateľni Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina.

Požiadavky na elektronickú verziu žiadosti:

Žiadosť musí byť podávaná  prostredníctvom IT nástroja „Generátor žiadostí a vyúčtovaní“ na adresu www.e-interreg.eu 

Požiadavky na papierovú verziu žiadosti:

Dva podpísané originály (rovnopisy)  Žiadosti o poskytnutie finančného  príspevku pre mikroprojekt vytlačené  z informačného systému „Generátor žiadostí a vyúčtovaní“ spolu so všetkými povinnými prílohami (overenými štatutárom), je potrebné doručiť do podateľne úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina.

Dokumentácia musí byť predierkovaná a predkladaná v papierových alebo umelohmotných rýchloviazačoch. Je nevhodné používať pevné spájanie jednotlivých dokumentov, ktoré by neumožňovalo dokladanie ďalších dokumentov. Je potrebné uľahčiť archivovanie dokumentácie a vkladanie každej korešpondencie a materiálov súvisiacich s hodnotením a výberom mikroprojektu. Vytlačená 2 x Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt musí byť podpísaná, ale aj parafovaná štatutárom na každej strane.

Prílohy k Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre fond mikroprojektov musia byť:
- očíslované,

- podpísané štatutárnym zástupcom. 

Na aké mikroprojekty je možné získať finančný príspevok:

Individuálny mikroprojekt: 

 • výška financovania: min. 2 000 € max. 50 000 € (z EFRR)
 • Maximálna celková výška rozpočtu: 70 000,00 € 
 • Maximálna výška poskytnutého finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) nesmie prekročiť 85% oprávnených výdavkov (10% štátny rozpočet a 5 % vlastné zdroje)

Spoločný mikroprojekt:

 • výška financovania: min. 2 000 € max. 100 000 € (z EFRR)
 • Maximálna celková výška rozpočtu: 140 000,00 €
 • Maximálna výška poskytnutého finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) nesmie prekročiť 85% oprávnených výdavkov (10% štátny rozpočet a 5 % vlastné zdroje)

Oblasť podpory pre realizáciu mikroprojektov:

-  Žilinský samosprávny kraj: 

okres Bytča, okres Čadca, okres Kysucké Nové Mesto, okres Žilina, okres Martin, okres Turčianske Teplice, okres Námestovo.

-  Región Beskydy: 
• subregión  Bielsky: okres Cieszyńsky so sídlom v Cieszynie, okres Bielsky so sídlom v Bielsku Białej, okres Žywiecky so sídlom v Żywcu, mesto s právomocou okresu – Bielsko-Biała, 
• subregión Tyský: okres Pszczyńský so sídlom v Pszczynie, 

• subregión Oświęcimský: okres  Suský so sídlom v Suchej Beskidzkiej, okres  Wadowický so sídlom vo Wadowicach, okres Osvienčimský  so sídlom v Osviencimiu, subregión Krakovský: obec Pcim z okresu Myślenického. 

Kto môže predkladať žiadosti:

 1. subjekty s právnou subjektivitou v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi,
 2. subjekty bez právnej subjektivity, ktorým nadradená jednotka (ktorá má právnu subjektivitu) udelí splnomocnenie a ktorá prevezme finančnú zodpovednosť za realizovaný mikroprojekt, (VP mikroprojektu/mikroprijímateľ je subjekt bez právnej subjektivity),
 3. subjekty s právnou subjektivitou uchádzajúce sa o finančný príspevok v mene podriadenej jednotky, ktorá bude realizovať mikroprojekt. V Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt sa uvedie jednotka realizujúca (vecne a/alebo finančne) mikroprojekt.

Vedúci partner/mikroprijímateľ a partneri  mikroprojektu, sú povinní  pochádzať z oprávneného územia  strešného projektu, ale môžu tiež pochádzať mimo oprávneného územia strešného projektu, ak je to odôvodnené z hľadiska cieľov mikroprojeku a ak je mikroprojekt realizovaný na oprávnenom území programu a strešného projektu alebo v prospech oprávneného územia  programu a strešného projektu (v tomto prípade alokácia vyčlenená na financovanie mikroprojektov nesmie presiahnuť 20% alokácie vyčlenenej na realizáciu mikroprojektov v danom strešnom projekte).

Vedúcim partnerom/mikroprijímateľom/partnerom mikroprojektu spolufinancovaného  z prostriedkov programu môžu byť výhradne subjekty neziskového charakteru, ktorých základná činnosť nemá komerčný charakter napr. :

 • orgány štátnej správy a samosprávne orgány, ich zväzky a združenia, 
 • orgány zriadené štátom alebo územnou samosprávou za účelom poskytovania verejných služieb, 
 • inštitúcie vzdelávacieho systému a vysoké školy, 
 • vedecké inštitúcie,  
 • mimovládne neziskové organizácie, 
 • Európske zoskupenia územnej spolupráce, 
 • cirkvi a náboženské spoločnosti, 
 • inštitúcie odborného vzdelávania. 

Každý z týchto subjektov musí:

 • mať neziskový charakter, ktorých základná činnosť nemá komerčný charakter,
 • mať stabilný a dostatočný zdroj financovania, tak aby bol schopný realizovať ciele a aktivity uvedené v danom mikroprojekte,
 • byť priamo zodpovedný za prípravu a riadenie mikroprojektu. 

Kritéria hodnotenia mikroprojektov:

Žiadosti predložené v rámci výzvy budú predmetom nasledovného hodnotenia:
-  formálne hodnotenie 

-  kvalitatívne hodnotenie

Nevyhnutné dokumenty:

Zoznam príloh k žiadosti:

 1. Súvaha za predchádzajúci rok. 
 2. Výkaz ziskov a strát za predchádzajúci rok. 
 3. Výpis z Štátneho súdneho registra/Obchodného registra v súlade so štatútom/stanovami.
 4. Štatút/Stanovy.
 5. Vyhlásenie o DPH a nedoplatkoch voči verejnoprávnym inštitúciám.
 6. Vyhlásenie týkajúce sa štátnej pomoci pre mikroprojekt.
 7. Vyhlásenie o poverení realizáciou mikroprojektu inej jednotky.
 8. Vyhlásenie o realizácii ukazovateľa výsledku.
 9. Opis vplyvu mikroprojektu na životné prostredie.
 10. Stručný opis prípravy v jazyku partnera.

Povinné prílohy:

Ostatné záväzné dokumenty v rámci výzvy:

Program Interreg V-A PL-SK Poľsko- Slovensko 2014 – 2020
Príručka pre prijímateľa
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013

Iné dôležité informácie:

 • Žiadatelia vo fáze podávania žiadosti o finančný príspevok musia predložiť žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Právoplatné stavebné povolenie musia predložiť na základe výzvy Žilinského samosprávneho kraja do začiatku kvalitatívneho hodnotenia
 • Finančné ukončenie mikroprojektu musí byť  totožné s obdobím vecného ukončenia mikroprojektu 

V prípade otázok kontaktujte Odbor európskych projektov a regionálneho rozvoja: 

Ing. Silvia Habovštiaková - 041/5032 307 , 
email:  
Ing. Ján Stehlík - 041/5032 340 /0907 842 864,
email: 
Bc. Andrea Cúthová - 041/5032 155, 
email:  
Ing. Katarína Ďuranová - 041/5032 147/0915 595 327, 
email:
Ing. Libor Gašpierik - 041/5032 303, 
email:

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.03.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky