III. výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci 3. prioritnej osi

Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a Związkom Euroregion "Tatry" vyhlasuje dňa 16.4.2019 III. výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

Výzva je vyhlásená v rámci:

 

 • prioritnej osi 3 "Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania"
Dostupná alokácia finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je:

Prioritná o 3 – spolu 141 152,01 EUR, z toho:

 • pre Žilinský samosprávny kraj: cca. 71 887,06 EUR.
 • pre Prešovský samosprávny kraj: cca. 69 264,95 EUR.
Termín na predkladanie žiadostí: od 16.4.2019 do 31.5.2019 v čase do 15:00 hodiny

Oblasť podpory pre realizáciu mikroprojektov:

Žilinský samosprávny kraj:

 • okres Dolný Kubín, okres Tvrdošín, okres Ružomberok, okres Liptovský Mikuláš,

Prešovský samosprávny kraj:

 • okres Stará Ľubovňa, okres Bardejov, okres Kežmarok, okres Levoča, okres Poprad, okres Spišská Nová Ves (Košický kraj),
Oblasť podpory na poľskej strane: 
Zväzok Euroregión „Tatry“ (PL):
 • nowosądecký subregión: gorlický okres, limanowský okres, nowosądecký okres, nowotarský okres, tatrzańský okres, mesto s postavením okresu Nowy Sącz,
 • osvienčimský subregión: chrzanowský okres, olkuský okres,
 • krakovský subregión: myślenický okres s vylúčením obce Pcim.

Miesto a spôsob predkladania žiadostí:

Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v Programe Interreg V-A Poľsko-Slovensko sú určené pre:
 
 • individuálne mikroprojekty – predkladané dvojjazyčne: zároveň v slovenskom a v poľskom jazyku;
 • výška financovania: min. 2 000 EUR max. 50 000 EUR (z EFRR)
 • Maximálna celková výška rozpočtu: 70 000,00 EUR
 • Maximálna výška poskytnutého finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) nesmie prekročiť 85% oprávnených výdavkov (10% štátny rozpočet a 5 % vlastné zdroje)

Upozornenie:

 • V rámci Programu nie je možné financovať aktivity založené iba na výstavbe alebo modernizácii didaktického zázemia ako napríklad výstavba, modernizácia škôl, školiacich miestností, nákup zariadenia apod.
 • Obdobie realizácie plánovaného mikroprojektu nemôže prekročiť 12 mesiacov a ukončenie mikroprojektu musí byť najneskôr 31. augusta 2020.
 • Suma finančných prostriedkov pridelených pre mikroprojekty v rámci III. výzvy bude ešte navýšená pri vzniku úspor pri ukončených mikroprojektoch z I. a II. výzvy a po zazmluvnení dodatočnej alokácie pre strešný projekt.
Žiadosti musia byť zaslané v elektronickej verzii prostredníctvom IT nástroja „Generátor žiadostí a vyúčtovaní“ a v papierovej verzii predložené a doručené doporučenou poštou/kuriérom/osobne do podateľne Úradu Žilinského samosprávneho kraja najneskôr do 31. mája 2019 v čase do 15:00 hod. 
Rozhoduje dátum a čas podania žiadosti v papierovej verzii v podateľni Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina.

Požiadavky na elektronickú verziu žiadosti:
Žiadosť musí byť podávaná prostredníctvom IT nástroja „Generátor žiadostí a vyúčtovaní“ na adresu www.e-interreg.eu

Požiadavky na papierovú verziu žiadosti:
Dva podpísané originály (rovnopisy) Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt vytlačené z informačného systému „Generátor žiadostí a vyúčtovaní“ (parafované štatutárom na každej strane) spolu so všetkými povinnými prílohami (overenými štatutárom), je potrebné doručiť do podateľne Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina. 
Dokumentácia musí byť predierkovaná a predkladaná v papierových alebo umelohmotných rýchloviazačoch. Je nevhodné používať pevné spájanie jednotlivých dokumentov, ktoré by neumožňovalo dokladanie ďalších dokumentov. Je potrebné uľahčiť archivovanie dokumentácie a vkladanie každej korešpondencie a materiálov súvisiacich s hodnotením a výberom mikroprojektu.

Prílohy k Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt musia byť:
 • očíslované,
 • podpísané štatutárnym zástupcom.

Kto môže predkladať žiadosti:

 1. subjekty s právnou subjektivitou v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi,
 2. subjekty bez právnej subjektivity, ktorým nadradená jednotka (ktorá má právnu subjektivitu) udelí splnomocnenie a ktorá prevezme finančnú zodpovednosť za realizovaný mikroprojekt, (VP mikroprojektu/mikroprijímateľ je subjekt bez právnej subjektivity),
 3. subjekty s právnou subjektivitou uchádzajúce sa o finančný príspevok v mene podriadenej jednotky, ktorá bude realizovať mikroprojekt. V Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt sa uvedie jednotka realizujúca (vecne a/alebo finančne) mikroprojekt.
Vedúci partner/mikroprijímateľ a partneri mikroprojektu sú povinní pochádzať z oprávneného územia strešného projektu, ale môžu tiež pochádzať mimo oprávneného územia strešného projektu, ak je to odôvodnené z hľadiska cieľov mikroprojektu a ak je mikroprojekt realizovaný na oprávnenom území Programu a strešného projektu alebo v prospech oprávneného územia Programu a strešného projektu (v tomto prípade alokácia vyčlenená na financovanie mikroprojektov nesmie presiahnuť 20% alokácie vyčlenenej na realizáciu mikroprojektov v danom strešnom projekte).
Vedúcim partnerom/mikroprijímateľom/partnerom mikroprojektu spolufinancovaného z prostriedkov Programu môžu byť výhradne subjekty neziskového charakteru, ktorých základná činnosť nemá komerčný charakter napr.:

 

 • orgány štátnej správy a samosprávne orgány, ich zväzky a združenia,
 • orgány zriadené štátom alebo územnou samosprávou za účelom poskytovania verejných služieb,
 • inštitúcie vzdelávacieho systému a vysoké školy,
 • vedecké inštitúcie,
 • mimovládne neziskové organizácie,
 • Európske zoskupenia územnej spolupráce,
 • cirkvi a náboženské spoločnosti,
 • inštitúcie odborného vzdelávania.

Každý z týchto subjektov musí:

 • mať neziskový charakter, ktorých základná činnosť nemá komerčný charakter,
 • mať stabilný a dostatočný zdroj financovania, tak aby bol schopný realizovať ciele a aktivity uvedené v danom mikroprojekte,
 • byť priamo zodpovedný za prípravu a riadenie mikroprojektu.

Kritéria hodnotenia mikroprojektov:

Žiadosti predložené v rámci výzvy budú predmetom nasledovného hodnotenia:

 • formálne hodnotenie
 • kvalitatívne hodnotenie 
Nevyhnutné dokumenty:

Príručka pre mikroprijímateľa
Príloha 1 Príručky pre mikroprijímateľa Zoznam oprávnených žiadateľov
Príloha 2 Príručky pre mikroprijímateľa Rokovací poriadok Výboru pre mikroprojekty
Príloha 3 Príručky pre mikroprijímateľa Hodnotiaci hárok formálneho hodnotenia
Príloha 4 Príručky pre mikroprijímateľa Hárok kvalitatívneho hodnotenia mikroprojektu
Generátor žiadostí a vyúčtovaní – užívateľská príručka
Vzor Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku (papierová verzia pre prípad zlyhania IT nástroja „Generátor žiadostí a vyúčtovaní“ !!!)


Zoznam príloh k žiadosti:

1. Partnerská dohoda k realizácii mikroprojektu (individuálny mikroprojekt), PL verzia
2. Súvaha za predchádzajúci rok 
3. Výkaz ziskov a strát za predchádzajúci rok 
4. Výpis z Štátneho súdneho registra/Obchodného registra v súlade so štatútom/stanovami
5. Štatút/Stanovy
6. Vyhlásenie týkajúce sa DPH a nedoplatkov na verejnoprávnych záväzkoch
7. Vyhlásenie týkajúce sa výskytu štátnej pomoci v mikroprojekte 
8. Vyhlásenie o poverení inej organizačnej jednotky realizáciou mikroprojektu
9. Vyhlásenie o realizácii ukazovateľa výstupu - aktuálna verzia
10. Opis vplyvu mikroprojektu na životné prostredie, PL verzia

11. Stručný opis mikroprojektu v jazyku partnera

Povinné prílohy:

Ostatné záväzné dokumenty v rámci výzvy:

Program Interreg V-A PL-SK Poľsko- Slovensko 2014 – 2020
Príručka pre prijímateľa
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013

 

V prípade otázok kontaktujte Odbor regionálneho rozvoja:

Ing. Zuzana Barošová - 041/5032 303, 
email:

Ing. Libor Gašpierik - 041/5032 147/0915 595 327,
email:

Bc. Andrea Cúthová - 041/5032 155, 
email:

Ing. Silvia Habovštiaková - 041/5032 307/0905 595 497, 
email:

Ing. Ján Stehlík - 041/5032 340 /0907 842 864, 
email:

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 21.05.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky