Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Európska územná spolupráca v programovom období 2014 – 2020

 

Európska územná spolupráca 2014 – 2020

Žilinský samosprávny kraj bude aj naďalej v programovom období 2014 – 2020 v rámci cieľa Európska územná spolupráca participovať na implementácii Programov cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika a Slovenská republika – Česká republika. 

Základná logika pri príprave oboch operačných programov cezhraničnej spolupráce v programovom období 2014 - 2020 vychádza z poznania, že programy cezhraničnej spolupráce majú potenciál ovplyvniť sociálny, ekonomický a územný rozvoj prihraničných oblastí. Prínos cezhraničnej spolupráce bude spočívať predovšetkým v pozitívnej zmene na úrovni obyvateľov a skupín obyvateľov. Investície do cezhraničnej spolupráce v rámci Žilinského samosprávneho kraja sa primárne prejavia na kvalite života obyvateľov a fungovaní verejných a súkromných inštitúcií pôsobiacich v území. Na základe tohto predpokladu sa cezhraničná spolupráca v slovensko-českom a v poľsko – slovenskom pohraničí v nasledujúcom období bude sústrediť na zhodnocovanie vnútorného potenciálu v prospech ďalšieho vyváženého rozvoja územia. Medzi silné stránky Žilinského samosprávneho kraja patria hlavne: geografická poloha, dostupnosť a vybavenosť územia, prírodno-kultúrne danosti, sídelná štruktúra, sociálno-ekonomický vývoj a administratívne usporiadanie. Navyše, odstraňovanie prekážok spolupráce medzi komunitami, organizáciami a obyvateľmi na oboch stranách hranice dokáže zvýšiť kvalitu a rozsah prínosov podporovaných cezhraničných aktivít pre cieľové skupiny. 

Program INTERREG V-A SR – ČR bude tematicky zameraný pre žiadateľov do 3 prioritných os, ktoré budú zamerané na podporu podnikových investícií do výskumu, vývoja, a rozvoja prepojení medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vyššieho vzdelávania, na ochranu a propagáciu a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva, ďalej na ochranu a obnovu biodiverzity, ochranu a obnovu pôdy a propagáciu služieb ekosystémov vrátane „NATURA 2000“ a zelenej infraštruktúry, zvyšovanie inštitucionálnej kapacity a efektívnej verejnej správy. V uvedenom programovom období budú aj naďalej podporované „malé projekty“ tzv. Fond mikroprojektov, ktorý bude prierezom všetkých tematických cieľov v malom rozsahu. Viac informácii o pripravovanom programe je možné nájsť na : http://www.sk-cz.eu/sk/uvodna-stranka/2014_2020/

Program INTERREG V-A PL – SK bude zameraný najmä na rozvoj dostupnosti územia a podporu udržateľnej dopravy, ochranu životného prostredia, ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva prihraničných regiónov a na investície do vzdelávania. Program bude taktiež podporovať aj cezhraničných vzťahy prostredníctvom realizácie mikroprojektov založených na aktivitách typu „ľudia ľuďom“. Viac informácií o pripravovanom programe je možné nájsť na http://sk.plsk.eu/index/

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 23.04.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky