Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Európska únia

EÚ stelesňuje rodinu demokratických európskych krajín, ktoré sa zaviazali spolupracovať na zabezpečovaní mieru, stability a prosperity. Vo svojej podstate je jedinečná. No hoci je jednou z najprosperujúcejších ekonomických oblastí sveta, rozdiely medzi členskými štátmi sú veľké, čo je ešte zreteľnejšie pri pohľade na množstvo rôznych regiónov EÚ.

Európska regionálna politika je politika predovšetkým pre ľudí. Je spôsobom, ktorým EÚ poskytuje pomoc zaostávajúcim regiónom. Pomoc EÚ sa neobmedzuje len na finančné príspevky. Prostredníctvom regionálnej politiky spoločenstvo dohliada na rozvojové aktivity plánované na miestnej úrovni. Úspech európskej regionálnej politiky je založený na pevnom partnerstve a spolupráci s národnými a miestnymi orgánmi a, samozrejme, na schopnosti krajín prijímať inovácie. Spravidla akékoľvek kroky podnikané na úrovni štátu nedokážu efektívne presadzovať záujmy a potreby obyčajných ľudí. Preto sa mostom medzi celoštátnymi záujmami a záujmami jednotlivcov stali regióny ako faktory a piliere demokracie. Sú garantom ochrany historickej, politickej, sociálnej a kultúrnej rozmanitosti v Európe. Podpora regionálnej demokracie je cestou k humánnejšej vláde bližšej svojim občanom.

V súvislosti so vstupom SR do Európskej únie 1. mája 2004 došlo k zintenzívneniu aktivít ŽSK a jeho predsedu spojených s presadzovaním regionálnych záujmov v zjednotenej Európe. Tieto aktivity je možné rozdeliť do troch oblastí:

Výbor regiónov

Výbor regiónov je jednou z najmladších európskych inštitúcií. Bol založený Maastrichtskou zmluvou z roku 1992 ako poradné zhromaždenie, ktorého hlavnou úlohou je prezentovať hlasy regiónov EÚ. Založenie Výboru regiónov bolo podnietené dvoma skutočnosťami. Po prvé, približne tri štvrtiny európskej legislatívy je implementovanej na miestnej alebo regionálnej úrovni. Toto oprávňuje miestnych a regionálnych zástupcov podieľať sa na tvorbe a vývoji ďalšej EÚ legislatívy. Po druhé, vytvorila sa priepasť medzi verejnosťou na jednej strane a rozhodovacími procesmi EÚ na strane druhej. Jednou z ciest ako sa mala preklenúť táto priepasť bolo začlenenie miestnych a regionálnych zástupcov do rozhodovacích procesov EÚ.
viac...

Združenie európskych regiónov AER

V roku 1985 bola založená politická organizácia regiónov Európy – Združenie európskych regiónov (AER). Od čias predsedníctva svojho prvého predsedu – Edgara Faureho, vystupuje AER ako zdroj sily regiónov. Je hovorcom záujmov a potrieb Európanov na európskej a medzinárodnej úrovni. Združuje a spája regióny Európy a umožňuje im tak podieľať sa na výstavbe Európy v procese európskej integrácie. V súčasnosti má AER 250 členských regiónov z 26 európskych krajín a 12 medziregionálnych organizácií. Regióny, ktoré sú členmi AER sa navzájom odlišujú veľkosťou, ekonomickým bohatstvom a kompetenciami. Ústredie AER je v Štrasburgu.

viac...


Spodná navigácia

Aktualizácia: 22.08.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky