Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP z PRV SR 2014 – 2020: Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

Názov OP:
· Program rozvoja vidieka

Výzva: 
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP z PRV SR 2014 – 2020: Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

Kód výzvy:
· 2/PRV/2015

Dátum vyhlásenia výzvy: 18.5.2015

Dátum ukončenia výzvy: 18.9.2015

Žiadatelia: 
Oprávnenými žiadateľmi (prijímateľmi) sú fyzické a právnické osoby (právnickou osobou sa rozumie aj obec, ktorá obhospodaruje les a podniká na základe oprávnenia), obhospodarujúce 
· lesy vo vlastníctve:
· súkromných vlastníkov a ich združení;
· obcí a ich združení;
· cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním;
· štátu (LESY SR, š.p.; Štátne lesy TANAP-u; Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.);
· pri stavebných investíciách (hmotné investície) na drobných vodných tokoch iba správcovia drobných vodných tokov resp. právnických osôb majúcich k správe drobných vodných tokov právny vzťah (prenájom a pod.), ktorí sú zároveň obhospodarovateľmi lesa.

Oprávnené aktivity:
Aktivita č. 1: zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch: 
· zahrádzanie bystrín v lesoch podľa § 27 zákona č. 326/2005 Z. z. (budovanie a rekonštrukcia prehrádzok, malé vodné stupne alebo ich zoskupenia a úpravy korýt na bystrinách) na účely ochrany pred povodňami, zmiernenie eróznych procesov a pre akumuláciu vody na účely ochrany pred požiarmi;
· budovanie a rekonštrukcia technických diel v lesoch na ochranu pred povodňami, zmiernenie eróznych procesov a pre akumuláciu vody na účely ochrany pred požiarmi podľa § 27 zákona č. 326/2005 Z. z.;
· budovanie jednoduchých objektov protipovodňovej ochrany v lesoch – drobných prekladaných drevených hrádzok (zrubov) alebo sypaných kamenných hrádzok na lesných pozemkoch, ktorých budovanie si nevyžaduje stavebné povolenie.
Aktivita č. 2: zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry:
· výstavba, rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest, ak slúžia ako prístup k vybudovaným objektom v rámci tohto podopatrenia, ktoré sú v súlade s požiadavkami životného prostredia a ochrany prírody (Prístupom k vybudovaným objektom sa rozumie výstavba alebo rekonštrukcia úsekov protipožiarnych lesných ciest, ktoré sú potrebné na napojenie sa na existujú sieť lesných ciest);
· realizácia projektov komplexného protipožiarneho monitorovacieho systému v lesnej krajine s vysokým a stredným stupňom požiarovosti;
· výstavba, rekonštrukcia a dodávka protipožiarnych monitorovacích veží a súvisiacich prostriedkov komunikácie;
Aktivita č. 3: zlepšenie zdravotného stavu lesov:
realizácia preventívnych opatrení malého rozsahu proti kalamitným biotickým škodcom (ktorí sú uvedení nižšie v  Zozname druhov organizmov, ktoré poškodzujú rastliny a môžu spôsobiť katastrofu ) formou kladenia a asanácie lapákov, inštalácie a prevádzky feromónových lapačov a aplikácie chemických prípravkov v lesných porastoch (aplikácia chemických prípravkov je oprávnená len v prípade, že na realizáciu daného opatrenia nie sú dostupné biologické prípravky alebo ich aplikácia nie je účinná).

Alokácia na výzvu:
Menej rozvinuté regióny: 51 000 000 EUR
Bratislavský kraj: 9 000 000 EUR 
Minimálna výška NFP:
Aktivita č. 1: 10 000 EUR
Aktivita č. 2: 10 000 EUR
Aktivita č. 3: 10 000 EUR

Maximálna výška NFP: Aktivita č. 1: 2 000 000 EUR ( Menej rozvinutý región)
700 000 EUR ( Bratislavský kraj)
Aktivita č. 2: 1 000 000 EUR
Aktivita č. 3: 100 000 EUR
Viac info: 
http://www.apa.sk/index.php?navID=510


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.07.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky