Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP z PRV SR 2014 – 2020: Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

 

Názov OP:
· Program rozvoja vidieka

Výzva: 
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP z PRV SR 2014 – 2020: Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

Kód výzvy:
· 3/PRV/2015

Dátum vyhlásenia výzvy: 22.5.2015

Dátum ukončenia výzvy: 18.9.2015

Žiadatelia: 
Oprávnenými žiadateľmi (prijímateľmi) sú fyzické a právnické osoby (právnickou osobou sa rozumie aj obec, ktorá obhospodaruje les a podniká na základe oprávnenia), obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:
1) súkromných vlastníkov a ich združení;
2) obcí a ich združení;
3) cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním;

4) štátu (LESY SR, š.p.; Štátne lesy TANAP-u; Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.);

Oprávnené aktivity:
· ozdravné opatrenia v lesoch poškodených v dôsledku zmeny klímy, premnožením kalamitných škodcov či vplyvom iných významných biotických a abiotických škodlivých činiteľov; 
· konverzia smrečín v rozpade, ktoré sú na danom území stanovištne nevhodnou drevinou založenou na stanovišti pôvodne zmiešaných lesov (destabilizované prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami, vrátane výskytu škodcov rastlín, ktorí môžu spôsobiť zamorenie v lesoch (a ktorí sú uvedení v zozname nižšie) na lesy zmiešané s vysokou ekologickou stabilitou:

· revitalizácia a obnova lesných spoločenstiev (vrátane obnovy lesných porastov, ochrany, ošetrovania a výchovy lesov) zničených alebo výrazne destabilizovaných lesnými požiarmi, prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami, vrátane výskytu škodcov rastlín, ktorí môžu spôsobiť zamorenie v lesoch, ktoré sú uvedené v nasledovnom zozname:

Alokácia na výzvu:
Menej rozvinuté regióny: 19 300 000 EUR
Bratislavský kraj: 700 000 EUR 
Minimálna výška NFP:

10 000 EUR
Maximálna výška NFP:
Menej rozvinuté regióny: 1 000 000 EUR
Bratislavský kraj: 700 000 EUR

Viac info: 
http://www.apa.sk/index.php?navID=512

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.07.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky