Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP z PRV SR 2014 – 2020: Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

 

Názov OP:
· Program rozvoja vidieka

Výzva: 
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP z PRV SR 2014 – 2020: Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

Kód výzvy:
· 6/PRV/2015

Dátum vyhlásenia výzvy: 12.6.2015

Dátum ukončenia výzvy: 30.10.2015

Žiadatelia: 
Oprávnenými žiadateľmi (prijímateľmi) sú fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe.
Oprávnené aktivity:
U všetkých veľkostných druhov fariem, pre mladých a malých farmárov a pre začínajúce farmy:
· investície do zvýšenia produkcie alebo jej kvality v živočíšnej výrobe a špeciálnej rastlinnej výrobe vrátane investícií do geotermálnych vrtov s tým súvisiacich investícií a vrátane investícií do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby a špeciálnej rastlinnej výroby vrátane strojov a náradia
· investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 2 MWt
· investície spojené s o zavádzaním inovatívnych technológii v súvislosti s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív do pôdy a ostatných substrátov s cieľom zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou
· investície do zlepšenia odbytu
· investície do zníženia záťaže na životné prostredie vrátane technológii v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie
· investície na založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín na poľnohospodárskej pôde

· investície spojené s využitím biomasy z odpadu vzniknutého primárne zo živočíšnej výroby

Alokácia na výzvu: 82 000 000 EUR

Minimálna výška NFP:
nie je definovaná
Maximálna výška NFP:
2 000 000 EUR ( menej rozvinuté regióny)
750 000 EUR (Bratislavský kraj)

Viac info:
http://www.apa.sk/index.php?navID=519

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.07.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky