Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP z PRV SR 2014 – 2020: Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Názov OP:
· Program rozvoja vidieka

Výzva: 
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP z PRV SR 2014 – 2020: Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Kód výzvy:
· 5/PRV/2015

Dátum vyhlásenia výzvy: 28.5.2015

Dátum ukončenia výzvy: 24.9.2015

Žiadatelia: 
· Prijímateľ finančnej pomoci: obce, ktorých katastrálne územia sa nachádzajú v Zozname oprávnených katastrálnych území pre PRV 2014 -2020 pre túto výzvu, uvedených v prílohe 3.4 ( katastrálne územia obcí, v ktorých v PRV SR 2007-2013 boli schválené vykonania projektov pozemkových úprav a  zapísané do príslušného katastra nehnuteľností najneskôr ku dňu predloženia žiadostí o NFP)

· Konečný prijímateľ nefinančnej pomoci: obhospodarovatelia a vlastníci pôdy.

Oprávnené aktivity:
Ø Investície do dlhodobého hmotného majetku,
· Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení
o Spoločné zariadenia a opatrenia sú: komunikačné (poľné a lesné cesty), protierózne (zariadenia a opatrenia zabraňujúce vodnej a veternej erózii), protipovodňové (zariadenia a opatrenia zabezpečujúce zadržiavanie vody v území a ochranu pre povodňami), vodohospodárske (úpravy vodných tokov a výstavba vodohospodárskych zariadení a opatrení), ekologické (výsadba zelene), zrealizované a skolaudované.

o V zmysle platnej legislatívy (§12 ods.4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách) spoločné zariadenia a opatrenia, ktoré slúžia vlastníkom pozemkov v obvode pozemkových úprav, sú:
– cestné komunikácie (poľné cesty a lesné cesty) slúžiace na sprístupnenie pozemkov a súvisiace stavby (mosty, priepusty, železničné priecestia a pod.),
– protierózne opatrenia slúžiace na ochranu pôdy pred veternou eróziou a vodnou eróziou a súvisiace stavby (zatrávnenia, zalesnenia, vetrolamy, vsakovacie pásy, terasy, prehrádzky a prieľahy),
– opatrenia na ochranu životného prostredia, ktoré spočívajú hlavne vo vytvorení ekologickej stability a podmienok biodiverzity krajiny (biokoridory, biocentrá interakčné prvky, sprievodná zeleň),
– vodohospodárske opatrenia, ktoré zabezpečujú krajinu pred prívalovými vodami a podmáčaním a zabezpečujú zdroj vody na krytie vlahového deficitu (nádrže, poldre, odvodnenia a závlahy),
– ďalšie spoločné zariadenia a opatrenia.
Ø Investície spojené s prvkami zelenej infraštruktúry

Alokácia na výzvu:
40 000 000 EUR
Minimálna výška NFP:
nie je definovaná
Maximálna výška NFP:
1 200 000 EUR

Viac info:
http://www.apa.sk/index.php?navID=515


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.07.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky