Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP z PRV SR 2014 – 2020: Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospod. a les. hospodárstva - Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k les. pôde

Názov OP:
· Program rozvoja vidieka

Výzva: 
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP z PRV SR 2014 – 2020: Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva - Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde

Kód výzvy:
· 1/PRV/2015

Dátum vyhlásenia výzvy: 18.5.2015

Dátum ukončenia výzvy: 18.9.2015

Žiadatelia: 
Obhospodarovatelia lesa v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch, ktorí obhospodarujú les s minimálnou výmerou 10 ha

Oprávnené aktivity:
· V rámci tejto operácie sú oprávnené tie činnosti, ktoré sa týkajú infraštruktúry súvisiacej s výstavbou, dostavbou, prestavbou a rekonštrukciou lesných ciest a prístupu k lesnej pôde s výnimkou protipožiarnych lesných ciest, podporovaných v rámci podopatrenia 8.3 Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami.
· Oprávnená bude rekonštrukcia a výstavba lesných ciest kategórií 1L a 2L, 3L ktoré slúžia pre odvoz dreva, prístup hasičskej techniky a technologických vozidiel a so súčasným zohľadňovaním cieľov ochrany biodiverzity. Predovšetkým bude podporovaná rekonštrukcia a prestavba lesných ciest z najnižšej kategórie na vyššiu (t.j. z ciest 3L na kategóriu 2L alebo 1L).

Alokácia na výzvu:
Menej rozvinuté regióny: 29 500 000 EUR
Bratislavský kraj: 500 000 EUR 
Minimálna výška NFP:
10 000EUR
Maximálna výška NFP:
Menej rozvinuté regióny: 1 000 000 EUR
Bratislavský kraj: 500 000 EUR

Viac info:
http://www.apa.sk/index.php?navID=509


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.07.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky