Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP z Programu rozvoja vidieka slovenskej republiky 2014 – 2020: Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER

Názov OP:
· Program rozvoja vidieka

Výzva: 
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP z Programu rozvoja vidieka slovenskej republiky 2014 – 2020: Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER


Kód výzvy:
· 4/PRV/2015

Dátum vyhlásenia výzvy: 28.5.2015

Dátum ukončenia výzvy: 28.7.2015

Žiadatelia: 
Občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktoré je založené a pracuje na princípoch LEADER

Oprávnené aktivity:
Aktivity súvisiace s budovaním kapacít, odborným vzdelávaním a vytváraním sietí s cieľom vypracovať a uskutočňovať stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou (ďalej len stratégia CLLD), ktoré môžu zahŕňať jeden či viaceré z nasledujúcich prvkov:
· opatrenia odbornej prípravy pre miestnych zainteresovaných aktérov; štúdie o príslušnej oblasti;
· náklady súvisiace s navrhovaním stratégie CLLD vrátane nákladov na akcie súvisiace s konzultáciami so zainteresovanými stranami na účely prípravy stratégie CLLD;
· administratívne náklady (náklady na zamestnancov) organizácie, ktorá žiada o prípravnú podporu v prípravnej fáze.

Alokácia na výzvu:
Menej rozvinuté regióny: 1.455 000 EUR
Bratislavský kraj: 45 000 EUR 
Minimálna výška NFP:
nie je definovaná
Maximálna výška NFP:
· Maximálna výška podpory pre partnerstvá, ktoré nemali v programovom období 2007-2013 schválený štatút MAS je 15 000 EUR.
· Maximálna výška podpory pre partnerstvá, ktoré získali v programovom období 2007-2013 štatút MAS je 5 000 EUR.

Viac info:
http://www.apa.sk/index.php?navID=516


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.07.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky