Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Operačný program Kvalita životného prostredia

 

Názov OP:
· OP Kvalita životného prostredia

Výzva: 
· Výzva na predkladanie žiadosti o NFP – kanalizácie, ČOV, vodovody

Kód výzvy:
· OPKZP-Po-SC121/122/2015

Dátum vyhlásenia výzvy: 3.7.2015

Dátum ukončenia výzvy: presný dátum ukončenia výzvy RO pre OP KŽP zverejní na webovom sídle : www.op-kzp.sk

Žiadatelia:
· Obce
· Združenia obcí
· Vlastníci verejných kanalizácií podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

· Právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných kanalizácií vymedzene v zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

Oprávnené aktivity:
A. Budovanie verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd pre aglomerácie nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ V rámci uvedenej aktivity bude podporovaná:
· výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí v aglomeráciách nad 10 000 EO, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd8 v aglomeráciách nad 10 000 EO; 
· výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí v aglomeráciách od 2 000 - 10 000 EO, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd7 v aglomeráciách od 2 000 - 10 000 EO; 
· v aglomeráciách do 2 000 EO výstavba čistiarní odpadových vôd v prípadoch, ak už je vybudovaná stoková sieť min. na 80 % celej predmetnej aglomerácie.
B. Zabezpečenie podmienok v oblasti zásobovania obyvateľov SR bezpečnou pitnou vodou z verejných vodovodov

 

Alokácia na výzvu: 300 000 000 EUR
Minimálna výška NFP: nie je definovaná
Maximálna výška NFP: nie je definovaná


Viac info: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/1-vyzva-zamerana-na-kanalizacie-cov-a-vodovody-opkzp-po1-sc121122-2015/

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.07.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky